Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de bestuurders van de OVM’s en de door de OVM’s gesloten overheidsopdrachten

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 545)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, stelt elk van de 16 Brusselse OVM’s een jaarverslag met bijlagen op. Sommige OVM’s publiceren het jaarverslag op hun website.
De bezoldigingen van de bestuurders van de OVM’s zouden eveneens openbaar gemaakt en online gepubliceerd moeten worden.
De overgrote meerderheid van de Brusselse OVM’s publiceert echter nog steeds niet op hun website welke bezoldigingen en voordelen hun bestuurders ontvangen en schendt aldus het transparantiebeginsel.
Op 8 maart 2021 wens ik u, om mijn informatie te vervolledigen, vragen te stellen over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de bestuurders van de 16 Brusselse OVM’s, alsook over de door die OVM’s gesloten overheidsopdrachten.
Hieronder volgen mijn vragen voor elk van de 16 Brusselse OVM’s:
Voor 2020,
1. voor elke bestuurder,
a. Welke bedrag aan presentiegelden heeft hij ontvangen?
b. Hoeveel bedroeg de ontvangen bezoldiging?
c. Wat waren de voordelen van alle aard? Hoeveel bedroegen de representatiekosten?
d. Aan welke door de OVM georganiseerde reizen heeft hij deelgenomen? Hoeveel hebben die reizen gekost?

2. Welke overheidsopdrachten hebben de OVM’s gesloten?
 
 
Antwoord    De ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen bepaalt in artikel 7 dat ieder beheersorgaan van een openbare instelling binnen de 6 maanden na het einde van ieder kalenderjaar, een jaarverslag over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen moet publiceren.

Dit verslag bevat:

- een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en van alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn;
- een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde openbare instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de opdrachtnemer en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Voor 2020 moet het verslag dus
uiterlijk op 30 juni 2021 beschikbaar zijn. De BGHM zendt de OVM's elk jaar een omzendbrief over het op te stellen jaarverslag toe en verzoekt de OVM's haar een exemplaar toe te zenden. Voor het jaarverslag 2020 gaat het om omzendbrief 754. Aangezien de eerste 6 maanden van 2021 nog niet zijn verstreken, beschikt de BGHM nog niet over een kopie van de verslagen van de 16 OVM's met de gebundelde gegevens voor heel 2020. Een gegevensverzameling voor de 16 OVM's kan pas achteraf, door de BGHM, worden uitgevoerd.


Bovendien wordt in de jaarlijkse omzendbrief van de BGHM herinnerd aan de verplichting om dit verslag toe te zenden aan de
Cel Transparantie van de bezoldigingen van het Parlement.


Krachtens bovengenoemde ordonnantie is elke betrokken instelling (en dus ook elke OVM) namelijk verplicht haar verslag toe te zenden aan een controleorgaan, namelijk de Cel Transparantie van de bezoldigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Deze Cel van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zou nuttige inlichtingen kunnen verschaffen aan de parlementsleden over de gegevens in de verslagen die haar worden toegezonden door de instellingen die onder het toepassingsgebied van de voornoemde ordonnantie vallen (aanwezigheden tijdens de vergaderingen, bezoldigingen, voordelen en reizen van mandatarissen en een inventaris van de overheidsopdrachten). Het controleorgaan kan alle verantwoordingsstukken opvragen die het nuttig acht voor de controle. De verslagen worden door het controleorgaan ter informatie bezorgd aan het Rekenhof.


Daarnaast herinnert de jaarlijkse omzendbrief van de BGHM de OVM’s aan hun verplichting om het jaarverslag over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, opgesteld overeenkomstig artikel 7 van voornoemde ordonnantie, te publiceren
als bijlage bij de jaarrekening die bij de NBB moet worden neergelegd, en om het op de website van de OVM te publiceren.

De BGHM heeft in de recentste omzendbrief gewezen op deze publicatiemodaliteiten en ze zal de OVM’s een herinneringsmail sturen.

Na 30 juni 2021 zullen de diensten van de BGHM de publicaties controleren.Indien nodig zal met de OVM's afzonderlijk contact worden opgenomen.