Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de wasberen in Brussel

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 408)

 
Datum ontvangst: 14/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De RTBF heeft onlangs laten weten dat de wasbeer vanuit Duitsland en Frankrijk is overgekomen naar Wallonië en daar alomtegenwoordig is. Dat lijkt verschillende problemen te veroorzaken, zoals het feit dat de wasbeer concurreert met andere bedreigde diersoorten zoals dassen. De wasbeer is ook een gevaar voor bepaalde reptielen en vogels waarmee hij zich kan voeden, en is tevens drager van ziekten.

Anderzijds worden de wasberen gevoederd door sommige mensen, die denken dat ze daar goed aan doen. Dat lokt de wasberen naar de stad.

De massale toename van de wasberen is alzo in een paar jaar tijd een groot probleem geworden, waardoor ze wel degelijk in de categorie van de invasieve diersoorten worden ingedeeld.
Zijn er al wasberen gespot in het Brussels Gewest? Zo niet, denken de experts dan dat ze in de komende jaren de hoofdstad zullen bereiken? Welke maatregelen worden getroffen als een invasieve diersoort wordt waargenomen in Brussel?
 
 
Antwoord    1)

Volgens de meest recente zoogdierenatlas is de gewone wasbeer (Procyon lotor) een nieuwe zoogdiersoort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze uitheemse soort bereikte vanuit Duitsland eerst Wallonië en de afgelopen jaren wordt de soort ook meer en meer in Vlaanderen waargenomen. Er zijn drie waarnemingen gekend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 15 april 2015 werd een wasbeer waargenomen langs de Klokbloemenstraat in Molenbeek. Een tweede individu werd op 27 augustus 2017 door meerdere waarnemers opgemerkt als verkeersslachtoffer op de R0 net ten noorden van de gewestgrens in het Zoniënwoud.
Sinds het voorjaar van 2020 liet een wasbeer zich regelmatig zien langs de Sint-Hubertusdreef in Ukkel. Dit dier dook er op enkele maanden geleden op, en was naar alle waarschijnlijkheid afkomstig vanuit het Vlaamse deel van het Zoniënwoud, enkele decameters verderop. Sinds juni is het dier niet meer waargenomen.

2)

De Wasbeer is als soort opgenomen in de Europese verordening betreffende invasieve exoten, benoemd als ‘de Unielijst’.
Door de toevoeging van een soort op de Unielijst, kan de impact ervan afgezwakt worden via een gecoördineerde Europese actie. Voor deze soorten gelden een aantal maatregelen:
- Het verbod op bezit, handel, transport, teelt en vrijlating van deze soorten in de natuur. Onder bepaalde omstandigheden zijn er afwijkingen mogelijk via een vergunning of een toelating. Er werden ook overgangsbepalingen vastgelegd. Zo mogen gezelschapsdieren die reeds voor de inwerkingtreding van de verordening in bezit waren tot hun natuurlijke dood worden gehouden, op voorwaarde dat ze in een gesloten omgeving verblijven, niet kunnen ontsnappen en zich niet kunnen voortplanten. De soorten voor commerciële doeleinden kunnen onder gelijkaardige omstandigheden tot twee jaar na hun opname in de lijst worden gehouden (cf. verordening voor meer informatie).
- De invoering van een monitoringssysteem om invasieve exoten zo vlug mogelijk te kunnen opsporen, ongeacht of ze opzettelijk of onopzettelijk in het land werden gebracht. Ook het brede publiek kan meehelpen om deze soorten op te sporen door zijn waarnemingen te melden op www.waarnemingen.be/exoten.
- Indien een soort van de Unielijst voor een eerste keer wordt waargenomen, dient deze zo snel mogelijk te worden bestreden om zo de negatieve impact te vermijden. Deze bestrijding is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheden en terreineigenaars.
- Voor soorten op de Unielijst die reeds wijdverspreid zijn, dienen maatregelen te worden genomen om deze soorten zo veel mogelijk onder controle te houden. Ook dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheden en terreineigenaars.

Sinds 2015 voert Leefmilieu Brussel ook actief campagne in verband met het voederverbod van wilde dieren in de Brusselse publieke groene ruimten.