Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de wijziging van het arbeidsreglement van talent.brussels

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 282)

 
Datum ontvangst: 22/02/2021 Datum publicatie: 02/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens informatie die ik heb ontvangen, zou de overheidsinstelling talent.brussels, die onder uw toezicht staat, thans bezig zijn met een wijziging van haar arbeidsreglement, die onder meer de invoering van belangrijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zou impliceren.

In dit geval zouden de wijzigingen betrekking hebben op de mogelijkheid voor de werkgever om de browsegeschiedenis van zijn werknemers en de inhoud van de uitwisselingen die via de computers en gsm’s van het werk gebeuren, te controleren.

In het licht van het bovenstaande zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Ten eerste, bevestigt u deze informatie over de wijziging van het arbeidsreglement van talent.brussels?
- Zo ja, wanneer zouden de nieuwe bepalingen van kracht worden? Welke redenen verantwoorden dergelijke procedures, die in strijd zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individuen en in het bijzonder van de werknemers van de overheidsinstelling?
- Conform de wet van 18 december 2002 dient er op voorhand met de vakbonden worden onderhandeld of overleg gepleegd over de redactie van een arbeidsreglement en de betreffende wijzigingen. Wat is bijgevolg de huidige stand van de besprekingen? Wanneer werden de besprekingen met de vakbonden over de wijziging aangevat?
- Een bepaling van het arbeidsreglement die een regelgevend karakter zou hebben en die niet zou worden teruggevonden in het statuut of het reglement dat van toepassing is op het personeel zonder arbeidsovereenkomst, zou, om toegepast te kunnen worden, vooraf dienen te worden goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende overheid. Wat is uw standpunt over een wijziging van het arbeidsreglement van talent.brussels die, enerzijds, het evenwicht tussen werk en privéleven zou verstoren en, anderzijds, betwistbaar zou zijn vanuit het oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

 
 
Antwoord    - Kunt u eerst en vooral de informatie over de wijziging van het arbeidsreglement van de instelling talent.brussels bevestigen?

Ik bevestig dat er een ontwerp van arbeidsreglement (hoofdtekst en bijlagen) voor Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) is opgesteld en dat het momenteel met de vakbondsorganisaties wordt besproken.

-
Zo ja, wanneer zullen de nieuwe bepalingen in werking treden en welke motieven rechtvaardigen het gebruik van dergelijke procedures, die in strijd zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuen en in het bijzonder van de medewerkers van de overheidsinstelling?

Het arbeidsreglement van Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) zal in werking treden nadat het overleg is afgerond en na een gunstig advies van de vakbondsorganisaties.

Als er binnen het overlegcomité geen unaniem positief gemotiveerd advies wordt bereikt, zal de comitévoorzitter het geschil voorleggen aan de ambtenaar van het Toezicht op de Sociale Wetten. Als er een geschil blijft bestaan tussen de vakbondsorganisaties en Brussel Openbaar Ambt en als de sociale bemiddelaar die is aangesteld door de FOD Werkgelegenheid er niet in slaagt het geschil op te lossen, kan het onderhandelingscomité worden geraadpleegd (Sector XV) en zal dit leiden tot een protocol van akkoord of niet-akkoord.

Het tweede deel van uw vraag ("
en welke motieven rechtvaardigen het gebruik van dergelijke procedures, die in strijd zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuen en in het bijzonder van de medewerkers van de overheidsinstelling") lijkt verband te houden met uw laatste vraag. Ik zal een antwoord geven onder het betrokken punt.


-
Volgens de wet van 18 december 2002 zijn het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement onderworpen aan voorafgaande vakbondsonderhandelingen of -raadpleging. Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken van die besprekingen en over de datum waarop de besprekingen met de vakbondsorganisaties over de wijziging zijn begonnen?

Het overleg met de vakbondsorganisaties en de algemene directie is op 20 mei 2019 van start gegaan en gebeurt sindsdien tijdens een buitengewoon BOC (Basisoverlegcomité) dat uitsluitend over dit onderwerp gaat.

Momenteel staat Brussel Openbaar Ambt op het punt om samen met de vakbondsorganisaties de tweede overlegronde af te ronden over de voorgestelde teksten (die door de algemene directie zijn gewijzigd op basis van de opmerkingen van de vakbondsorganisaties in de eerste overlegronde).

-
Elke bepaling van het arbeidsreglement met een regelgevend karakter die niet is opgenomen in het statuut of in de toepasselijke reglementering voor het contractueel personeel moet - om te kunnen worden toegepast - vooraf worden goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende overheid. Kunt u in dat opzicht uw standpunt geven ten opzichte van een wijziging van het arbeidsreglement van talent.brussels die enerzijds het evenwicht tussen werk- en privéleven in gevaar zou brengen en anderzijds betwistbaar is inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Het ontwerp van arbeidsreglement is van meet af aan opgesteld met inachtneming van de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien is de tekst zo opgesteld dat het evenwicht tussen de behoeften en vereisten van Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) enerzijds en het recht op privacy van de medewerkers anderzijds zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Ook de DPO (Data Protection Officer) werd geraadpleegd over verschillende punten van het arbeidsreglement en de algemene directie heeft rekening gehouden met de daaruit voortvloeiende opmerkingen. Tot slot zijn er over specifieke onderwerpen werkvergaderingen met deskundigen georganiseerd (Unia, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen).

Als ondertekenende autoriteit zal de tekst van het arbeidsreglement aan mij worden voorgelegd en ik zal nauwlettend toezien op het evenwicht tussen werk- en privéleven.