Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis - cultuursector

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 370)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

Wat betreft de steun van 2.000 € aan de verenigingen uit de culturele en creatieve sector:

- hoeveel ondernemingen hebben een aanvraag ingediend ten opzichte van hoeveel betrokken ondernemingen?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
- hoeveel premies zijn al gestort? Voor welke bedragen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de sectoren die recht hebben op die steun (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen enz.)?

Hoe staat het met de steun van maximum 1.500 € voor de cultuurwerkers die enkele maanden geleden werd aangekondigd? Wie of wat blokkeert de steun? Wanneer zal het besluit klaar zijn? Wanneer zullen de stappen kunnen worden gedaan? Wanneer zullen de dossiers kunnen worden behandeld?
 
 
Antwoord    Het bestuur heeft 290 aanvragen van verenigingen ontvangen.

Deze zijn goed voor 246 toekenningen en 36 weigeringen, en 8 dossiers zijn nog in behandeling; we wachten op de verenigingen om bijkomende documenten te verstrekken.

Dit zijn de voornaamste weigeringsgronden:
· de onderneming beschikte over overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 2.000 euro op de balans 2019;
· de onderneming verklaarde niet dat ze de Covid-19-premies niet cumuleerde;
· de onderneming heeft meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen in het huidige belastingjaar en de twee vorige belastingjaren;
· de onderneming stelt meer dan 5 VTE tewerk.

De 246 toegekende premies werden uitbetaald, wat goed is voor een bedrag van 492.000 euro.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers werd gepubliceerd op 28 juli 2020. In het besluit worden drie steunbedragen voorzien in functie van de door de cultuurwerker aangegeven inkomsten.

De aanvragen konden worden ingediend via een formulier op het internet en op papier tussen 28 juli 2020 en 16 augustus 2020 bij Actiris.

Actiris heeft in totaal 1.722 aanvragen ontvangen die eind augustus allemaal geanalyseerd en verwerkt werden.

Van deze aanvragen zijn 1.572 dossiers volledig, en aldus wordt het recht op de premie volgens de volgende categorieën geopend:

- 543 toekenningen voor categorie A, namelijk ondersteuning van maximaal 1.500 euro;

- 418 toekenningen voor categorie B, namelijk ondersteuning van maximaal 1.000 euro;

- 611 toekenningen voor categorie C, namelijk ondersteuning van maximaal 500 euro.

We merken op dat 9 dossiers geweigerd werden, dat 117 dossiers onvolledig zijn en 24 aanvragen ten slotte geannuleerd werden door de aanvragers van de ondersteuning.

De procedure is vlot verlopen en alles vindt plaats binnen de door het besluit vastgestelde termijnen.

De storting van de premie aan de betrokken personen is gepland in de loop van de maand september 2020.