Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onafhankelijke studie over de elektrogevoeligheid

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 644)

 
Datum ontvangst: 12/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse ordonnantie van 23 juli 2018 tot organisatie van de uitrol van de slimme gas- en elektriciteitsmeters voorziet in het volgende:
« Na een onafhankelijk en vergelijkend onderzoek dat ertoe strekt een objectieve diagnose te stellen van de elektrogevoeligheid en de impact ervan op de volksgezondheid in het Brussels Gewest te bepalen en dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de ordonnantie wordt uitgevoerd door een comité van deskundigen, stelt de Regering, in voorkomend geval, de gevallen en regels vast volgens welke de distributienetbeheerder alternatieve technologische oplossingen in de woningen aanbiedt aan eenieder die beweert elektrogevoelig te zijn en daartoe een aanvraag indient. »
Kunt u mij de samenstelling meedelen van het comité dat belast werd met de uitvoering van deze onafhankelijke studie? Bestond dit comité ook uit klinische artsen die in hun praktijk elektrogevoelige patiënten verzorgen?
 
 
Antwoord    In 2019 heeft Leefmilieu Brussel het advies ingewonnen van twee gezondheidsdeskundigen en van de voorzitster van het comité van experten op het gebied van niet-ioniserende stralingen, opgericht door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen:
- Brahim Selmaoui, onderzoeksdirecteur, Divisie Chronische Risico’s, Experimentele eenheid toxicologie, INERIS, Frankrijk;
- Yves Le Dréan, Institut de Recherche sur la Santé, l’Environnement et le Travail – IRSET, Université Rennes 1, Frankrijk;
- Véronique Beauvois, Département Electricité, Electronique, Informatique (E.E.I.), Applied & Computational Electromagnetics (ACE), ULiège (België).

De bovengenoemde experten zijn geen artsen: het zijn gespecialiseerde onderzoekers en leden van het comité van experten op het gebied van niet-ioniserende stralingen.