Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de nieuwe Covid-premie voor de evenementensector, de uitgaanssector, de sector van het toerisme en de cultuur en de nieuwe premie voor de cafés en de restaurants.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 279)

 
Datum ontvangst: 12/11/2020 Datum publicatie: 21/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tegenover de verlengde stopzetting van de activiteiten of de sterke terugval van de activiteiten in bepaalde sectoren besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 17 september jongstleden een specifieke hulp aan te bieden aan de evenementensector, de uitgaanssector, de sector van het toerisme en de cultuur via de invoering van een nieuwe premie voor een totale begroting van 30 miljoen euro.

Onder bepaalde voorwaarden, in het bijzonder een omzetverlies lijden van minstens 60%, kunnen de ondernemingen van deze sectoren een premie verkrijgen tussen de 3.000 en 9.000 euro.

Via een sinds 4 november toegankelijk platform kan het aanvraagformulier voor deze premie ingediend worden tot 4 december 2020.

Ingevolge de maatregelen tot sluiting van de bars en cafés heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bovendien in eerste lezing op 29 oktober een ontwerpbesluit goedgekeurd dat voorziet in een eenmalige premie van 3.000 euro voor de 8.500 bars en restaurants van de hoofdstad die opnieuw hebben moeten sluiten. Voor deze steunmaatregel aan de Horeca heeft het Gewest een totale begroting uitgetrokken van 26 miljoen euro. Deze premie geldt ook voor de bars en restaurants die een leverings- of afhaaldienst hebben opgezet. Volgens uw verklaringen had (zou) het aanvraagformulier voor deze premie beschikbaar moeten zijn midden november.

Op 30 oktober besliste het overlegcomité een nieuwe lockdown in te stellen met de sluiting van niet-essentiële handelszaken en het stopzetten van de contactberoepen.

Volgend op ons actualiteitsdebat van 21 oktober jongstleden, wens ik u de volgende vragen te stellen:

Aangaande de “event”-premie:

- Hoeveel aanvraagformulieren voor deze premie werden er tot op heden ingediend. Hoeveel zelfstandigen of KMO’s hebben deze premie reeds ontvangen? Is het mogelijk uw antwoord te onderbouwen per sector?

- Welke zijn de precieze berekeningswijzen met name voor de bepaling van het bedrag tussen 3.000 en 9.000 euro? Mijn fractie benadrukte het eerder: vele economische actoren hebben meer steun nodig, met name de reissector. Zal het Brussels Gewest eindelijk de twee andere Gewesten bijbenen in de ondersteuning van het gewestelijk economisch weefsel?

- Bepaalde economische actoren vragen een referentie van een omzetdaling met 40% en niet 60%. Welke evaluatie hebt u vandaag van de verliezen van de door de “event”-premie betrokken sectoren? Welk zou de begroting zijn wanneer men rekening houdt met een omzetverlies van 40%?

- Aangaande de Covid-premie voor de evenementensector zouden bepaalde ondernemingen blijkbaar moeilijkheden hebben ondervonden op de KBO-applicatie te gaan (Kruispuntbank van Ondernemingen). Heeft de BOSA-dienst om oplossing kunnen aanreiken om dit probleem op te lossen? Welke oplossingen werden gegeven aan zij die geen verbinding konden maken? Hebben ze hun premie-aanvraag kunnen indienen?

- In dezelfde lijn moeten en mogen de culturele en creatieve organisaties die reeds de “Covid-19 Cultuur”-premie 2.000 euro tijdens de zomer ontvingen geen nieuwe aanvraag indienen. Een premie van 2.000 euro zal automatisch op hun bankrekening gestort worden. Bepaalde bedrijven kampen ook met hetzelfde verbindingsprobleem met de KBO-app. Welke oplossingen werden aangebracht?

- U hebt bovendien op 21 oktober aangegeven te werken aan de uitbreiding van de aan finance&invest.brussels gedelegeerde opdracht voor de leningen tegen een verlaagde rentevoet. Kunt u de stand van zaken geven? Ik herinner er bijvoorbeeld aan dat de 246 Brusselse reisagentschappen wel degelijk het risico lopen binnen de 4 maanden geconfronteerd te worden met vragen tot terugbetalingen van reizen en ze zullen in dit geval moeten beschikken over contanten.

Aangaande de premie voor bars en restaurants:

- Het Besluit tot sluiting van de bars en de restaurants in Brussel dateert van 8 oktober 2020, het overlegcomité besliste deze over het hele koninkrijk uit te breiden van 19 oktober tot 19 november. Maar, tijdens de maatregelen die tot de lockdown leidden heeft het comité een evaluatie van de sluiting van de niet-essentiële handelszaken op 1 december ter sprake gebracht. Eens te meer gaan de cafés en restaurants naar 7 weken sluiting in Brussel. Mijn eerste vraag is een politieke vraag: welke oriëntering bevoorrecht de Brusselse regering voor de bars en restaurants in het overlegcomité?

- Aangaande de premie, nu het ontwerpbesluit in eerste lezing werd goedgekeurd, kent u de exacte datum waarop deze formulieren beschikbaar zullen zijn? Bepaalde zelfstandigen hebben bijna al hun reserves opgesoupeerd en gebruiken hun overbruggingsrecht om hun personeel te betalen/te houden…

- Wanneer zullen deze hulpverleningen effectief zijn? Wanneer zullen ze worden vereffend?

- Tijdens onze laatste debatten in de commissie was er sprake van een hogere premie toe te kennen aan de cafés en bars die vroeger moesten sluiten. Hoe staat het met dit voorstel? Voor welke oplossing werd gekozen?

- Aangaande de NACE-codes, zoals u had aangegeven: “vele zaken hebben verschillende NACE-codes en niet noodzakelijk de code die overeenkomt met de activiteit van bar of restaurant die moet sluiten”. Welke oplossingen zullen aan deze ondernemingen die gedwongen werden te sluiten maar niet binnen deze categorie van de NACE-code vallen worden aangereikt?

Aangaande de andere sluitingen:

- Sinds 2 november en zeker tot 1 december worden de niet-essentiële winkels en de contactberoepen verplicht te sluiten. Welke feedback hebt u hieromtrent gekregen?

- Wordt er ook in hulp voorzien voor de lente?

- Aangaande de take away en de bezorging, zal het Gewest de invoering van een uniek platform van handelsreferenties, van elektronische bestelling en bezorging ondersteunen?

- Tot slot, en dat heeft betrekking op alle sectoren, hebt u aangegeven te werken aan het dossier van de handelshuurprijzen. Welke maatregel overweegt het Gewest te nemen om tegemoet te komen aan deze problematiek waarop we nu sinds de maand maart de aandacht op vestigen? In navolging van Vlaanderen, wordt er overwogen het volgend mechanisme in te voeren: de eigenaar doet 50% van de huurprijs af en wordt vrijgesteld van de betaling van de onroerende voorheffing, de huurder kan de overige 50% financieren met een door de openbare instrumenten gewaarborgd kaskrediet? Zo ja, wanneer zal dit mechanisme effectief is?

- Ook de kwestie van de vaste energiekosten blijft hangende. Welke zijn de resultaten van de Interministeriële Conferentie waar dit besproken werd?

Voor de tweede maal zit ons land in lockdown om de verspreiding van het virus tegen te houden en de verzadiging van onze ziekenhuizen te vermijden, vele zelfstandigen en KMO’s zijn meer en meer bezorgd over hun toekomst, maar men wacht op steun, daarom dank ik u alvast voor uw antwoorden.
 
 
Antwoord    Met betrekking tot de ‘evenementenpremie’:

3.228 ondernemingen hebben een aanvraag ingediend. 27 % van de aanvragen werd ingediend door zelfstandigen (natuurlijke personen) en 63 % door rechtspersonen (vennootschappen of verenigingen).
Vanuit sectoraal oogpunt stellen we de volgende uitsplitsing vast:

Natuurlijke personen

Rechts-personen

49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

20 %

25 %

90 - Creatieve activiteiten, kunst en amusement

20 %

16 %

82.300 Organisatie van congressen en beurzen

18 %

25 %

74 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

17 %

6 %

79 - Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

10 %

10 %

56 - Eet- en drinkgelegenheden

8 %

13 %

93 - Sport, ontspanning en recreatie

5 %

77 - Verhuur en lease

2 %

3 %

59 - Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

2 %

Overige

0,2 %

1 %De berekeningsmethode is gebaseerd op een vergelijking tussen de omzet van de onderneming gedurende de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020, berekend op basis van de btw-aangiften. Indien de omzet gedurende de eerste drie kwartalen van 2020 niet meer dan 60% lager is dan de omzet gedurende de eerste drie kwartalen van 2019, is de premie gelijk aan de helft van de omzet voor de referentieperiode in 2019, met een minimum van 3.000 euro en een maximum van 9.000 euro.

Daarnaast heeft de regering op 17 december 2020 het principe van aanvullende steun goedgekeurd. Deze premie is bedoeld voor zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken en sectoren die moesten sluiten op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020. Handelszaken die sindsdien weer open zijn, komen ook in aanmerking voor de premie, net als handelszaken die hun activiteit hebben voortgezet via de ‘take away’- of ‘click and collect’-regeling. Deze premie, waarvan het bedrag varieert in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, kan oplopen tot 5.000 euro.

Onder de betrokken inrichtingen bevinden zich de inrichtingen die behoren tot de sectoren die in aanmerking kwamen voor de premie voor de evenementensector, waaronder de reisbureaus. De procedure voor het aanvragen van de premie zal in januari 2021 worden meegedeeld.

Tijdens dezelfde vergadering heeft de regering ook beslist tot bijkomende maatregelen, namelijk een nieuwe maatregel met betrekking tot de handelshuur en een nieuw financieel product dat beschikbaar is bij Brusoc (ter vervanging van de Recover-lening). De uitbreiding van de gedelegeerde opdracht ‘HoReCa’ naar alle sectoren is ook goedgekeurd in tweede en laatste lezing, op 23 december 2020.

Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikt niet over gegevens over de verliezen in de sectoren waarop de evenementenpremie betrekking heeft.

Ondernemingen die mogelijk een probleem hebben ondervonden bij het indienen van een aanvraag als gevolg van de door de ECB ervaren instabiliteit, waren a priori allemaal in staat om hun aanvraag tijdig in te dienen, aangezien deze instabiliteit zich heeft voorgedaan op 23 november 2020, d.w.z. één week voor de afsluiting van de premie.

Daarnaast heeft de regering op 17 december 2020 definitief ingestemd met een wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. Gezien de zeer korte verwerkingstijden voor Brussel Economie en Werkgelegenheid als gevolg van budgettaire beperkingen (vastleggingen en vereffeningen op de begroting 2020), is in het besluit van 15 oktober 2020 (artikel 5, lid 2) bepaald dat ondernemingen die niet alle vereiste btw-aangiften of het attest van de boekhouder bij hun aanvraag voegen, niet in aanmerking kunnen komen voor de premieverhoging. Het was dus niet mogelijk om het aanvraagdossier in een later stadium te vervolledigen met deze documenten.

In de praktijk blijkt deze bepaling in een aantal gevallen problematisch te zijn. Dit is ook het geval voor een onderneming die te goeder trouw en zonder het te weten documenten met fouten meedeelt.
Om deze reden is deze beperking geschrapt bij het wijzigingsbesluit.

De premie voor culturele structuren valt onder de bevoegdheid van minister Bernard Clerfayt.


Met betrekking tot de premie voor cafés en restaurants:

Wat de cafés en restaurants betreft, wordt het Brussels Gewest in het Overlegcomité vertegenwoordigd door de minister-president.

De premieaanvragen voor restaurants en cafés konden worden ingediend vanaf 17 november tot en met 4 december 2020.

De steun is vereffend naarmate de premies zijn toegekend en uiterlijk op 24 december 2020.

Er wordt een nieuw steunpakket ontwikkeld voor verschillende sectoren waarvan de activiteitenbeperkingen zijn verlengd in het licht van de gezondheidssituatie.

Wat de correctie van de NACE-code betreft, is het vrij snel (in de orde van enkele dagen) mogelijk om de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken.


Met betrekking tot de overige sluitingen:

Zoals hierboven aangegeven, heeft de Brusselse regering op 17 december 2020 ingestemd met het principe van een nieuwe premie voor zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken en sectoren die op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 moesten sluiten. Handelszaken die sindsdien weer open zijn, komen ook in aanmerking voor de premie, net als handelszaken die hun activiteit hebben voortgezet via de ‘take away’- of ‘click and collect’-regeling.

Deze premie, waarvan het bedrag varieert in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, kan oplopen tot 5.000 euro. In het kader van deze regeling, zullen de ‘contactberoepen’, die hun deuren nog niet mochten heropenen, bij voorrang aanspraak kunnen maken op een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro. In totaal gaat het om bijna 19.500 vestigingen die steun zullen ontvangen, waaronder ook inrichtingen uit de sectoren die in aanmerking kwamen voor de premie voor de evenementensector (nachtclubs, cateraars, reisbureaus, enzovoort).

De procedure voor het aanvragen van de premie zal in januari worden meegedeeld.

Wat de oprichting van een platform voor e-commerce betreft, verwijs ik naar de antwoorden die in de commissie Economische Zaken van 9 en 16 december 2020 en van 6 januari 2021 zijn gegeven.


Met betrekking tot de maatregel inzake de handelshuur:

Ter herinnering: de ‘huurmaatregel’ waartoe de Brusselse regering op 3 december 2020 in eerste lezing heeft beslist, strekt ertoe om via een lening aan huurders, enerzijds, de liquiditeitsproblemen van de Brusselse ondernemers die een handelspand huren te verlichten, en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden wat de betaling van de huur betreft.

Op 17 december 2020 heeft de Brusselse regering in tweede lezing beslist om de maatregel uit te breiden. Huurders kunnen nu aanspraak maken op een lening die tot 4 maanden van hun handelshuurovereenkomst dekt (in plaats van 2 maanden vroeger). Het maximumbedrag van de lening is opgetrokken tot 35.000 euro (in plaats van 25.000 euro vroeger).

Een voorafgaande overeenkomst tussen de huurder en de eigenaar is altijd noodzakelijk om van de regeling te kunnen gebruikmaken. In deze overeenkomst moet de eigenaar afstand doen van 1 tot 4 maanden huur.

De ondernemingen zullen vanaf medio januari kunnen gebruikmaken van de regeling.

De steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen een aanvulling op de federale maatregelen en helpen de ondernemers om hun vaste kosten te dekken.