Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evolutie van de voorwaarden voor het in beheer brengen van woningen bij de sociale verhuurkantoren.

Indiener(s)
Joëlle Maison
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 359)

 
Datum ontvangst: 07/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In haar gewestelijke beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 kondigt de Brusselse regering aan dat zij beoogt "de voorwaarden te herzien om een woning onder beheer te brengen bij een SVK. Enerzijds door voor nieuwe woningen te voorzien in een aankoopoptie op het einde van de periode en anderzijds door voor alle woningen een voorkeurrecht in te stellen bij mutatie, en dit om het voortbestaan van het sociaal huurbestand veilig te stellen.". In de beleidsnota die als bijlage bij de algemene toelichting van het ontwerp van ordonnantie houdende de initiële begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2020 is gevoegd, geeft de regering enkel aan dat zij voornemens is de wetgeving te wijzigen met het oog op de invoering van de mogelijkheid tot aankoop aan het einde van de beheerperiode door het SVK.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

Hoe staat het met het denkwerk van de Brusselse gewestregering over de herziening van de voorwaarden voor het in beheer brengen van woningen bij een SVK, en meer in het bijzonder over de invoering, voor nieuwe woningen, van een aankoopoptie aan het einde van de beheerperiode door de SVK en de creatie, voor alle eigendommen, van een voorkeurrecht in geval van mutatie? Heeft uw administratie de voordelen en de eventuele nadelen van deze mechanismen onderzocht? Zou, volgens de analyse van Brussel Huisvesting, het bieden van de mogelijkheid aan SVK's om gehuurde woningen aan te kopen aan het einde van de beheerperiode of in geval van mutatie, bepaalde particuliere eigenaars-verhuurders er niet van weerhouden hun woning(en) te verhuren via een SVK?

Heeft de gewestregering al een voorontwerp van ordonnantie of een ontwerp van besluit tot wijziging van de voorwaarden voor het in beheer brengen van woningen bij een SVK opgesteld, of werkt zij daar momenteel aan, met het oog op de invoering van een aankoopoptie aan het einde van de beheerperiode en een voorkeurrecht in geval van mutatie? Zo ja, kunt u ons dan meer informatie geven over de nadere regels van deze instrumenten?
 
 
Antwoord    Het doel dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nastreeft, is om het woningbestand van de SVK’s te bestendigen.

Daartoe bepaalt de algemene beleidsverklaring van de regering dat de voorwaarden voor het in beheer geven van woningen bij een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) op volgende manier worden herzien:
- enerzijds door te voorzien in een aankoopoptie op het einde van de periode voor nieuwe woningen;
- en anderzijds door voor alle woningen een voorkeurrecht in te stellen bij mutatie.

Het SVK-systeem heeft veel voordelen voor de verschillende belanghebbenden, maar het feit dat de eigenaars zich ertoe verbinden hun eigendom(en) slechts voor een bepaalde periode in beheer te geven, blijft een groot risico voor het systeem. Als gevolg daarvan kunnen woningen aan het einde van deze periode mogelijk uit het SVK-woningenbestand verdwijnen en moeten de huurders elders worden gehuisvest. Dit is des te problematischer voor grootschalige projecten waarbij SVK's langlopende overeenkomsten afsluiten met particuliere projectontwikkelaars. Het is dan ook in deze optiek dat de aankoopoptie en het voorkeurrecht in geval van mutatie worden onderzocht.

Dit zijn bijzonder belangrijke veranderingen ten opzichte van wat er nu wordt gedaan. Daarom wordt zeer binnenkort een opdracht gelanceerd om een volledig beeld te krijgen van alle problemen die deze herziening met zich mee zou kunnen brengen.

Het doel van deze opdracht is om het volgende te onderzoeken:
- de betrouwbaarheid en de analyse van de voor- en nadelen van de twee mechanismen;
- de analyse en de opstelling van de voor elk van deze twee mechanismen te voorziene aanpassingen van de regelgeving;
- de uitwerking van voorstellen om deze aankoopoptie juridisch te verankeren in de overeenkomsten tussen SVK’s en projectontwikkelaars, en dit voor zowel oude als toekomstige overeenkomsten;
- en de budgettaire prognose van het ‘aankoopoptiesysteem’ (met inbegrip van de uitwerking van een generieke berekeningsformule die zou kunnen worden toegepast voor de prijs, met name: kostprijs, marktprijs, begrenzing van de verkoopprijs, ...).

Zodra deze opdracht is voltooid en als de conclusies ervan inderdaad positief blijken en de toegevoegde waarde van deze nieuwe mechanismen onbetwistbaar is, zullen de noodzakelijke aanpassingen van de wetgeving zo snel mogelijk worden doorgevoerd, zodat deze herziening van de voorwaarden voor het in beheer geven van een woning bij een SVK effectief wordt en uitwerking kan hebben.