Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek IRIS-TL.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 476)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
24/11/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het Beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek IRIS-TL promoot door middel van opleiding de beroepen die te maken hebben met Logistiek en Transport, namelijk de activiteiten van aanvoer, verpakking, opslag, distributie en levering van goederen in verschillende domeinen: via de lucht, rivier, zee, spoor en land.

De logistiek vereist verschillende vaardigheden en profielen: heftruckchauffeur, magazijnier, voorraadbeheerder, magazijnchef, dokopzichter, expediteur, enz.

Er zijn veel vacatures op logistiek gebied. Er is een schrijnend tekort aan gekwalificeerde profielen voor de Brusselse bedrijven. Zo heeft 80% van de bedrijven in het havengebied moeite met het werven van personeel voor dit soort taken.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Is er een evaluatie van het "Beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek IRIS-TL" gemaakt? Zo ja, wat kan worden opgemaakt uit die evaluatie? Wat waren de doelstellingen van dit centrum in de afgelopen twee jaar? Wat is de balans ervan voor die twee jaren? Hoeveel werkzoekenden hebben in elk van deze jaren opleidingen genoten die via het Beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek IRIS-TL werden aangeboden? Kunt u een uitsplitsing naar opleiding bezorgen? Hoeveel werkzoekenden hebben in diezelfde jaren werk gevonden nadat ze hun opleiding hadden afgerond? Wat is het profiel (geslacht, leeftijd, kwalificatieniveau) van de leerlingen?

- Wie zijn de partners van dit referentiecentrum? Wat is de verhouding tussen private en publieke partners?

- Hoeveel opleidingen biedt het Beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek IRIS-TL aan in de knelpuntberoepen of de beroepen van de toekomst? Welke opleidingen zijn dat? Hoeveel deelnemers hebben in 2019 aan die opleidingen deelgenomen?

- Heeft het Beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek IRIS-TL een enquête gehouden onder bedrijven om de behoeften aan vaardigheden en profielen die gezocht worden door bedrijven in de logistieke en transportsector in kaart te brengen? Zo ja, wat zijn de resultaten van die enquête? Wat zijn de behoeften van deze bedrijven? Welke profielen worden gezocht? Hoe denkt het Gewest in deze behoeften te voorzien? Welke middelen worden hiervoor ingezet?

- Zullen er nieuwe opleidingen tot stand komen bij het Beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek IRIS-TL? Zo ja, welke? Met hoeveel uren opleiding komt dit overeen? Wanneer zullen die nieuwe opleidingen worden gegeven?

- U verklaarde in de pers dat de logistiek ondanks de COVID-crisis nog steeds een sector met veel vraag is. Welke branches worden bijgevolg ondersteund in het kader van het herstelplan? Welke middelen heeft de regering hiervoor aan IRIS-TL toegekend en voor welke opleidingen?
 
 
Antwoord    Jaarlijks voert Actiris een evaluatie uit van de acties van het BRC Transport & Logistiek op basis van het actieplan en het bijhorende jaarverslag. Bovendien worden de verwachte doelstellingen uiteengezet in Prestatiecontracten die de doelstellingen van het jaarlijkse actieplan omzetten en met name voorzien in de te behalen prestatie-indicatoren. Deze tool is bedoeld om meer zichtbaarheid te geven aan de acties en de voortgang ervan. Het helpt ook om successen en mislukkingen beter te identificeren met het oog op verbetering.

Bijgaand treft u de prestatiecontracten voor de jaren 2018 en 2019 aan.

Het BRC Transport en Logistiek staat in voor de ontwikkeling van de opleiding van werknemers, terwijl de opleiding van werkzoekenden wordt verzekerd door Bruxelles Formation en haar partners of door de VDAB en haar partners in goede samenwerking met het BRC en de noden van de sector.

Wat de opleiding van werknemers betreft, bedroeg het totale opleidingsaanbod dat in 2019 werd uitgevoerd 5.619 uren, een stijging van 3% ten opzichte van 2018.

Aangezien de opleiding van werkzoekenden wordt verzorgd door de overheidsdienst voor opleidingen, nodig ik u uit om mij uw vragen over dit onderwerp te stellen in het Franstalige Brusselse Parlement.

De partners van het BRC Transport en Logistiek zijn:
­ Sociaal Fonds Transport en Logistiek (FEBETRA, UPTR, Logistiek Vlaanderen, ABVV, ACV)
­ Gemeenschap van Brusselse havenbedrijven
­ BECI
­ Actiris
­ Bruxelles Formation
­ Haven van Brussel
­ VDAB Brussel

De sectorbijdrage betreft voornamelijk de terbeschikkingstelling van voertuigen.

Het BRC heeft geen onderzoeken verricht omdat bedrijven en sectoren regelmatig contact hebben met het BHR en de behoeften ook door de sectorvertegenwoordigers binnen de RvB van het BRC worden doorgegeven.

Het BRC IRIS TL werd in juli 2020 omgevormd tot de Opleidings-en Tewerkstellingspool Logisticity.brussels, met een breder publiek-privaat partnerschap, zowel aan de sectorale als aan de publieke kant. De pool, die uit drie pijlers bestaat: de zogenaamde sectorale pijler, de pijler Tewerkstelling en de pijler Opleiding en validering van de competenties, brengt zowel de sector als de teams van Actiris en Bruxelles Formation samen op één plek zodat aan werkzoekenden, werknemers en bedrijven een volledig dienstenaanbod kan worden voorgesteld.

Voor 2021 zal een nieuwe opleiding betrekking hebben op het beroep van Supply Chain Manager. In de afgelopen jaren werden nieuwe opleidingen ontwikkeld voor de beroepen van Dispatcher, Douanebeambte of Voorraad- en stockbeheerder, opleidingen die uiteraard worden behouden en indien nodig versterkt.

Naast het door de regering goedgekeurde Relanceplan, hebben we voor 2021 een extra budget van € 500.000vrijgemaakt voor de RC/OTP, maar deze werd nog niet verdeeld.