Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van Greenlab.brussels.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 248)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Greenlab is een versneller die in 2012 in het leven is geroepen met als doel om in 6 maanden tijd alle instrumenten te geven die nodig zijn om duurzame start-ups te lanceren: projecttest, ondernemerschap, businessplan, netwerk en coaches in de milieu- en circulaire sector.

Het Greenlab versnellingsprogramma is voor iedereen toegankelijk en gratis.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hoeveel leerling-ondernemers of jonge ondernemers werden opgeleid sinds de lancering van de incubator in 2012? Wat is de evolutie van dit aantal jaar na jaar? Wat is het aandeel vrouwelijke ondernemers, en de evolutie ervan, onder dit publiek? Wat is het aandeel van de Brusselaars?

- Wat is het budget voor de Greenlab incubator sinds 2012? Wat zijn de personele middelen die door het Gewest in het kader van dit programma worden ingezet?

- Wordt de steun verleend door Hub-deskundigen of door privé-deskundigen? Zo ja, welke? Zijn er samenwerkingsverbanden met bedrijven of federaties? Zo ja, welke?

- Hoeveel projecten die gebruik gemaakt hebben van het GreenLab werden nadien voortgezet? In welke subsectoren van de duurzame economie hebben zij zich gevestigd?

- Is een lijst van alle gesteunde projecten beschikbaar?

- Hoeveel aanvragen voor toegang tot het GreenLab-programma werden ingediend sinds de start ervan? Hoeveel in 2019 en 2020? Hoe en op welke basis worden deze projecten geselecteerd? Door wie worden ze geselecteerd? Moet je uit Brussel komen?

- Wat zijn de criteria voor de drie Greenlab-prijzen? Wie maakt deel uit van de jury?
 
 
Antwoord    Sinds de lancering van de incubator in 2012, zijn 93 projecten van startups begeleid, goed voor een totaal van 266 onderne(e)m(st)ers of jonge opgeleide onderne(e)m(st)ers. Er waren 23 onderne(e)m(st)ers tijdens de eerste editie en dat aantal is licht gestegen tot een stabiel cijfer van ongeveer 25 à 30 begeleide onderne(e)m(st)ers per editie (27 voor de laatste editie van 2020 en 28 voor 2019). Er is voor elke editie van de accelerator een goed genderevenwicht, met gemiddeld 55 % vrouwen en 45 % mannen (56 % vrouwen in 2020 en 52 % in 2019 terwijl de eerste editie slechts 40 % vrouwen telde). Elk jaar bestaat de overgrote meerderheid deelne(e)m(st)ers uit Brusselsaars (95 %). De andere deelnemers wonen in de Brusselse rand maar wensen hun activiteit in Brussel te ontwikkelen.

Het sinds 2012 toegekende budget aan de Greenlab incubator bedraagt € 41.000 werkingskosten per jaar en 1 VTE.

De begeleiding bestaat uit een hybride formule, waarbij in de meeste gevallen externe experts die niet tot hub.brussels behoren, optreden (meer bepaald in het kader van de overheidsopdracht Opleidingen die de voorbije jaren werd gegund aan de ICHEC Brussels Management School) terwijl sommige specifieke sessies, zoals het financieel plan of de wettelijke aspecten om een onderneming op te richten (onder andere) worden geleid door experts van hub.brussels. Het voltallige team van de Business Unit Duurzame Economie levert ook herhaaldelijk een bijdrage aan het programma, bijvoorbeeld voor de selectie van de projecten, tijdens het weekend met overnachting met de deelnemers of om het businessplan voor de finale te herlezen. De coaches daarentegen zijn externe experts die in het kader van de hiertoe voorziene overheidsopdracht Coaching bijspringen. Hub.brussels heeft partnerschappen met Greenbizz, waar de workshops van het greenlab worden georganiseerd maar ook met de bank Triodos, Be Angels en Growfunding. Zij leveren een bijdrage voor de prijs van het greenlab-programma, die elk jaar aan de winnaar tijdens de grote finale wordt uitgereikt.

44 startups zijn na het GreenLab-programma blijven voortbestaan. Ze behoren tot sterk uiteenlopende sectoren, zoals de stadslandbouw, logistieke sector en duurzame mobiliteit, het eco-ontwerp, de duurzame voedingssector en zero waste, upcycling, hernieuwbare energiebronnen, slow fashion, de functionaliteitseconomie of duurzame constructie.

De projecten die dit jaar worden gesteund zijn de volgende: Koti Sauna ; Brussels Craft Saké ; Freddy Met Curry ; Bubble Oil ; Bunch ; MIKLØ Bodycare ; Many Lives ; Beanlife ; Janine ; Natura Mater ; Les Maraîchers Micro-ferme.

Het aantal ontvangen kandidaatstellingen is blijven toenemen tot 144 in 2019 en 121 in 2020.
Elk jaar rond eind november komt een expertenjury bijeen om de projecten te selecteren die zullen deelnemen aan de volgende editie van het GreenLab. Het hele team van de BU Duurzame Economie is aanwezig, evenals een van onze officiële partners wanneer hun agenda dat toelaat (Greenbizz, Triodos, Growfunding en Be Angels). We bieden ook de mogelijkheid aan één persoon van ICHEC-SME en van de vzw Groupe One om deel te nemen aan de selectie, gezien hun relevante ervaring en kennis van het Brusselse ondernemersweefsel en hun betrokkenheid bij het programma. De projecten worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:
­ de gewestelijke omvang van het project;
­ de positieve impact van het project op het milieu en  de kringloopdimensie van het project;
­ de potentiële jobcreatie op middellange en lange termijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
­ het innoverende karakter;
­ de motivatie van de onderne(e)m(st)er of het team.
-
In Brussel wonen is dus geen vereiste om deel te nemen de accelerator; het is echter wel noodzakelijk dat de activiteit van het project zich op het gewestelijk grondgebied bevindt en zich eerst in Brussel ontwikkelt.

Elk jaar in juni wordt de grote finale van het GreenLab gehouden, voorgezeten door een jury die van jaar tot jaar verschilt, maar waarin in ieder geval ten minste één vertegenwoordiger van elk van de partners, namelijk Greenbizz, Triodos, Be Angels en Growfunding, zetelt. Een 5
e externe persoon die relevant wordt geacht komt deze jury in evenwicht brengen. Hiervoor wordt elk jaar een andere persoon gekozen (in 2020 was het Céline Bouton van Lita.co, in 2019 was het Anis Bedda van de incubator Transforma-bxl).

3 prijzen worden tijdens deze finale uitgereikt:
De GreenLab prijs voor de grote overwinnaar van de editie. De jury bekijkt de volgende criteria om de winnaar van de prijs te kiezen:
­ businessplan (kwaliteit, samenhang, levensvatbaarheid…)
­ idee, opportuniteit en markt (innovatie kringloopeconomie, oplossing, competitief voordeel, marktstudie, segmentering…)
­ projectdra(a)g(st)er of of team (motivatie, engagement, complementariteit…)
­ Impact op het gewest (banen, potentiële creatie van activiteiten op korte en middellange termijn, lokale verankering, enz.)
­ Pitch (timing, vorm, inhoud…)

Het winnende project krijgt dus de greenlab prijs die bestaat uit 3 maanden huur in de Greenbizz incubator, toegang tot het Be Angels forum om te pitchen voor investeerders, directe toegang gedurende 2 jaar tot de gepersonaliseerde mybusinesspass om de activiteit te stimuleren en ondersteuning via Growfunding om de eigen crowdfunding campagne te lanceren met een promotionele video.

De Triodos prijs, die bestaat uit een cheque van € 2.500 om de activiteit te ontwikkelen. De vertegenwoordiger van Triodos in de jury kiest het project dat het best aansluit bij de waarden van de bank, met name de repliceerbaarheid van het project in een Noord-Zuid-dynamiek en de belangrijke sociale dimensie (onder andere).

De publieksprijs, die wordt toegekend na een elektronische stemming die tot 2 weken voor de betreffende finale kan worden gehouden. Iedereen wordt uitgenodigd om te stemmen op zijn of haar favoriete project; degene met de meeste stemmen krijgt een stand op het jaarlijkse Bucolic Brussels evenement, dat elk jaar op de Autovrije zondag in het laatste weekend van september plaatsvindt. Dit is een fantastische manier om dit "hartverwarmend" project rechtstreeks voor te stellen aan de mensen die ervoor hebben gestemd.