Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproep ter bestrijding van discriminatie bij de aanwerving

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 621)

 
Datum ontvangst: 01/03/2021 Datum publicatie: 07/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gelijke kansen zouden volgens schrijver Denis Guedj voorbehouden zijn voor de gelukkigen onder ons. Deze ironische uitlating is jammer genoeg een van de aspecten van de Brusselse realiteit en noopt ons ertoe ons beleid ter bevordering van de diversiteit voortdurend ter discussie te stellen. Ik ben nu al vijftien jaar actief met dit dossier bezig in het besef dat de strijd tegen discriminaties jammer genoeg nooit zal eindigen. Niettemin moeten we een ambitieus beleid blijven voeren.

Via de kranten heb ik vernomen dat er bijna 750.000 euro wordt uitgetrokken voor de projectoproep van het Gewest. Dat is een goed idee en zal de particuliere organisaties en lokale besturen ertoe aanmoedigen projecten in de strijd tegen discriminaties bij de aanwerving en ter bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt op te zetten. Het thema van dit jaar is de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

 Welke objectieve criteria werden gehanteerd bij de keuze van het thema voor de editie 2021?
 Hoe zal de jury die de kandidaten moet selecteren, worden samengesteld?
 Welke overwegingen hebben geleid tot de keuze van de zes selectiecriteria?
 
 
Antwoord    In deze editie van de projectoproep is ervoor gekozen om de dimensie "leeftijd" te benadrukken, omdat werkzoekenden en/of jonge en oudere werknemers waarschijnlijk de belangrijkste slachtoffers zijn van de gezondheidscrisis.

Dit criterium is opgenomen in het tweede selectiecriterium: het voldoen aan de specifieke doelstellingen van de projectoproep. Het niet in aanmerking nemen van dit leeftijdscriterium leidt echter niet tot uitsluiting, maar is uiteraard een voordeel.
De jury bestaat uit 7 leden:

- een vertegenwoordig(st)er van twee besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: Bruxelles Economie Werkgelegenheid en Equal.brussels,
- een vertegenwoordig(st)er van Actiris,
- een vertegenwoordig(st)er van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en een vertegenwoordig(st)er van UNIA,
- een vertegenwoordig(st)er van het kabinet van de minister van werk (als waarnemer),
- een vertegenwoordig(st)er van het kabinet van de staatssecretaris voor gelijke kansen (als waarnemer).

De twee waarnemers hebben geen stemrecht.
Er zijn zes selectiecriteria:

1. De afstemming met de doelstellingen van het gewestelijke beleid: het project moet overeenstemmen met de doelstellingen van het gewestelijk beleid inzake de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving en de bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit criterium telt mee voor 5 punten.
2. De afstemming met de specifieke doelstellingen van de projectoproep: in een intersectionele benadering zal de specifieke of transversale opname van de leeftijdsdimensie (jonger dan 30 of ouder dan 50 jaar) een troef zijn. Dit criterium telt mee voor 10 punten;
3. De technisch-budgettaire geloofwaardigheid (5 punten): het project zal op overtuigende wijze aantonen dat de uitvoering ervan zowel technisch als budgettair mogelijk is;

4. Het innovatieve karakter van het project (10 punten): de projectoproep zal zowel proefprojecten ondersteunen als de ruimere verspreiding en vergemeenschappelijking van eventuele proefinitiatieven die hun sporen hebben verdiend, voor zover er zich daartoe mogelijkheden aandienen op het grondgebied van het gewest;
5. De mogelijke gevolgen voor de tewerkstelling van de doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5 punten): Het project moet uitleggen hoe het bij de uitvoering zou zorgen voor een ondersteuning en bevordering van de tewerkstelling van de beoogde doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
6. De kwaliteit van de eventuele beoogde partnerships (5 punten).

Het project wordt beoordeeld op in totaal 40 punten.