Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Europese herstelfondsen en structurele hervormingen

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 525)

 
Datum ontvangst: 03/03/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
28/04/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In de Echo van 6 februari staat: "De Europese subsidie is afhankelijk van garanties op het gebied van structurele hervormingen inzake het einde van de loopbaan, de arbeidsmarkt, belastingen, enz. Het doel is een zekere begrotingsdiscipline te handhaven "
Onze vragen gaan niet over de inhoud van de herstelmaatregelen, maar over de voorwaarden in termen van structurele hervormingen betreffende het einde van de loopbaan, de arbeidsmarkt en de belastingen. Volgens de Echo is de toekenning van de Europese subsidie onderworpen aan bepaalde voorwaarden op dit gebied.
Hebt u dit onderwerp besproken met de federale regering en de gefedereerde entiteiten? Wat houden deze "structurele hervormingen" in? Zijn dit dwingende voorwaarden om het beloofde geld te ontvangen? Zijn dat voorafgaande voorwaarden?
 
 
Antwoord    Zoals u weet, wordt het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht van België vandaag bij de Europese Commissie ingediend, nadat het door het Overlegcomité werd goedgekeurd. Het is het resultaat van intensieve werkzaamheden waarbij alle entiteiten betrokken waren, onder de coördinatie van de bevoegde staatssecretaris van de federale regering, de heer Dermine.

Dit Nationaal Plan is gestructureerd rond zes strategische pijlers en elk daarvan is opgesplitst in componenten die, op coherente en complementaire wijze, zowel investeringsprojecten als een reeks hervormingen omvatten die al dan niet aan deze investeringen gekoppeld zijn. Zoals in het Europees regelgevingskader is bepaald, zijn deze investeringen en hervormingen vastgesteld in het licht van de landenspecifieke aanbevelingen die de EU in de context van het Europees semester heeft gedaan, en zullen zij door de Europese Commissie worden beoordeeld.

Er zijn bijvoorbeeld hervormingsprojecten gepland en afgebakend op het gebied van de belasting op arbeid, pensioenen en eindeloopbaanregelingen, steun voor werkzoekenden, opleidingsstimulansen, mobiliteit, enz. Over de hervormingen die in het definitieve plan voorzien worden, zijn besprekingen gevoerd en is overleg gepleegd met de federale regering en de andere gefedereerde entiteiten, net zoals dit voor alle onderdelen van het plan is gebeurd, teneinde de samenhang te waarborgen. Maar deze hervormingen vallen uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de respectieve entiteiten die exclusief bevoegd zijn om ze uit te voeren, in overeenstemming met ons institutioneel stelsel.

De uitvoering van de hervormingen waarin het plan voorziet, is geen voorwaarde voor de goedkeuring van het plan door de EU. Het gaat om toezeggingen om de in dit plan opgenomen hervormingen uit te voeren volgens de in de bijlage bij het plan vastgestelde tijdschema's, die bestaan uit een reeks mijlpalen (milestones) en streefdoelen (targets) voor de periode 2021-26. Deze stappenplannen voor de uitvoering van zowel de hervormingen als de geplande investeringen zijn bindend, aangezien de naleving ervan door alle betrokken entiteiten een voorwaarde is voor de vrijmaking en ontvangst van de Europese fondsen in halfjaarlijkse schijven.

De Europese Commissie heeft nu twee maanden de tijd om de nationale plannen die bij haar ingediend worden te beoordelen, voordat ze ter goedkeuring aan de Raad van de EU worden voorgelegd.


Wij hebben vertrouwen in de inhoud van deze beoordeling, aangezien de Commissie tijdens de opstelling van het plan regelmatig is geraadpleegd en wij in het vandaag ingediende plan dan ook maximaal rekening hebben kunnen houden met alle opmerkingen die zij tijdens dit proces geformuleerd heeft.