Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekenning van subsidies voor de investeringen in cargofietsen in het kader van het stedelijk innovatief project Cairgo Bike

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 299)

 
Datum ontvangst: 10/12/2020 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 11/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de bespreking van opdracht 17 (Bevordering en ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid van de initiële begroting 2021 van het Brussels Gewest) is gebleken dat subsidies zullen worden toegekend aan KMO's voor investeringen in cargofietsen, tot 200.000 euro aan vastleggingskredieten en tot 200.000 euro aan vereffeningskredieten. Deze uitgaven zijn opgenomen in de volgende BA's:
BA 17.008.39.02.5112
BA 17.008.39.04.0310

Hoewel de inspanningen van de Brusselse regering om het gebruik, waar mogelijk, van de cargofietsen door KMO's aan te moedigen natuurlijk moeten worden toegejuicht, lijkt het mij toch nuttig deze kredieten te verantwoorden. Toen ik uw collega bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid tijdens de bespreking van de initiële begroting 2021 in de Commissie Mobiliteit vroeg naar deze motiveringen werd ik naar u doorverwezen.
Ik zou graag de volgende informatie willen ontvangen:
- Kunt u mij de rechtvaardiging voor deze kredieten geven?
- Kunt u aangeven volgens welke modaliteiten deze kredieten in de loop van 2021 zullen worden toegewezen? In dit verband zou ik willen weten of er een campagne gepland is om deze maatregel te bevorderen? Welke zal de selectieprocedure voor de KMO's zijn? Hoeveel KMO's zullen van deze maatregel kunnen genieten? Is er een evaluatie van deze maatregel voorzien? Zo ja, binnen welke termijn?

 
 
Antwoord    Door het Cairgo Bike-project op te starten, zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich in voor een betere luchtkwaliteit. Dit project werd geselecteerd door het Europese programma Urban Innovative Actions en krijgt tot juni 2023 financiële steun van Europa.

Het Cairgo Bike-project vloeit voort uit een samenwerking tussen verschillende Brusselse partners uit de privé- en overheidssector en uit de verenigings- en academische wereld, die op basis van hun eigen expertise elk hun steentje bijdragen. De coördinatie is in handen van Brussel Mobiliteit, dat daarbij kan rekenen op de steun van Leefmilieu Brussel en de onderzoeksgroep MOBI van de VUB.

Om het gebruik van de cargofiets voor professionele doeleinden aan te moedigen, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid vanaf 2021 een aankooppremiesysteem op touw zetten ten behoeve van professionals. De kredieten waarin wordt voorzien op BA 17.008.39.02.5112 ‘Investeringssubsidies voor kmo’s voor de uitvoering van het Cairgo Bike-project in het kader van Europese projecten’ en op BA 17.008.39.04.0310 ‘Investeringssubsidies voor kmo’s voor de uitvoering van het Cairgo Bike-project in het kader van Europese projecten gefinancierd door de Europese Unie’, komen overeen met het bedrag van de Cairgo Bike-premies die aan de professionals zullen worden uitgekeerd. Het project wordt voor 80% gefinancierd via de Europese fondsen.

Het systeem van de Cairgo Bike-premies voor professionals zal worden opgestart in het voorjaar van 2021, tegelijk met de lancering van de website van het Cairgo Bike-project. Er zal een reglement ter beschikking worden gesteld van de professionals, met daarin alle toekenningsvoorwaarden. Voor het jaar 2021 is de toekenning van 100 premies het streefdoel.

De VUB zal het project onafgebroken evalueren. De resultaten van deze evaluatie zullen worden voorgesteld aan de stuurgroep en zullen worden opgenomen in de jaarverslagen die worden overgemaakt aan de Europese instanties. Het Gewest zal de voortgang van het project ook verantwoorden bij de Europese instanties via het Monitoring Plan en de terugbetalingsaanvragen.