Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 360)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 18/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2020 Ontvankelijk p.m.
18/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC) heeft tot doel de werkgelegenheid in de bouwsector in het Brussels Gewest te bevorderen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Is er een evaluatie van het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector uitgevoerd? Zo ja, wat zijn daar de conclusies van? Wat waren de doelstellingen van de laatste drie jaar van het BRC? Wat is de balans voor die drie jaar? Hoeveel werkzoekenden hebben, voor elk van die jaren, opleidingen gevolgd die via het BRC worden aangeboden? Is er een uitsplitsing volgens opleiding beschikbaar? Hoeveel werkzoekenden hebben, voor elk van die jaren, na hun opleiding een baan gevonden? Wat is het profiel (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) van degenen die een opleiding volgen?

- Wie zijn de partners van het BRC? Wat is de verhouding tussen de private en publieke partners?

- Het BRC evolueert naar een tewerkstellings-/opleidingspool. Heeft het Gewest een locatie gevonden voor die nieuwe pool? Zo ja, waar? Wanneer wordt de nieuwe pool geopend? Zo neen, welke locaties worden overwogen?

- Het BRC en Bruxelles Formation Construction organiseren tests van de technische/beroepsvaardigheden voor 7 beroepen: bekister, dakdekker, metselaar, tegelzetter, stukadoor, verwarmingsinstallateur en sanitair installateur. Hoeveel werkzoekenden hebben de laatste 3 jaar deelgenomen aan de tests? Is het mogelijk om het antwoord uit te splitsen volgens elk van de 7 beroepen? Welke resultaten werden behaald? Welke maatregelen werden na de tests genomen? Hoeveel cv's werden na de tests naar de bedrijven gestuurd? Hoeveel personen hebben een korte vervolmakingsopleiding gevolgd? Hoeveel personen hebben een volledige opleiding gevolgd? Hoeveel personen hebben een stage gelopen of een IBO gevolgd? Hoeveel personen werden omgeschoold?

- In 2017 heeft het BRC, met steun van Leefmilieu Brussel, het project MØDÜLL 2.0 georganiseerd dat tot doel had een moduleerbaar, demonteerbaar en op energiedomein zeer goed presterend gebouw op te trekken. Het project was een regelrecht succes, maar is erg duur. Is het Gewest van plan om meer van dergelijke projecten te steunen of te organiseren? Zo ja, hoe en hoeveel? Welke projecten worden overwogen? Is het Gewest, gelet op de kosten van dergelijke projecten, van plan publiek-private partnerschappen op te zetten om ze te kunnen uitvoeren en om de roepingen voor de bouwsector, waar een schrijnend tekort aan arbeidskrachten heerst, aan te moedigen? Zo ja, welke partners krijgen voorrang?

- Na het coronavirus heeft het BRC een enquête gehouden bij de bedrijven om hun behoeften in kaart te brengen, met name op het gebied van opleiding. Zo ja, wanneer zullen de bevindingen van de enquête bekendgemaakt worden? Beschikt u al over de resultaten van de enquête? Zo ja, wat zijn de conclusies? Welke opleidingen hebben de bedrijven nodig? Welke profielen worden gezocht?

- Denken Bruxelles Formation, Actiris en het BRC eraan vrij korte of vervolmakingsopleidingen te organiseren met het oog op de relance van de sector? Zo ja, welke opleidingen zullen dan worden aangeboden? Volgens welk tijdschema?
 
 
Antwoord    Actiris voert jaarlijks een evaluatie uit van de acties van het BRC Bouw op basis van het actieplan en het bijbehorende jaarverslag. Bovendien worden de verwachte doelstellingen nagestreefd in doelstellingenovereenkomsten die de jaarlijkse doelstellingen uit het actieplan omzetten, en met name de indicatoren voor de te bereiken verwezenlijking voorzien. Deze tool dient om de acties en hun vorderingen te verduidelijken. Ook zorgt het instrument ervoor dat de successen en de tekortkomingen beter geïdentificeerd kunnen worden met het oog op verbetering.

In de bijlage vindt u de doelstellingenovereenkomsten voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Wat 2019 betreft, stellen we vast dat het totale verwezenlijkte opleidingsaanbod 17.214 uur bedroeg, hetzij een stijging met 3.242 uur tegenover 2018.

De werkzoekenden hebben 60% van de opleidingsuren genoten, terwijl de werknemers 17% van het totaalaantal uren gevolgd hebben, de leerlingen 15% en de leerkrachten-opleiders 8%. We nemen een stijging van het aantal opleidingsuren voor alle doelgroepen, en vooral voor werknemers, waar.

In totaal hebben 916 personen gebruikgemaakt van de door de BRC’s georganiseerde opleidingen, wat stabiel is tegenover 2018. Van deze stagiairs waren er 282 werkzoekenden, 205 werknemers, 328 leerlingen-studenten en 101 leerkrachten-opleiders.

De opleidingsdoelstellingen werden voor 83% bereikt in vergelijking met de doelstellingenovereenkomst.

Wat het vinden van werk betreft, stellen we een tewerkstellingspercentage van 40% vast, wat een stijging is ten opzichte van 2018 (28%).
Dit zijn de partners van het BRC Bouw:

§ Bruxelles Formation
§ Actiris
§ VDAB
§ Leefmilieu Brussel
§ ACV
§ ACLVB
§ ABVV
§ Confederatie Bouw en Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad
§ Bouwunie
§ Constructiv

Wat de operationele werking betreft, is de verhouding momenteel 50/50.
Er bestaan twee soorten testen voor technische vaardigheden en beroepsvaardigheden:

- Screening “Beroepen”: dit soort screening is voor werkzoekenden met een duidelijk vastgesteld beroepsprofiel: bestuurder van een verreiker/hijs- of hefkraan, tegelzetter, bekister, metselaar, gevelwerker, stukadoor, elektricien en schilder.

- Screening “polyvalent arbeider”: deze screening gebeurt via een samenwerking met JES vzw. Gedurende 2 weken moeten de werkzoekenden jonger dan 30 jaar met een profiel van handarbeider of polyvalent arbeider verschillende praktische testen uitvoeren om hun profiel beter te kunnen bepalen en om hun beroepstraject te kunnen verduidelijken.

Het blijft moeilijk om kandidaten te vinden voor de screenings. Het resultaat van de screening blijft hoofdzakelijk een doorverwijzing naar opleiding.
In 2018 werden meer dan 990 uitnodigingen verstuurd, voornamelijk naar werkzoekenden die pas ingeschreven werden bij Actiris.
Slechts 90 van hen hebben deelgenomen, van wie 63 het volledige screeningtraject hebben afgelegd. Amper 14 personen werden geschikt geacht om rechtstreeks in het beoogde beroep te starten.

In 2019 werden meer dan 1.050 uitnodigingen verstuurd en werden 276 personen gescreend. Slechts 26 personen werden geschikt geacht om rechtstreeks in het beoogde beroep te starten.

De tabel hieronder bevat de opsplitsing van het aantal uitgevoerde screenings voor de gevraagde beroepen:

 

Product

2018

2019

SCREENING TEGELZETTER

1

 

SCREENING BEKISTER

 

1

SCREENING BEKISTER-BETONVLECHTER

 

 

SCREENING BESTUURDER VERREIKER & HIJS- EN HEFKRAAN

8

13

SCREENING DAKWERKER

 

1

SCREENING ELEKTRICIEN-INSTALLATEUR WOONGEBOUWEN

 

 

SCREENING MONTEUR SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING

 

 

 Wat het project Mødüll betreft, moeten we het eerder hebben over de Module van de Wedstrijd Passief-Duurzaam die niet duurder was dan een klassiek passief gebouw, als we de prijs per m² in aanmerking nemen.
Anderzijds heeft het project, naast het pedagogische project dat bestond in het vertrouwd maken met duurzaam bouwen en de kringloopeconomie voor jonge studenten architectuur en leerlingen uit het technisch secundair onderwijs bouw (samen meer dan 80 jongeren en hun leerkrachten), ook voor tal van andere zaken gediend:

- Sinds het afgewerkt is, werd het gebruikt als opleidingslokaal voor BF Logistiek, vervolgens als bureau tijdens de verbouwing van het EFP en momenteel als polyvalente zaal op de site van SeeU (Usquare).
- Vanaf 2021 zal het dienen om stagiairs in prefab modulair bouwen op te leiden, alsook voor technieken om te hijsen en om te laden/lossen.
- Het heeft geleid tot het project Box³ (ook verwezenlijkt met jonge studenten architectuur) dat ervoor gezorgd heeft dat de vzw Het Eilandje daklozen tijdelijk kon huisvesten. Dit project werd overigens gefinancierd.

- Het heeft geleid tot het project “Build For Water” om jongeren uit Kuregem vertrouwd te maken met de beroepen uit de kringloopeconomie en met de waterproblematiek. Dit project wordt volledig gefinancierd door een privaat fonds.

Anderzijds zijn al deze modulen demonteerbaar en tijdens het uit elkaar halen zal het BRC meer dan 95% van de materialen kunnen recupereren en herwaarderen aan minstens 50% van hun waarde.
We hebben ook kunnen vaststellen dat alle leerlingen uit het secundair onderwijs betrokken bij de Wedstrijd Passief-Duurzaam naar de sector zijn doorgestroomd, terwijl over het algemeen het doorstromingspercentage van het onderwijs naar de sector minder dan 30% bedraagt.
Wat de financiering van het project betreft, nodig ik u uit u tot de minister van Leefmilieu, Alain Maron, te richten.

Wat de impact van de COVID-19-crisis betreft, heeft het BRC geen onderzoek gedaan. Niettemin werkt het samen met de CBBH om de noden te kennen van de ondernemingen op het vlak van opleiding als gevolg van deze crisis. Dat heeft geleid tot de samenwerking “opleiding-begeleiding” om de doorstroming naar de kringloopeconomie in de bouw te versnellen in het kader van het COVID-relanceplan van het BHG.
Het CDR Bouw heeft samen met zijn partners (Bruxelles Formation, VDAB, Constructiv, EFP en CBBH) een uitgebreid spoedplan voor sensibilisering en opleiding voor de kringloopeconomie uitgewerkt voor de ondernemingen, en dat in de geest van Construcity.
70% van de opleidingen is momenteel beschikbaar; 20% van de bijkomende opleidingen zal dat in november 2020 zijn en de rest in januari 2021.