Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of ministerieel toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 310)

 
Datum ontvangst: 11/02/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
23/04/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Voor ELK van de gewestelijke instellingen/overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Voor het jaar 2020,

1. Welke maatregelen zijn er genomen om het verbruik te verminderen van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

2. Wat was het verbruik van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

3. Wat zijn de kosten van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

4. Heeft de instelling/de overheidsdienst oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, biomassa ...)?
a) zo ja, hoeveel middelen zijn er uitgetrokken voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?
b) zo niet, waarom niet?

5. Heeft de instelling/overheidsdienst programma's ontwikkeld om plaatsen en gebouwen te isoleren?
a) zo ja, welke? Wat zijn de kosten daarvan?
b) zo niet, waarom niet?
 
 
Antwoord    De onderstaande antwoorden betreffen de verbruiksgegevens van 2020 van de CCN- en City Center-gebouwen waar het merendeel van de personeelsleden van de GOB ondergebracht waren.

1.Quelles mesures ont été prises afin de réduire la consommation : 
a) d’électricité ? Geen bijkomende maatregelen naast de maatregelen die al zijn uitgevoerd.
b) de gaz ? Geen bijkomende maatregelen naast de maatregelen die al zijn uitgevoerd.
c) de mazout de chauffage? Niet van toepassing.
d) d’eau? Geen bijkomende maatregelen naast de maatregelen die al zijn uitgevoerd.

2. Quelle était la consommation en :
a) électricité ? 9.539.054,00 kWh
b) gaz ? 6.277.897,00 kWh
c) mazout de chauffage ? niet van toepassing
d) eau ? 19.957,00 m³
NB: bovenstaande cijfergegevens komen overeen met de som van het verbruik voor de twee bovengenoemde gebouwen (details in de bijlage).

3. Quel est le coût en : 
a) électricité ? € 1.042.685,94 inclusief btw
b) gaz ? € 156.763,09 inclusief btw
c) mazout de chauffage ?  Niet van toepassing
d) eau ? € 113.374,49 inclusief btw

NB: Bovenstaande cijfergegevens komen overeen met de som van het verbruik voor de twee bovengenoemde gebouwen (details in de bijlage).

4. L’organisme/administration a-t-il/elle développé des solutions pour une énergie plus propre (solaire, éolienne, biomasse…) ?
a) si oui, quel est le budget alloué à leur développement et leur entretien ?
b) si non, pourquoi ? Nee, want:
· het City Center was een gebouw dat we huurden en waarvan de huurovereenkomst op 30.11.2020 afliep en het gebouw werd ontruimd;
· het CCN is een gebouw dat werd verkocht en dat tegen 30.04.2021 ontruimd moest worden.

5. L’organisme/administration a-t-il/elle développé des programmes d’isolation des lieux et bâtiments ? 
a) si oui, lesquels ? Quel en est le coût ?
b) si non, pourquoi ? Nee, want:
· voor de twee bovengenoemde gebouwen was een dergelijke investering niet relevant gezien het vrijkomen ervan in verband met de verhuizing naar de Iris Tower;
· voor de overige gebouwen in beheer kadert dit in het PLAGE, waarvoor de eerste fase (die uitgevoerd is) erin bestaat het betrokken gebouwenpark te identificeren terwijl de tweede fase betrekking heeft op het energieregister (opzetten van monitoring en screening van het verbruik van de gebouwen om het actieplan te programmeren), wat leidt tot de derde fase: de uitvoering van de werken, met name de isolatie, bij voorkeur in de gebouwen waarvoor deze investering het meest relevant zal zijn.