Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de werkingssubsidies aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) met betrekking tot de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van het project Cairgo Bike in het kader van Europese projecten die door de Europese Unie worden gefinancierd.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 669)

 
Datum ontvangst: 04/12/2020 Datum publicatie: 25/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de ontwerpbegroting van opdracht 17 - Ontwikkeling en promotie van het mobiliteitsbeleid in het Brussels Gewest werd voorgesteld om in 2021 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) enkele honderdduizenden euro's toe te kennen en vast te leggen in de vorm van subsidies van de Europese Unie in het kader van het Europese project Cairgo Bike.

Dit drie jaar durende Europese project wordt grotendeels gefinancierd door de EU (4,7 miljoen euro op projectniveau). Brussel Mobiliteit werd aangesteld als projectcoördinator.

Het lijkt erop dat voor het jaar 2021 slechts één instelling voor hoger en universitair onderwijs op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze subsidies zal ontvangen.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Is of zal de VUB de enige instelling voor hoger en universitair onderwijs op het grondgebied van het Brussels Gewest zijn die subsidies ontvangt in het kader van het Europese project Cairgo Bike? Zullen andere instellingen voor hoger of universitair onderwijs eventueel subsidies ontvangen? Zo ja, welke en voor welke bedragen?

- Hoe werd over de toekenning van deze subsidies voor 2021 beslist in 2020, volgens welk selectieproces (eigenschappen van het project...) en beslissingsproces, door wie?

- Werd in 2020 een projectoproep voor het jaar 2021 naar alle instellingen voor hoger en universitair onderwijs op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestuurd? Zo niet: kunt u uitleggen waarom niet? Zo ja: wanneer? Met welke antwoordtermijn? Hoeveel instellingen hebben gereageerd? Om welke redenen werden die dossiers verworpen?

- Is een projectoproep voor 2022 gepland voor instellingen voor hoger en universitair onderwijs op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Volgens welke planning?
 
 
Antwoord    Het project werd in 2019 voorbereid als reactie op de vijfde projectoproep van het initiatief “Urban Innovative Actions”.

Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid werden het eens over een project rond luchtkwaliteit en cargofietsen. Vervolgens werden diverse organisaties gecontacteerd, binnen een zeer kort tijdsbestek, om de mogelijkheid te bekijken zich bij het project te voegen, gezien de expertise die ze konden inbrengen bij het samen opzetten van het project. Zo werd de VUB gecontacteerd voor haar activiteit binnen en expertise uit het project BCKlet (fietsleveringen), gefinancierd door Innoviris sinds 2018.

De BHR hechtte op 6 december 2019 haar goedkeuring aan de kandidatuur, die een week later werd ingediend. Eind juni 2020 werd het project geselecteerd als één van de beste 11 projecten uit meer dan 222. De gesubsidieerde periode loopt van 01.07.2020 tot 30.06.2023. Het budget waarin voor de VUB wordt voorzien voor 2021 komt overeen met de eerste schijf van de subsidie waarop de VUB aanspraak kan maken in het kader van het project Cairgo Bike.

Enkel de partners van het project Cairgo Bike zullen een EU-subsidie ontvangen. De VUB is de enige hogeronderwijs- en universiteitsinstelling die partner is van het project, en dus de enige die in dit verband een subsidie ontvangt.

Het partnership en het bedrag van de Europese subsidie voor het project zijn vastgelegd in het kandidaatstellingsformulier. In deze uitvoeringsfase van het project zijn dan ook geen wijzigingen of extra oproepen meer mogelijk.