Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sociale gemengdheid in publieke woningprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 336)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u ongetwijfeld weet, is er in november 2019 een Brusselse Burgerassemblee opgericht door Agora. De eerste taak van deze Assemblee was het identificeren van de thema's waaraan de uitgelote Brusselaars zouden werken. Er is gekozen voor het thema huisvesting.

Deze Brusselse Burgerassemblee werkt al maanden aan concrete voorstellen om de huidige situatie te verbeteren. In de loop van hun beraadslagingen zijn er bepaalde vragen gerezen over de sociale gememgheid in publieke woningprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

- Welke maatregelen treft u om de sociale gemengdheid te promoten publieke woningen in huidige en toekomstige ontwikkelingsprojecten?

- Kunt u de samenstelling van de geplande projecten toelichten? Hoe worden sociale woningen gemengd met privé- en andere woningen, en dit zowel in publieke als privéprojecten? Zijn er in dit verband controles gepland?

- In dit verband heeft de RTBF enkele maanden geleden onthuld dat de gemeenten mogelijk terughoudend zijn om echte quota's op te leggen voor sociale woningen die deel moeten uitmaken van een bouw- of renovatieproject in Brussel. Welke maatregelen gebruikt het Gewest om de naleving van de gevraagde quotas te controleren?

- Zijn er voorzieningen voor de ontwikkeling van sociale gemengdheid door middel van huisvesting in bestaande gebouwen?
 
 
Antwoord    Krachtens de beheersovereenkomst besteedt de BGHM bijzondere aandacht aan een functionele, sociale en typologische mix bij haar bouwprojecten.

Als referentieontwikkelaar van kwaliteitsvolle openbare woningen moet de BGHM immers het woningenbestand uitbreiden, en daarbij toezien op de diversifiëring van het woningaanbod (sociale, bescheiden en middenklassewoningen). Deze mix wordt gerealiseerd op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudies.

Deze studies bepalen zowel het programma (het aantal en type woningen, de verdeling ervan, of er al dan niet parkeerplaatsen zijn, de noodzaak om in collectieve en gemeenschappelijke de voorzieningen, omgevingen en/of wegen aan te leggen) als de kostprijs van het project. De BGHM ziet er dan ook op toe dat er een mix ontstaat die is aangepast aan de reële behoeften van de bewoners.

De haalbaarheidsstudies worden ook voorgesteld aan de eigenaars van de terreinen, beheerders en gemeentelijke en gewestelijke stedenbouwkundige overheden. In nauwe samenwerking met de Brusselse Huisvestingsreferent zal de BGHM ervoor zorgen dat er een juist evenwicht wordt voorgesteld tussen de verschillende woningtypes (sociale woningen, middenklassewoningen, bescheiden woningen) die verwezenlijkt moeten worden,
rekening houdend met de kenmerken van de betrokken wijken en de in de gewestelijke regeringsverklaring vastgelegde doelstellingen. In het geval van partnerschappen met een andere speler daarentegen zal de BGHM bij voorrang sociale woningen verwezenlijken.

In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de BGHM en het Gewest zal deze gemengdheid (functionele, typologische, interculturele, intergenerationele, sociale gemengdheid en op vlak van gender) verder worden nagestreefd in al deze projecten voor uitbreiding van het patrimonium.

De BGHM zal ervoor zorgen dat de projecten perfect worden geïntegreerd in de wijken, met name door:
- de stedenbouwkundige ontwikkeling van de wijken te bevorderen;
- tijdens bouwprojecten het publiek bewust te maken van de positieve aspecten van sociale huisvesting;
- de kwaliteit te verbeteren van bestaande of toekomstige gezamenlijke ruimtes door de bewoners erbij te betrekken.

Door de uitvoering van het aankoopbesluit kunnen woningen aangekocht worden door private vastgoedoperatoren, wat bijdraagt tot de sociale mix in de wijken.

De gewestelijke beleidsverklaring bepaalt dat de samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten bij het bouwen van openbare woningen moet versterkt worden. In het kader van overleg heb ik het voorbije jaar met alle Brusselse gemeenten gesproken over het huisvestingsbeleid. Op basis van deze gesprekken konden een aantal gemeenschappelijke doelstellingen en lokale bijzonderheden worden bepaald, die in de gemeenschappelijke overeenkomst zullen worden opgenomen.

Dankzij deze gesprekken kwamen ook een aantal belemmeringen aan het licht, die vooral te wijten zijn aan bezorgdheid van de lokale bevolking dat er in de gemeente sociale woningen worden gebouwd. Deze bezorgdheid kan worden weggenomen door aan te tonen dat het gaat om kwaliteitsvolle projecten voor toekomstige huurders en hun toekomstige buren, en door te voorzien in collectieve voorzieningen of ruimten ten behoeve van de wijk.

Vandaag komt bijna één op twee Brusselaars in aanmerking voor een sociale woning. Veel Brusselaars hebben geen toegang tot de private huurmarkt.

Het is dus noodzakelijk en in het algemene belang dat er snel kwaliteitsvolle woningen worden gebouwd.

In de beleidsnota 2019-2024 wordt op het volgende gewezen: “Het aantal gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning is zo hoog dat een heroriëntatie van het openbare woningbestand niet kan uitblijven. Tegelijk vinden heel wat middelgrote woningen moeilijk huurders. Daarom zal in overleg met de openbare verhuurders worden nagegaan hoe bepaalde middelgrote woningen kunnen worden omgevormd tot openbare woningen”. 

In dit kader moet de BGHM, zoals bepaald in de beleidsbrief 2020-2021:
- deze werkzaamheden van omvorming voortzetten in functie van de door de OVM’s geformuleerde verzoeken;
- de gemeenten de nodige informatie verstrekken om gemeentelijke woningen toe te wijzen onder de voorwaarden van de OVM’s.