Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffence het haarrecyclingproject

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 697)

 
Datum ontvangst: 12/02/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 31/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het verheugt mij te zien dat in Brussel steeds meer innoverende initiatieven op het gebied van afvalsortering en nuttige toepassing worden gelanceerd. Het lijkt mij belangrijk om de particulieren die deze weg willen inslaan te helpen door het voor hen gemakkelijker te maken. Zware en restrictieve wetgevingsprocedures kunnen de initiatiefnemers van ambitieuze projecten echter ontmoedigen, deze projecten zouden het Gewest niettemin ten goede kunnen komen.

Ik heb kennis genomen van veelbelovende projecten die erop gericht zijn haar te verzamelen en te hergebruiken door het op een ecologische manier te behandelen om het geschikt te maken voor interessante potentiële toepassingen (op de weg, op industrieterreinen, in leidingen, op waterwegen, enz.) Dit type project had met name tot doel geknipt haar te hergebruiken voor de agglomeratie van oliën en olieachtige producten (zelfs in waterige middens) en in staat te zijn deze op ecologische wijze te verwerken.

Hebt u gehoord van dit soort projecten? Werd Leefmilieu Brussel ooit gecontacteerd voor dit soort initiatieven? Zo ja, hoe heeft Leefmilieu Brussel deze ontvangen? Zo niet, wat zouden dan de mogelijke belemmeringen voor een dergelijk project zijn?
 
 
Antwoord    1)
Ja, Leefmilieu Brussel creëert een reglementair en thematisch monitoringsysteem, specifiek voor de afvalproblematiek. Projecten rond de recyclage van haar maken deel uit van dat systeem, evenals andere vormen van innovatieve recyclage van afvalstromen.

2)
Ja, Leefmilieu Brussel werd aangesproken door een ondernemer over haar project rond de recyclage van haar. Hoewel vernieuwend en interessant, werpt dit soort projecten de vraag op wat de status van haar is: afval, bijproduct of product.

In de huidige situatie en volgens de interpretatie van de geldende wetgeving, moet haar als afval worden beschouwd in het kader van dit project. Die afvalstatus impliceert dus een reeks regelgevende maatregelen waaraan de onderneming moet voldoen (milieuvergunning rubriek 44A, 44B of 48A naar gelang van de voorwaarden van het project).

Niettemin is Leefmilieu Brussel, gezien de toegevoegde waarde van een dergelijke recyclage, in gesprek met een juridisch adviesbureau. Enerzijds om de interpretatie van de wetgeving te analyseren teneinde het haar uit de afvalstatus te halen of, indien nodig, de procedure voor het einde van de afvalstatus te vereenvoudigen. En anderzijds om na te denken over de evolutie van de wetgeving op dat gebied, met inachtneming van de Europese teksten die deze materie omkaderen.
Leefmilieu Brussel blijft hierover dus in contact met de betrokken ondernemer.