Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de werking van Women in Business tijdens de Covid-19-crisis

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 172)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 21/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de laatste vergadering van de commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten van 7 juli 2020 hebt u aangekondigd dat Women in Business (wib) binnenkort een onderzoek zal uitvoeren naar de impact van de crisis op de vrouwelijke ondernemers om de specifieke behoeften van de Brusselse vrouwelijke ondernemers vast te stellen en het desbetreffende beleid bij te sturen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Is het onderzoek al aangevat? Wanneer zal het klaar zijn? Welke middelen worden daartoe ingezet? Zijn er al specifieke behoeften aan het licht gekomen tijdens de lockdown? Zo ja, welke? Hoe is het Gewest van plan in die behoeften te voorzien?
- Hebben we al een idee van het aantal vrouwen wier onderneming failliet is gegaan ten gevolge van de coronacrisis? Zo ja, hoeveel? Welke sectoren zijn het zwaarst getroffen door de crisis? Wat is het profiel van die vrouwen (leeftijd, type activiteit)?
- Wib.brussels heeft vrouwelijke bedrijfsleiders onder de aandacht gebracht die erin geslaagd zich tijdens de crisis te heruitvinden. Hoeveel vrouwelijke bedrijfsleiders hebben zichzelf op die manier moeten heruitvinden? Wat zijn de belangrijkste activiteiten waarop ze zich tijdens de crisis hebben gericht? Hoe werden ze onder de aandacht gebracht?
- Hoeveel webinars werden tijdens de lockdown georganiseerd om vrouwelijke ondernemers te informeren over de gewestelijke steunmaatregelen ten gevolge van Covid-19? Hoeveel vrouwen hebben eraan deelgenomen? Wat waren de grootste problemen voor de vrouwelijke ondernemers? Welke oplossingen heeft het Gewest geboden?
- Tijdens de lockdown werden videoconferenties georganiseerd, opdat de vrouwen elkaar konden steunen en helpen. Hoeveel videoconferenties werden georganiseerd? Hoeveel vrouwen hebben eraan deelgenomen?
 
 
Antwoord    Sinds maart 2020, heeft 1819, i.e. de informatiedienst voor ondernemers in het Brussels Gewest, in samenwerking met zijn partners verschillende webinars georganiseerd om Brusselse ondernemers te informeren over de gewestelijke en federale steunmaatregelen in verband met Covid-19. De opnames van deze webinars werden online gepubliceerd op de website van de 1819 dienst om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken.

Aan de 15 webinars die tijdens de crisis werden georganiseerd (‘E-commerce’-themaweek en ‘Rebounding from the crisis’-themaweek) hebben 868 vrouwen deelgenomen.

Hun aanvragen hadden, net zoals deze van de mannen, vooral betrekking op financiële steun, gezien het gebrek aan liquiditeit waar alle ondernemers mee te maken hebben.

De partners van het ‘Women in Business’-platform hebben tijdens de lockdown ook verschillende videoconferenties georganiseerd om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen en hen in staat te stellen elkaar te helpen.

Om alle Brusselse ondernemers in het kader van de gezondheidscrisis te ondersteunen, heeft de regering ook verschillende noodmaatregelen genomen, zoals de eenmalige premie (4.000 euro) en de compensatiepremie (2.000 euro), de mechanismen voor leningen aan een verlaagde rentievoet en leningwaarborgen.

Bovendien werd binnen 1819 de beschikbaarheid van de telefoondienst uitgebreid, een lijst met dagelijks bijgewerkte FAQ's opgesteld en werden er video's en verklarende artikels gepubliceerd om de Brusselse economische actoren te ondersteunen.

Om de impact van de gezondheidscrisis voor vrouwelijke ondernemers en hun bekomernissen in kaart te brengen, beschikken we over gegevens uit de aanvragen die tijdens de crisis bij de dienst 1819 werden ingediend.

Tussen 9 maart en 14 augustus 2020 :

* hebben vrouwelijke ondernemers bij de 1819 dienst 8.303 aanvragen ingediend met betrekking tot hun beroepsactiviteit en covid-19.

Bij deze aanvragen waren de volgende 3 sectoren het best vertegenwoordigd (55% van de aanvragen):

- de handels- en distributiesector (1.423 aanvragen);

- de gezondheids- en welzijnssector (1.168 aanvragen);

- de dienstensector (1.139 aanvragen).

* hadden de vrouwen die contact hebben opgenomen met de 1819 dienst het volgende statuut:

- zelfstandige: 3.184 aanvragen;

- vertegenwoordiger van een onderneming: 2.799 aanvragen;

- vertegenwoordiger van een vzw: 325 aanvragen.

* hadden de aanvragen van de vrouwelijke ondernemers betrekking op:

- financiële steun (7.386 aanvragen - 89% van de aanvragen);

- Staatsrichtlijnen (411 aanvragen - 5% van de aanvragen);

- algemene inlichtingen (258 aanvragen - 3% van de aanvragen).

Vrouwen waren goed voor 32% van de bij de 1819 dienst tijdens de crisis geregistreerde oproepen en e-mails.

Dit percentage werd berekend door alleen die aanvragen in aanmerking te nemen waarvoor het geslacht werd geregistreerd.

We hebben echter nog geen gegevens over het aantal vrouwen dat failliet is gegaan als gevolg van de gezondheidscrisis.

We kunnen ook het aantal vrouwelijke ondernemers dat zichzelf tijdens de crisis opnieuw heeft uitgevonden om zich te redden, niet kwantificeren.

Om over betere gegevens te beschikken over de impact van de economische crisis op de activiteit van vrouwelijke ondernemers in Brussel, heeft ‘Women in Business’ opdracht gegeven voor een studie die tot doel heeft na te gaan of vrouwelijke ondernemers in Brussel meer getroffen worden door de crisis dan hun mannelijke tegenhangers, en zo ja, in welke mate en om welke redenen.

Het budget voor deze studie bedraagt 45.000 euro.

De conclusies van de studie, die eind 2020 bekend zouden moeten zijn, zullen als input en leidraad dienen voor het overheidsbeleid.

In afwachting van de resultaten van de studie, bereidt ‘Women in Business’ de volgende acties voor om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen:

- een campagne over rolmodellen die in september-oktober op sociale netwerken zal worden gelanceerd;

- het ‘Rebound’-project, dat vrouwelijke ondernemers in Brussel moet helpen hun activiteit nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd hun economisch model (‘business model’) opnieuw uit te denken om het levensvatbaarder te maken en in overeenstemming te brengen met de economische en digitale transitie. Het project zal bestaan uit 2 maanden ondersteuning van oktober tot december (1-2 webinars per week) rond 4 assen: herziening van het economisch model, financiering, empowerment en digitalisering.