Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende containerpark Herendal en follow-up van de vergadering met het GAN.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 424)

 
Datum ontvangst: 06/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals al aan bod kwam tijdens de werkzaamheden van deze commissie, wordt het containerpark Herendal in Sint-Pieters-Woluwe beheerd door Net Brussel. De exploitatie is toegestaan krachtens een milieuvergunning die op 1 maart 2029 verstrijkt. De vergunning stelt voorwaarden die ertoe strekken eventuele hinder ten gevolge van de activiteiten te beperken, te verminderen of te voorkomen.

Tijdens de lockdown ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis is het aantal bezoekers van het containerpark fors gestegen. De week van 18 mei was bijzonder moeilijk voor de omwonenden van het Herendal. Geluidshinder, voortdurende files, gevechten tussen bezoekers van het containerpark en omwonenden... De politie moest zelfs ingrijpen, omdat het GAN, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het containerpark, daar niet op reageerde.

Onlangs heeft de schepen bevoegd voor leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe meegedeeld dat de gemeente het agentschap in gebreke heeft gesteld. In juni heeft een vergadering plaatsgehad met onder meer de directeur van het agentschap. Deze laatste zou hebben toegegeven dat de locatie van het containerpark niet ideaal is wegens de onmiddellijke nabijheid van een woonwijk en zou hebben verklaard dat er concrete mogelijkheden worden afgetast om een andere locatie te vinden. Het GAN zou immers willen dat alle recyparks van de stad zich buiten de woonwijken bevinden.

Voorts heeft het GAN er zich tijdens de vergadering ook toe verbonden de beheersovereenkomst betreffende het containerpark zorgvuldig na te leven, wat onder meer de aankomst- en vertrekuren van de vrachtwagens betreft. Enkele dagen later hebben de omwonenden echter gemeld dat er nog steeds vrachtwagens buiten die uren komen en gaan. Dat is verbijsterend. Er werd ook gesproken van een systeem om de druk ten gevolge van het aantal bezoeken te verminderen, alsook van de eventuele installatie van een geluidsscherm. Tot slot zou men, zoals ik in mijn laatste mondelinge vraag over dit onderwerp had voorgesteld, werken aan een systeem met afspraken om toegang tot het containerpark te krijgen.

Kunt u bevestigen dat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe het GAN in gebreke heeft gesteld? Wat is de reactie van het agentschap? Kunt u ook bevestigen dat de oplossing om het containerpark te verplaatsen onderzocht wordt? Zo ja, wat is het tijdschema? Hoe staat het met de door de gemeente gevraagde aanpassingen met het oog op het welzijn van de omwonenden, zoals het strikt naleven van de dienstregeling, de installatie van geluidsschermen of het invoeren van een systeem met afspraken?
 
 
Antwoord    1)
Het Agentschap Net Brussel bevestigt de ingebrekestelling van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe te hebben ontvangen.

2)
Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft het Agentschap Net Brussel positief gereageerd op het verzoek van de gemeente om een vergadering met de leden van het comité van buurtbewoners bij te wonen.

3)
De vraag naar de verplaatsing van het huidige Recypark is inderdaad gesteld omdat dit volgens alle gesprekspartners, inclusief het Agentschap Net Brussel, de enige maatregel is die een duurzaam en structureel antwoord kan bieden.

Wat de timing betreft, hangt het in de eerste plaats af van de mogelijke locaties in de buurt. Het Agentschap voert een prospectie uit. Het is niet op de hoogte van soortgelijke acties van de gemeente. Aangezien het om een gewestelijk recyclagepark gaat, beperkt het Agentschap zijn zoekgebied niet tot de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, maar prospecteert het ook in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en zelfs in de gemeente Evere.

Nadat er een terrein is gevonden en akkoorden zijn bereikt, zal het 3 tot 5 jaar duren om een nieuw recyclagepark te bouwen.

4)

Wat de maatregelen op korte en middellange termijn betreft, heeft het Agentschap Net Brussel alle dienstverleners eraan herinnerd dat zij de openingsuren moeten respecteren.

De plaatsing van een geluidsscherm is niet besproken tijdens de vergadering met de buurtbewoners. Onder voorbehoud van verdere analyse lijkt het echter niet relevant gezien de verschillende getuigenissen van omwonenden. De directe omgeving van het recyclagepark bestaat immers uit gebouwen met meerdere verdiepingen en geluidsschermen zullen geen oplossing bieden voor deze situatie. Bovendien wordt de geluidsoverlast veroorzaakt door punctuele bronnen en betreft het geen continu achtergrondgeluid zoals bij autosnelwegen.

De kwestie van het opzetten van een afsprakensysteem wordt bestudeerd om te bepalen hoeveel personen in een bepaald tijdsbestek kunnen worden ontvangen.

Meer in het algemeen moet de kwestie van de bezoekersaantallen ook worden bekeken in relatie tot de aard en het nut van de verplaatsing.
Momenteel wordt het recyclagepark van Sint-Pieters-Woluwe, dat voor meer dan 75% door inwoners van Sint-Pieters-Woluwe wordt gebruikt, gekenmerkt door een zeer hoog aantal bezoeken, om een beperkte hoeveelheid afval te deponeren. Het is in zekere zin een slachtoffer van zijn nabijheid.

Op dit punt communiceert de gemeente met haar inwoners en maakt ze hen bewust van het belang om de voorkeur te geven aan andere oplossingen en alternatieven voor het recyclagepark, om afval te recupereren of te recycleren.
In het bijzonder wordt de nadruk gelegd op het belang om de bezoeken rendabel te maken door slechts grote hoeveelheden afval naar het recyclagepark te brengen om de verplaatsingen voor kleine hoeveelheden afval te beperken.

Maatregelen in deze richting zouden de geluidsoverlast kunnen verminderen, maar vooral de toegang tot de wijk en het recyclagepark vlotter kunnen laten verlopen.