Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de mogelijke aanleg van een fietspad langs de Tervurenlaan.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 630)

 
Datum ontvangst: 27/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de commissievergadering van 6 oktober werd het project voor een fietspad op het stuk Leopold II-square - Montgomeryplein in Sint-Pieters-Woluwe besproken.

U hebt erop gewezen dat u snel werk wenst te maken van de aanleg van een tweerichtingsfietspad op de parallelweg aan de zuidkant. Vandaag is het inderdaad belangrijk dat er op die plaats een goede fietsverbinding tot stand wordt gebracht. Dat zou het mogelijk maken om de ontbrekende schakel in de verbinding tussen Tervuren en het stadscentrum te realiseren.

Daarbij worden drie doelstellingen nagestreefd:
- de aanwezigheid van een beveiligd fietspad dat geschikt is voor steeds meer en gevarieerder verkeer (gewone fiets, bakfiets, step, ...);
- het verlies aan parkeerruimte voor de auto's tot een minimum te beperken;
- de parallelwegen behoren weer tot de wijk doordat het transitverkeer wordt geweerd.

Hebt u de twee onderstaande opties overwogen? Zo ja, waarom hebt u ze dan niet gekozen? Zo neen, waarom niet?

1) de parallelweg aan de zuidkant omvormen tot een ontmoetingszone van het type woonerf.

De parallelweg zou bestaan uit drie zones: een voetgangerszone, een zone die gedeeld wordt door de fietsers en automobilisten en voorbehouden zou zijn voor bestemmingsverkeer met een maximumsnelheid van 20 km/u en, tot slot, een zone met schuine parkeervakken waar men achterwaarts moet inrijden. Dat zou het autoverkeer drastisch verminderen en aldus bijdragen tot de rust in de wijk, een groot deel van de parkeerruimte behouden en de fietsers vrije baan geven in beide richtingen. Als voorbeeld kunnen we de geslaagde aanleg van het woonerf in de Orban- en Madouxlaan in Sint-Pieters-Woluwe aanhalen.

2) de rijrichting van het autoverkeer op de parallelweg aan de zuidkant omkeren met een tweerichtingsfietspad in eigen baan

De inrit zou zich aan het Leopold II-square bevinden en de uitrit aan de André Fauchillestraat of aan de parallelweg van de Montgomery-rotonde (aan de kant van de Sint-Michielslaan). Dat zou tevens het autoverkeer voor de omwonenden verminderen en de veiligheid van de fietsers ten goede komen, want die hoeven dan niet langer de stroom auto’s die de Montgomeryrotonde verlaten, te doorkruisen. Die oplossing zou leiden tot een verlies aan parkeerplaatsen, die dan parallel met het trottoir zouden moeten liggen en niet langer uit schuine vakken zouden bestaan. Er kan echter nagedacht worden om dat verlies te beperken. Aan het einde van de parallelweg aan de kant van het Montgomeryplein zouden enkele parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd, aangezien die weg afgesloten zou worden.
 
 
Antwoord    Brussel Mobiliteit heeft nagedacht over een inrichting die geen stedenbouwkundige vergunning behoeft om sneller een veilig alternatief te kunnen bieden voor de vele fietsers op deze ‘missing link’ in het FietsPLUS netwerk van Good Move. Dit moet gezien worden als een mobiliteitstest want Brussel Mobiliteit wil de ruimte op deze weg, die meer dan 50 meter breed is met 6 tot 8 autostroken en parkeerplaatsen, herverdelen omdat er nog geen fietsinfrastructuur aanwezig is. Beide bevoegde gemeenten gaven hun akkoord voor dit testproject, Etterbeek in 2020, Sint-Pieters-Woluwe in 2019.

De inrichting beperkt zich in het grootste deel van het project dan ook tot een markering en het plaatsen van New Jersey-betonblokken. Allemaal snel omkeerbare zaken die geen vergunning behoeven.

“De transformatie van de zuidkant in een ontmoetingszone van het type woonerf" werd inderdaad overwogen door Brussel Mobiliteit, maar de de inrichting tot een woonerf zou extra ingrepen vragen om de hoeveelheid transitverkeer gevoelig te doen dalen en een stedenbouwkundige vergunning vereisen om de stoep en de rijweg definitief op gelijk niveau te brengen en toegankelijk te maken.

Zonder wijziging van de positie van de boordstenen en een correct uitgevoerde aansluiting op dit woonerf zou dit aanzienlijkere wijzigingen aan grote onderdelen vereisen.

Het behoud van schuine parkeervakken ligt moeilijk omdat ze zoveel meer plaats innemen dan lateraal parkeren.

Er moet aan herinnerd dat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in 2019 een positief advies heeft gegeven over deze plannen, onder meer op basis van een studie over het parkeren in de buurt.

Wat het "omkeren van de richting van het verkeer aan de zuidkant van de weg met een tweerichtingsfietspad in eigen bedding" betreft, deze optie werd niet in overweging genomen, aangezien het tal van aanpassingen vergt voor de aansluitingen op deze omgekeerde ventweg, zowel ter hoogte van Montgomery als van de Leopold II-square.

Deze plaatselijke omkering zou moeilijk te begrijpen zijn voor occasionele gebruikers en zou niet stroken met het globale verkeersschema op Montgomery en de Leopold II-square. Vrachtwagens voor leveringen en verhuizingen zouden minder vlot kunnen manoeuvreren op de verbindende kruispunten.

Er valt op te merken dat dit tweede voorstel ook het overlangs parkeren overneemt zoals in de oplossing die Brussel Mobiliteit heeft weerhouden.