Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling hub.brussels.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 227)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 18/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    Tijdens de selectieprocedures van hub.brussels worden de principes van non-discriminatie strikt toegepast.

In dit verband zijn meerdere pijlers geactiveerd: een eerste pijler begint al bij de werkaanbieding. Die moet verplicht neutraal zijn en zich alleen richten op de verwachte vaardigheden en diploma's. De tweede pijler betreft de analyse van de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Die kandidaturen worden met name strikt neutraal en objectief geanalyseerd door de HR-dienst. Dat gebeurt door enkel naar de criteria van de vereiste vaardigheden en kennis te kijken. Tot slot worden de antwoordformulieren tijdens de eerste schriftelijke selectieproef geanonimiseerd door de HR-dienst. Op die manier kunnen de evaluatoren de identiteit van de kandidaat niet kennen bij de toekenning van de punten die bepalen of een kandidaat al dan niet naar de volgende selectiefase mag.

Bovendien worden alle werkaanbiedingen voor hub.brussels geopend bij ACTIRIS.

Hub.brussels hanteert het principe dat integratie en professionele ontwikkeling gebaseerd zijn op vaardigheden en niet op afkomst, leeftijd, geslacht of handicap. Er zal een bewustmakingsprogramma worden voorgesteld zodat het agentschap een imago van sterke en erkende werkgever kan uitbouwen.

Hiertoe zal een diagnose worden gesteld met als doel de huidige situatie te analyseren, een strategie te bepalen en bijzondere aandacht te besteden aan de doelgroepen met betrekking tot de diversiteit.

Er moet worden opgemerkt dat wat de functies met hiërarchische verantwoordelijkheid bij hub.brussels betreft, het directiecomité een strikte gendergelijkheid respecteert.