Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Technicity.brussels.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 477)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
24/11/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Technicity.brussels is de Pool Opleiding Werk - Technologische Industrie, voor werkzoekenden, voor bedrijven, voor studenten en docenten, gericht op de technologische industrie.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Is er een evaluatie van de pool "Technicity.brussels" uitgevoerd? Zo ja, wat kan worden opgemaakt uit die evaluatie? Wat waren de doelstellingen van deze pool in de afgelopen twee jaar? Wat is de balans ervan voor die twee jaren? Hoeveel werkzoekenden hebben in elk van deze jaren opleidingen genoten die via Technicity.brussels werden aangeboden? Kunt u een uitsplitsing naar opleiding bezorgen? Hoeveel werkzoekenden hebben in diezelfde jaren werk gevonden nadat ze hun opleiding hadden afgerond? Wat is het profiel (geslacht, leeftijd, kwalificatieniveau) van de leerlingen?

- Wie zijn de partners van dit referentiecentrum? Wat is de verhouding tussen private en publieke partners?

- Hoeveel gerichte activiteiten zijn er in deze pool georganiseerd voor het jaar 2019? Wat was de aard van die activiteiten? Hoeveel bedrijven hebben bij Technicity.brussels evenementen georganiseerd voor het jaar 2019? Wat was de aard van die evenementen?

- De lijst met knelpuntberoepen voor 2019 die Actiris heeft opgesteld, omvat onder meer de beroepen technicus elektromechanica en elektriciens in het algemeen. Hoe wordt bij Technicity.brussels voorrang gegeven aan deze branches, waar een sterke vraag naar is? Welke acties onderneemt Technicity.brussels in dit verband? Welke middelen worden hiervoor ingezet?


- In dezelfde lijn, hoeveel opleidingen biedt Technicity.brussels aan in de knelpuntberoepen of de beroepen van de toekomst? Welke opleidingen zijn dat? Hoeveel deelnemers hebben in 2019 aan die opleidingen deelgenomen?

- Heeft Technicity.brussels een enquête gehouden onder bedrijven om de behoeften aan vaardigheden en profielen die gezocht worden door bedrijven in de sector van de technologische industrie in kaart te brengen? Zo ja, wat zijn de resultaten van die enquête? Wat zijn de behoeften van deze bedrijven? Welke profielen worden gezocht? Hoe denkt het Gewest in deze behoeften te voorzien? Welke middelen worden hiervoor ingezet?

- Zullen er nieuwe opleidingen tot stand komen bij Technicity.brussels? Zo ja, welke? Met hoeveel uren opleiding komt dit overeen? Wanneer zullen die nieuwe opleidingen worden gegeven?

- Met name in de context van de COVID-crisis, welke sectoren bieden nog goede perspectieven? Welke opleidingen zullen meer ondersteuning krijgen in het kader van het herstelplan? Welke middelen heeft de regering hiervoor aan Technicity toegekend?
 
 
Antwoord    De Opleidings- en Tewerkstellingspool Technicity.brussels voor de technologische industrie startte zijn activiteiten volpo in 2020 na de verhuizing naar Anderlecht in 2019. Het is dus nog te vroeg om een ​​evaluatie uit te voeren.

De gevraagde gedetailleerde informatie zal bijgevolg eind maart 2021 beschikbaar zijn voor het jaar 2020.

De partners die deel uitmaken van de Opleidings- en Tewerkstellingspool hebben in 2019 bijvoorbeeld een opleiding verschaft aan:
­ 450 werkzoekenden (147.000 opleidingsuren)
­ 343 werknemers (7.600 opleidingsuren)
­ 394 leerlingen (5.300 opleidingsuren)

Jaarlijks voert Actiris een evaluatie uit van de acties van Technicity.brussels op basis van het actieplan en het bijbehorende jaarverslag. Bovendien worden de verwachte doelstellingen uiteengezet in Prestatiecontracten die de doelstellingen van het jaarlijkse actieplan omzetten en met name voorzien in de te behalen prestatie-indicatoren. Deze tool is bedoeld om meer zichtbaarheid te geven aan de acties en de voortgang ervan. Het helpt ook om successen en mislukkingen beter te identificeren met het oog op verbetering.

U vindt in de bijlage het prestatiecontract voor het jaar 2018. Er was geen prestatiecontract in 2019 omdat dat het jaar was van de oprichting van de Opleidings- en Tewerkstellingspool en de verhuizing ervan. Hierdoor was het moeilijk om voor dat jaar specifieke doelen te stellen.

De OTP Technicity opende officieel zijn deuren in augustus 2019, daarom neemt Actiris gedeeltelijk de acties over die onder het RC Iris Tech + werden uitgevoerd.

Het totale opleidingsaanbod dat in 2019 werd uitgevoerd, bedroeg 159.862 uren (+79.216 uren in vergelijking met 2018). Van dit aantal waren 146.926 uur bestemd voor WZ, 7.647 uren voor werknemers en 5.289 uren voor leerling-studenten.

In 2019 genoten de WZ in totaal van 92% van de opleidingsuren die de Pool aanbiedt. Er is een aanzienlijke toename van het aantal opleidingsuren voor WZ (+ 155%).

Aan de andere kant is er een daling bij het werkende publiek, zowel wat betreft de opleidingsuren (-44%) als wat betreft de mensen (-48%). Hetzelfde geldt voor het publiek met een opleidingsachtergrond, waarbij de opleidingsuren met 44% dalen en het aantal mensen met 41%.

In totaal hebben in 2019 1.187 mensen een opleiding gekregen bij de OTP; een cijfer dat stabiel is in vergelijking met 2018. Van deze stagiairs waren 450 WZ, 343 werknemers en 394 studenten. De opleidingsuren zijn aanzienlijk toegenomen, maar het aantal mensen in opleiding is met 19% gedaald. Het behalen van de doelstellingen heeft in het algemeen geleden onder de verhuizing.

Wat betreft de tewerkstelling, stellen we een tewerkstellingspercentage van 82% vast in 2019, een percentage dat hoger ligt dan in 2018 (78%).

De partners van Technicity zijn de volgende:
­ Sectorale sociale partners via RTM Brussel (Agoria, ABVV en ACV);
­ Publieke partners: Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel.

Wat de financiering betreft, komt 59,41% van de middelen uit de publieke sector en 40,59% uit de privatesector.

Binnen de Opleidings- en Tewerkstellingspool, voorzien RTM Brussel en Bruxelles Formation (met zijn partners) opleidingen voor de volgende beroepen:
- Industrieel elektrotechnisch elektromechanieker
- Industrieel elektrotechnisch installateur
- Elektromechanica voor elektricien
- Onderhoudsagent in de elektromechanica

VEOLIA, Bruxelles Formation en Interface 3 hebben ook een kwalificerende opleiding tot industrieel elektricien opgezet voor jonge vrouwen onder de 30 jaar om de uitdaging van de gemengde aard van beroepen aan te gaan.

Het gezamenlijk programmeringskader voor het opleidingsaanbod 2020 omvat van pagina 43 tot 46 de sector van de technologie-industrie in rechtstreekse verbinding met Technicity.brussels:
https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2020/03/Cadre-commun-2020_12-2b.pdf

Een zeer grote meerderheid van de opleidingen in het kader van de Opleidings- en Tewerkstellingspool komt overeen met knelpuntberoepen.

In 2020 werd geen enquête uitgevoerd bij de bedrijven, maar dit is wel een van de projecten van Technicity.brussels voor 2021.

Gezien de start van de Opleidings- en Tewerkstellingspool in 2020, was het vooral de bedoeling om het bestaande aanbod in de nieuwe gemeenschappelijke gebouwen in Anderlecht te stabiliseren en on-site partnerschappen te ontwikkelen.

Het doel is echter om geleidelijk op te voeren om de huidige opleidingen voor de 3 doelgroepen (werkzoekenden, werknemers en leerlingen) te versterken.

Naast het door de regering goedgekeurde Relanceplan, hebben we voor 2021 een extra budget van 500.000 euro vrijgemaakt voor de RC / OTP, maar dit bedrag werd nog niet verdeeld.