Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Horeca Be Pro.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 344)

 
Datum ontvangst: 02/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/07/2020 Ontvankelijk p.m.
08/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Horeca Be Pro is het Brussels beroepsreferentiecentrum voor de horecasector.

Het doel van deze vzw is om de behoeften van de bedrijven en het opleidingsaanbod op elkaar af te stemmen en om de beroepsopleiding in de horecasector bij de Brusselaars te bevorderen.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Is er een evaluatie van het referentiecentrum "Horeca Be Pro" uitgevoerd? Zo ja, wat blijkt uit die evaluatie? Wat waren de doelstellingen van de laatste drie jaar van dit referentiecentrum? Wat is de balans ervan voor die drie jaar? Hoeveel werkzoekenden hebben in elk van die jaren opleidingen gekregen die via Horeca Be Pro werden aangeboden? Kunt u een uitsplitsing geven per opleiding? Hoeveel werkzoekenden hebben voor diezelfde jaren een baan gevonden nadat ze hun opleiding hadden afgerond? Wat is het profiel (geslacht, leeftijd, kwalificatieniveau) van de leerlingen?

- Wie zijn de partners van dit referentiecentrum? Wat is de verhouding tussen private en publieke partners?

- De horecasector is een van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gezondheidscrisis. Het lijkt het erop dat Horeca Be Pro bezig is met het uitvoeren van een enquête onder bedrijven om hun behoeften te identificeren, met name op het gebied van opleiding. Wanneer zijn de resultaten van die enquête bekend? Hebt u al resultaten van die enquête? Zo ja, welke zijn dat? Welke opleidingen werden door de bedrijven geïdentificeerd? Welke profielen worden gezocht?

- Is er een schatting van het aantal personen die hun baan zullen verliezen in de horeca, aangezien een groot deel van hen op dit moment nog tijdelijk werkloos is? Zo ja, wat zijn de geschatte cijfers?

- Wat is, gezien de impact op de sector, gepland om mensen die hun baan in de horeca verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen? Zijn er contacten gelegd tussen het referentiecentrum "Horeca Be Pro", Bruxelles Formation en Actiris om versterkingsmodules te creëren die mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt in staat stellen hun vaardigheden te verbeteren om hun lacunes op te vullen en zo snel mogelijk terug te keren op de arbeidsmarkt? Zo ja, wat komt er dan uit die contacten naar voren? Wat is er gepland? Welke middelen zullen worden ingezet?

- Zijn er in dezelfde lijn ook plannen om de termijn voor de opleiding te verkorten? Wordt in dit verband overwogen om opleidingen aan te bieden van anderhalf tot maximaal drie maanden? Zo ja, welke middelen zullen in dit verband worden ingezet? Volgens welke agenda?
 
 
Antwoord    Actiris voert jaarlijks een evaluatie uit van de acties van het BRC Horeca Be Pro op basis van het actieplan en het bijbehorende jaarverslag. Bovendien worden de verwachte doelstellingen nagestreefd in doelstellingenovereenkomsten die de jaarlijkse doelstellingen uit het actieplan omzetten en met name de indicatoren voor de te bereiken verwezenlijking voorzien. Deze tool dient om de acties en hun vorderingen duidelijker te maken. Ook zorgt het instrument ervoor dat de successen en de tekortkomingen beter geïdentificeerd worden met het oog op verbetering.

In de bijlage vindt u de doelstellingenovereenkomsten voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Wat 2019 betreft, stellen we vast dat het totale verwezenlijkte opleidingsaanbod 56.435 uur bedraagt, hetzij een stijging met 3.960 uur tegenover 2018.

De werkzoekenden hebben 83% van de opleidingsuren genoten, terwijl de werknemers 13% van het totaalaantal uren gevolgd hebben en de leerlingen 4%. We nemen een stijging van het aantal opleidingsuren voor werkende mensen waar.

In totaal hebben 1.508 personen gebruikgemaakt van door de in 2019 door de BRC’s georganiseerde opleidingen, wat stabiel is tegenover 2018. Van deze stagiairs zijn er 910 werkzoekenden, 181 werknemers en 410 leerlingen-studenten.

De opleidingsdoelstellingen werden voor 71% bereikt in vergelijking met de doelstellingenovereenkomst.

Wat het vinden van werk betreft, stellen we een tewerkstellingspercentage van 72% vast, wat een stijging is ten opzichte van 2018 (68%).
Dit zijn de partners van het BRC Horeca:
· Bruxelles Formation
· Actiris
· VDAB
· SFPME
· Leefmilieu Brussel
· Fédération Horeca Bruxelles /
Federatie Horeca Brussel
· Comeos
· ACV – Voeding
· ACLVB Horeca
· ABVV Horval

Wat de operationele werking betreft, is de verhouding momenteel 50/50. De sociale partners nemen de roerende en onroerende investeringen voor hun rekening.

Eind juni 2020 werd een gezamenlijke peiling tussen de sectorale consultants van Horeca Forma Brussel en de consultants van de Pool Handel, Horeca en Toerisme van Actiris opgestart, op basis van een beperkte steekproef bij de ondernemingen, als reactie op de Covid-19-gezondheidscrisis, om de juiste afstemming tussen het opleidingsaanbod van het Centrum en de noden van de sector te controleren. De eerste resultaten worden verwacht tegen eind september 2020.

Wat de schatting betreft van het aantal personen dat zijn job dreigt te verliezen, evalueert de sector in dit stadium een impact van 20% à 25% faillissementen en 8.000 à 10.000 jobs die verdwijnen voor heel België.
Het actieplan 2021 van het BRC werd uitgedacht in het kader van de gevolgen van de crisis voor de sector, wetende dat een groot aantal onzekerheden nog steeds bestaat. Dit actieplan zal dus gewijzigd moeten worden, in functie van de evolutie van de gebeurtenissen, zowel op economisch als op gezondheidsvlak.
De nieuwe gewoontes (telewerk en videoconferenties) zullen de resultaten van de sector duurzaam beïnvloeden.

Zoals hierboven gemeld, zijn Actiris en Bruxelles Formation actieve partners van het BRC. Er werd een operationele coördinatie tussen de sectorale partners en de publieke partners opgericht om snel te kunnen reageren op alle soorten wijzigingen van de arbeidsmarkt.

In het kader van het herstelplan dat de Brusselse Regering in juli 2020 goedkeurde, werd een budget van 600.000 euro vrijgemaakt om het aanbod van het BRC Horeca uit te breiden.
De toekomstplanning van de opleidingen werd uitgebreid naar de avonden en naar zaterdag. Bovendien zullen de opleidingen in modules georganiseerd worden in functie van de noden van de “nieuwe” werkzoekenden en van de vragen van de sector.