Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan L'Oréal

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 629)

 
Datum ontvangst: 03/03/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Voor de werknemers van L'Oréal Belgilux, waarvan de maatschappelijke zetel in Sint-Agatha-Berchem is gevestigd, is het jaar 2021 zeer slecht begonnen. Tijdens een buitengewone ondernemingsraad heeft de directie namelijk aangekondigd dat ze van plan is om 125 banen te schrappen.

In deze context, die voor de personeelsleden van L'Oréal Belgilux zeer verontrustend is, wens ik u een aantal vragen te stellen om een duidelijker beeld te krijgen van de rol van het Gewest.

• Bestaat er een specifiek plan om de werknemers van L'Oréal die met ontslag worden bedreigd, te begeleiden? Zo ja, kunt u het dan toelichten en een stand van zaken geven?
• Welke contacten heeft u of uw bestuur gehad met de directie van het bedrijf of met de vakbonden?
• Heeft het bedrijf in de afgelopen tien jaar subsidies of steun gekregen (voor werkgelegenheid, stages, opleidingen, betaald educatief verlof, steun voor investeringen of renovatie, premies enz.). Zo ja, gelieve dan de bedragen en de soorten steunmaatregelen te vermelden. Heeft het bedrijf onlangs subsidies of steunmaatregelen aangevraagd?
 
 
Antwoord    Weet dat in dit stadium geen begeleidingsplan werd betekend aan de Dienst “Herstructurering” van Actiris.


Op 20 januari bevestigde Actiris de ontvangst van de aankondiging van collectief ontslag. Vervolgens, op 29 januari, stuurde Actiris een e-mail naar de aangewezen contactpersoon bij L'Oréal met een toelichting van de procedure voor collectief ontslag en alle documenten die tijdens de procedure moeten worden ingevuld.

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft meermaals terugbetalingen voor betaald educatief verlof verricht ten voordele van L’Oréal Belgilux. Ter herinnering: het betaald educatief verlof is een recht van de werknemer en geen bedrijfssteun; dit is strikt genomen geen steun of subsidie. Deze terugbetalingen zijn een wettelijke verplichting tot terugbetaling aan de werkgever van het loon voor de werknemer die opleidingsverlof neemt.
In 2015 werd dit een gewestelijke bevoegdheid. Sindsdien zijn er vier terugbetalingsdossiers van L’Oréal Belgilux verwerkt, op basis van het KBO-nummer 0403.136.453 (L’Oréal Belgilux met zetel in Sint-Agatha-Berchem):
- Voor het jaar 2015-2016 werd een dossier ingediend voor drie begunstigde werknemers, alles samen goed voor een vergoeding van 2.837,16 euro.
- Voor het jaar 2016-2017 werd een dossier ingediend voor één enkele begunstigde werknemer, goed voor een vergoeding van 332,28 euro.
- Voor het jaar 2018-2019 werd een dossier ingediend voor twee begunstigde werknemers, alles samen goed voor een vergoeding van 1.184,28 euro.
- Voor 2019-2020 is er een dossier ingediend ten gunste van vier werknemers. Indien het dossier volledig is, zal in 2021 een terugbetaling volgen van ten hoogste 4.992,72 euro.