Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende thuisslachten van dieren voor het feest Aïd El Kebir.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 429)

 
Datum ontvangst: 10/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Offerfeest van de moslims of Aïd El Kebir is deze zomer gevierd. Voor sommige gelovigen is het offeren van een schaap - in feite het slachten ervan, meestal zonder verdoving - een belangrijke traditie.

In het Brussels Gewest is enkel het slachthuis in Anderlecht erkend voor het slachten van schapen; thuisslachten van dieren door particulieren is streng verboden. Deze regels zijn ingegeven door evidente redenen van dierenwelzijn.

In de kranten van 4 augustus stond evenwel dat na Aïd El Kebir al 460 schapenkarkassen op de openbare weg waren aangetroffen. Dat zijn dus minstens evenveel dieren die illegaal thuisgeslacht werden. Het aantal in het Gewest is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Daarbij komen nog de schapen die in beslag werden genomen tijdens verschillende interventies wegens illegale slachtingen. Het was duidelijk dat de dieren in erbarmelijke omstandigheden werden gehouden.

We hebben ook gelezen dat tijdens het feest verschillende gemeenten de ploegen van de reinigingsdiensten hebben versterkt, opdat de karkassen niet te lang op straat blijven liggen. Men kan zich afvragen of de snelle ophaling geen gevoel van straffeloosheid bij de thuisslachters teweegbrengt en of het niet beter zou zijn om dergelijke slachtingen te voorkomen.

- Hoeveel schapenkarkassen zijn in totaal aangetroffen door de gemeentelijke diensten en het Agentschap Net Brussel?

- Hoeveel dieren werden in totaal in Brussel in beslag genomen in het kader van Aïd El Kebir?

- Welke maatregelen hebben de regering en Leefmilieu Brussel getroffen tegen het thuisslachten van dieren?

- Hebben de overheden een evaluatie van het feest gemaakt volgens de criteria inzake dierenwelzijn en naleving van de wet om de situatie tegen 2021 te verbeteren?

- Welke gevolgen werden gegeven aan de illegale slachtingen? Zijn er onderzoeken uitgevoerd, vervolgingen ingesteld en/of straffen opgelegd?
 
 
Antwoord    1) Het aantal karkassen dat op de openbare weg werd ingezameld, is als volgt:
- door de gemeenten: 335
- door het ANB: 262
- in totaal: 597

2) Leefmilieu Brussel beschikt nog niet over alle processen-verbaal en kan geen precies cijfer geven. In Brussel zijn ongeveer tien schapen in beslag genomen. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn collega belast met Dierenwelzijn, minister Bernard Clerfayt.

3) Leefmilieu Brussel heeft mededelingen op zijn website gepubliceerd en informatie naar de gemeenten gestuurd, zodat zij op hun beurt hun burgers kunnen informeren over de verplichtingen en verboden.
Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn collega belast met Dierenwelzijn, minister Bernard Clerfayt.


4) Leefmilieu Brussel beschikt nog niet over alle noodzakelijke elementen om een volledige evaluatie van de situatie te maken. Zoals hierboven vermeld, beschikt Leefmilieu Brussel nog niet over alle processen-verbaal voor inbreuken op het dierenwelzijn voor deze periode.
Communicatie en bewustmaking blijven de meest doeltreffende instrumenten om het wettelijk kader te doen naleven. Ze zullen ook in 2021 worden gebruikt. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn collega belast met Dierenwelzijn, minister Bernard Clerfayt.

5) Bij elk proces-verbaal wordt dezelfde procedure gevolgd. De processen-verbaal worden naar de procureur des Konings gestuurd. De procureur kan beslissen de overtreder te vervolgen en er kan een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd. Indien de procureur beslist om niet te vervolgen of geen beslissing neemt binnen de 6 maanden, kan Leefmilieu Brussel het overnemen en het bedrag van een alternatieve administratieve geldboete tegen de overtreder bepalen. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn collega belast met Dierenwelzijn, minister Bernard Clerfayt.