Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vermindering van het aantal begunstigden van het systeem van de talencheques

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 453)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 15/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 2018 stelt men een vermindering van het aantal begunstigden van het systeem van de talencheques vast. Tijdens een vorige parlementaire vraag was een van de redenen die u aangaf ter verklaring van deze vermindering, de interne organisatorische veranderingen bij Actiris.

Volgens uw informaties werd een verklarende studie toevertrouwd aan View.brussels.

Ik zou u dus graag de volgende vragen willen stellen:

- Werd de verklarende studie, toevertrouwd aan View.brussels, reeds gelanceerd? Is ze reeds afgerond? Indien dit niet het geval is, wanneer verschijnt ze? Wat heeft deze studie uitgewezen? Welke redenen kunt u aanwijzen voor de vermindering van het aantal begunstigden van de talencheques?
- Is het Gewest van plan, gelet op de vermindering van het gebruik van deze talencheques en gelet op de Covidcrisis, de online cursussen op te voeren die minder duur zijn dan de talencheques, met name via de applicatie Brulingua? Indien dit het geval is, hoe? Welke middelen zullen ervoor uitgetrokken worden? Volgens welk tijdschema?
- Is het Gewest, in het licht van de Covidcrisis, van plan het systeem van de maaltijdcheques uit te breiden teneinde de personen die net hun werk verloren hebben, makkelijker opnieuw tewerk te stellen?
- Zoals eerder gemeld zouden interne organisatorische veranderingen bij Actiris de oorzaak zijn van deze vermindering. Welke zijn deze veranderingen? Waarom werden de mogelijke gevolgen van deze veranderingen op dit systeem niet op voorhand geëvalueerd?
- Welke denkpistes werden geïdentificeerd om aan deze situatie te verhelpen? Welke maatregelen zullen in dit opzicht ten uitvoer gelegd worden? Welke middelen zullen hiervoor uitgetrokken worden? Volgens welk tijdschema?
- Aangaande het toekenningstraject van deze talencheques was een van de voorgestelde oplossingen het vlotter te kunnen maken. Wanneer wordt de digitalisering van de eLAO voorzien? Welke zijn de nog bestaande belemmeringen voor deze digitalisering?
- In dezelfde lijn, staat de overgang naar een digitale begeleiding op de agenda? Wanneer zal hij effectief zijn? Wat ontbreekt er om deze overgang naar een digitale begeleiding te maken? Welke maatregelen zullen ten uitvoer gelegd worden? Welke middelen zullen hiervoor vrijgemaakt worden? Volgens welk tijdschema?
- In navolging van de studie die gevoerd werd met betrekking tot de vermindering van het aantal begunstigden van dit systeem wordt er voorzien in een studie over het inwerkingstellen van dit systeem? Beschikt men binnen Actiris over gegevens of andere indicaties om de doeltreffendheid van dit instrument te bepalen? Zo ja, welke? Wat zijn de resultaten van deze cheques op de tewerkstelling?
 
 
Antwoord    View.brussels heeft de studie uitgevoerd die hem toevertrouwd werd, en het lijkt dat de daling van het aantal begunstigden van de taalcheques in 2018 en 2019 te verklaren valt door de daling van het aantal bezoeken aan de agentschappen door de werkzoekenden.

Deze daling van het aantal bezoekers aan de agentschappen is het gevolg van de organisatorische wijzigingen die in 2018 werden doorgevoerd, in het bijzonder door de geleidelijke invoering van “alles op afspraak” in de agentschappen vanaf juli 2018 en het stopzetten van het systeem van het over-uitnodigen in het kader van de individuele begeleiding van werkzoekenden.

De “Nieuwe begeleiding”, vanaf maart 2019, met gesprekken van 60 minuten in plaats van 40 (vermindering met 33% van het aantal mogelijke gesprekken voor het Beroepsproject) had tot gevolg dat er minder begeleidingen konden worden opgestart.


Als gevolg van de pandemie en de gevolgen ervan de voorbije maanden, kwam de nadruk te liggen op online-opleidingen, met onder meer Brulingua.
Actiris gebruikt verschillende middelen om het platform te promoten, zoals de sociale netwerken, infosessies, beurzen, de publieke website van Actiris, alsook de nieuwsbrieven die verzonden worden naar de werkzoekenden.

Tijdens de lockdown heeft Actiris een zeer grote stijging vastgesteld van het aantal inschrijvingen en het gebruik van Brulingua.

Sinds eind augustus is Brulingua eveneens beschikbaar via een mobiele applicatie voor smartphone, wat de gebruikers zou moeten aanmoedigen zich regelmatiger te connecteren.

De gebruikers hebben voortaan ook toegang tot de community voor onlinetaaluitwisseling “Speaky”. “Speaky” is zowel eenvoudig als efficiënt om contact te maken (genre Facebook®) met tools om de schriftelijke (onmiddellijk of uitgesteld) én mondelinge (videoconferentie per twee of in groep) interactie en communicatie te vergemakkelijken.

Tegelijk creëerde Actiris tijdens de lockdown, samen met verschillende van zijn partners voor de taalcheques, de mogelijkheid om lessen op afstand/online te volgen (lessen die aanvankelijk met fysieke aanwezigheid gegeven werden). Dat is het geval voor de partners van de maatregelen “Doorstroming naar werk” en voor verschillende scholen voor sociale promotie.

Ten slotte moeten we erop wijzen dat het taalaanbod van Actiris via de taalcheques gevarieerd en uiteenlopend is om verschillende alternatieven te kunnen aanbieden die zo goed mogelijk kunnen tegemoetkomen aan de verschillende profielen en noden van de werkzoekenden.

Brulingua maakt deel uit van het aanbod, maar heeft niet de missie om de opleidingen met fysieke aanwezigheid te vervangen waarvan werkzoekenden met taalcheques kunnen gebruikmaken.


Momenteel wordt niet voorzien om het budget van de maatregel van de taalcheques te verhogen, maar eerder om de lopende denkoefening over de huidige maatregel te voltooien om het aanbod uit te breiden, en vooral om de weg naar de toekenning van de cheques aan te passen en vlotter te maken teneinde zoveel mogelijk werkzoekenden te bereiken en het potentieel van de maatregelen zo goed mogelijk te gebruiken.

Er werden pistes vastgesteld om het traject voor de toekenning van de taalcheques vlotter te maken, zoals de digitalisering van de taaltest eLAO en de overgang naar digitale begeleiding.

Wat de agenda betreft, is de vernieuwing van de overheidsopdracht voor het gebruik van de taaltesten eLAO (en de uitbreiding ervan naar een onlineversie) gepland voor 2021. Dat zal werkzoekenden de mogelijkheid geven zich niet te moeten verplaatsen naar het agentschap om hun taaltest af te leggen. Ook zullen de procedures voor de taalcheques intern aangepast moeten worden om zich ervan te vergewissen dat de invoering van dit alternatief in de beste omstandigheden gebeurt.

We moeten erop wijzen dat dit alternatief aan de taaltest met fysieke aanwezigheid wordt toegevoegd en hem niet wil vervangen. Hoewel dit alternatief een deel van de werkzoekenden de kans zal geven om de taaltest op afstand af te leggen, is het immers nodig om de klassieke taaltest op de pc te behouden (in het agentschap/de taalhoek) voor werkzoekenden die dat wensen of om diverse redenen niet in staat zijn om de test op afstand af te leggen.


De kwestie van de digitale begeleiding gebeurt geleidelijk aan en heeft niet enkel betrekking op de maatregel van de taalcheques, maar past in een breder kader. Het Unieke Dossier, dat de eerste stap is in de digitalisering van de begeleiding van de werkzoekende en zijn traject naar werk, is reeds in voege sinds maart 2019 en wordt nog steeds verbeterd.

Wat de taalvaardigheid betreft, wordt bijvoorbeeld een informatieve pop-up gepland bij het coderen van de taalvaardigheid om werkzoekenden aan te zetten tot de taaltesten/taalcheques (a priori voor 2021).


De kwestie van het verband tussen de maatregel van de taalcheques en het vinden van een job is niet eenvoudig en vereist andere contextuele elementen die het voorwerp uitmaken van specifieke studies uitgevoerd door View.brussels.

In juni 2020 heeft View.brussels een longitudinale analyse uitgevoerd om het verband te checken tussen de taalkennis van werkzoekenden en de kansen om uit de werkloosheid te geraken.

De werkzoekenden die ingeschreven waren bij Actiris in januari 2019, werden gedurende 12 maanden opgevolgd. Voor deze “cohort” werd het percentage berekend van de uitstroom naar werk of de tewerkstellingsgraad over een periode van 1 jaar. We noteren dat alle acties in verband met werk, ongeacht de duur van het contract, in aanmerking werden genomen om de uitstroom naar werk te bepalen.

Globaal genomen werd vastgesteld dat de werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de tweede landstaal een hogere uitstroom naar werk vertonen dan de cohort met weinig of geen taalkennis, zijnde respectievelijk 44,5% en 34,0%.


Gezien de crisis die we doormaken en die we nog maandenlang zullen moeten doormaken met de gevolgen ervan op het jobaanbod, wil ik dat de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden zich voornamelijk focust op opleiding, waaronder taalopleidingen, en niet enkel op de zoektocht naar werk.

Daarvoor zijn er contacten met de federale minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, aangezien de controle van werklozen het voorwerp vormt van een normatief kader tussen het federale niveau en de gewesten, en dus hebben we daarover een voorafgaandelijk akkoord nodig.