Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de overheidssteun voor de vereniging Heroes for Zero

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 855)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 12/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de website van de vereniging, die in juli 2020 is opgericht, is Helden voor nul een burgercollectief dat ijvert voor een verbetering van de verkeersveiligheid en de levenskwaliteit en dat met zijn acties streeft naar een kwalitatievere verdeling van de openbare ruimte tussen alle gebruikers, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waaronder ouderen en personen met beperkte mobiliteit.
Zo blijkt uit de informatie die ik heb ontvangen dat nauwelijks zes maanden na de oprichting aanzienlijke overheidssubsidies aan deze vereniging zijn toegekend voor de financiering van de volgende projecten:
- Zo zou het project "Het andere atelier" een subsidie van 14.950 euro hebben ontvangen van de stad Brussel, twee weken later gevolgd door een subsidie van 45.230 euro van de Brusselse Regering. Dit project betreft de organisatie van verschillende workshops, parallel aan die welke door Brussel Mobiliteit worden georganiseerd, en de voorbereiding van het nieuwe actieplan inzake verkeersveiligheid van de Brusselse regering voor de jaren 2021 tot 2030;
- Het project "Iedereen aan de slag voor een veilige openbare ruimte", dat ook een subsidie van 80.000 euro van de Brusselse Regering zou hebben gekregen.
Zo zou deze nieuwe absl, bijna zes maanden na haar oprichting, subsidies van bijna 140.000 euro hebben ontvangen voor, volgens de informatie op hun webpagina, een aantal uiteindelijk niet erg gedetailleerde verwezenlijkingen van deze vereniging.
In het licht van het bovenstaande zou ik u de volgende vragen willen stellen:
- Kunt u deze informatie bevestigen, alsmede de bedragen die door de Brusselse Regering aan deze vzw zijn toegekend?
- Welke criteria heeft de Brusselse Regering gehanteerd om de betaling van deze subsidies te rechtvaardigen, gezien het gebrek aan ervaring van deze vzw met de uitvoering van proefprojecten en/of innoverende projecten?
- Voor welke missies en/of doelstellingen is deze steun bedoeld?
- Zijn deze subsidies toegekend naar aanleiding van een specifieke oproep tot het indienen van projecten? Zo ja, wat was het, wanneer werd het afgesloten en wat heeft het aanbevolen in termen van doelstellingen en verwezenlijkingen?
- Gaat de uitbetaling van deze subsidies vergezeld van een evaluatie, op korte of middellange termijn, naar gelang van de bereikte doelstellingen? Zo ja, hoe en door wie wordt deze evaluatie uitgevoerd?
- Wordt de betaling van deze subsidies in verschillende schijven verricht, afhankelijk van de verwezenlijking van de genoemde doelstellingen?
- Kunt u tot slot bevestigen dat aan deze vzw een opdracht is toevertrouwd om het actieplan voor verkeersveiligheid 2021-2020 op te stellen? Op welke expertise heeft de Brusselse Regering zich gebaseerd voor de toekenning van deze opdracht?
 
 
Antwoord    Het collectief dat nu bekend staat als 'Heroes for Zeroes' bestaat al sinds een dodelijk verkeersongeval in juli 2017 in Schaarbeek. De beweging begon als '1030/0' en is een burgerbeweging die pleit voor verkeersveiligheid en betere mobiliteit . Sindsdien is de beweging gegroeid en is ze actief in heel Brussel.
De vzw Heroes for Zero heeft inderdaad voor twee projecten een subsidie ontvangen. Het project het Andere Atelier werd voor een bedrag van 45.230 euro gesubsidieerd.
De toekenningscriteria voor de subsidies in het kader van deze oproep zijn de volgende:
Hoedanigheid van de aanvrager:
- kennis van het Verkeersveiligheidsplan en expertise ter zake;
- kennis van de verkeersveiligheidsaspecten van GoodMove;
- ervaring inzake sensibilisering/opvoeding met betrekking tot de thema's en/of de doelgroep;
- voldoende expertise om het beschreven project tot een goed einde te brengen.

Kwaliteit van het project:
- Duidelijke beschrijving van de voorgestelde activiteiten, van hun verloop in de tijd, van de doelgroep(en), van de verwachte resultaten;
- Samenhang tussen de voorgestelde activiteiten en de grote thema's van de verkeersveiligheid die in aanmerking komen voor een subsidie
- Samenhang tussen de doelgroep(en) en de grote thema's van de verkeersveiligheid die in aanmerking komen voor een subsidie
- Kwaliteit van de organisatie en van het verloop van de verschillende activiteiten van het project;
- Kwaliteit en duidelijkheid van de budgetopmaak
- Kwaliteit van de voorgestelde activiteiten en van hun impact op de doelgroep(en).


Kwaliteit van het resultaat:
- Door de duidelijk omschreven activiteit(en) beoogde resultaat (resultaten);
- Relevantie van het resultaat t.a.v. de door het project nagestreefde doelstellingen;
- Raming van het effect van de resultaten in de tijd;

Overige criteria:
Op een meer algemene manier zal er in alle stadia van het project ook met de volgende criteria rekening gehouden worden voor de evaluatie van het project:
- Het overeenkomen van het project met de verkeersveiligheidsdoelstellingen zoals beschreven in het Actieplan, GoodMove, alsook in de Algemene Beleidsverklaring (ABV);
- De gendergerichte aanpak van het project;
- Het betrekken van moeilijk te bereiken doelgroepen;
- De vernieuwende en originele aspecten van de benadering;
- Het in rekening nemen van de diversiteit en de multiculturaliteit van de Brusselse doelgroep;
De toegankelijkheid van het project voor personen met beperkte mobiliteit.
De bedoeling van het Andere Atelier was om workshops voor burgers te organiseren die gelijklopen met de werkzaamheden van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van de experten.
Voor deze subsidie werkt de vzw Heroes for Zero, de projectdrager, samen met BRAL en Filter-café-filtré.
Het Andere Atelier werd in drie fases georganiseerd:

- Een benchmark met andere Europese steden die een Vision Zero, of vernieuwende aanpak, ontwikkeld hebben: Oslo, Berlijn en Parijs.
- Het deel experimenteren, een boots on the ground-terreinanalyse, is zeer interessant, want dat heeft gezorgd voor een concrete verrijking van de SGVV's, en dus ook voor de ontwikkeling van het deel "beleving", "zich veilig voelen", waarop de experten niet per se wijzen. De doelgroep verschilt ook van die van andere organisaties aangezien de doelgroep burgers waren die niet op een platform georganiseerd waren, los van hun vervoerswijze, zowel bewoners als bezoekers van de wijken.

- Atelier Horizon:
analyse van de openbare ruimte die bezocht werd tijdens de rondleidingen in het licht van de input tijdens de benchmark.
Doel van het project "Iedereen zet zich in voor een veilige openbare ruimte".

Animatie van burgergroepen (de /0's) om voorstellen uit te werken voor de inrichting van de openbare ruimte

Bedoeling ervan is het ondersteunen en versterken van de plaatselijke burgercollectieven voor verkeersveiligheid die de laatste jaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht werden ("collectieven postcode/0" zoals het collectief 1060/0 te Sint-Gillis, enz.).

Hiertoe werd het project in verschillende fases onderverdeeld:

1. Opstarten en versterken van burgerbewegingen in de verschillente gemeentebesturen van Brussel;
2. Cartografie van de verschillende actoren per gemeentebestuur;
3. De verschillende betrokkenen verzamelen om mobiliteit in het gemeentebestuur te bespreken;
4. De resultaten van deze denkoefening verzamelen en voorstellen;
5. Uitwerken van actiemateriaal

Het project moest tot de volgende resultaten leiden:
- Actieve deelname van burgers aan het verkeersveiligheidsbeleid in 5 gemeentebesturen;
- Actieve deelname van burgers aan het verkeersveiligheidsbeleid in 5 Brusselse gemeenten;
- Versterking van de kennis inzake verkeersveiligheid van en met de burgers;
- Beleidsvoorstellen betreffende de herinrichting van de openbare ruimte;
- Denkoefeningen over het eindresultaat, bijvoorbeeld een website, een publicatie of andere, naargelang de doelgroep;
Deze projecten werden ingediend in het kader van een projectoproep in 2020. Deze oproep werd op 23 december 2019 gepubliceerd en de dossiers moesten tegen 31 maart 2020 ingediend zijn.
De thema's van de oproep waren de volgende:

Projecten gericht op het
uitproberen van een vervoerswijze (of meerdere vervoerswijzen) en met feedback over de ervaring:
o Quelles sont les règles du code de la route mises en œuvre ?
o Quels sont les comportements qui protègent ?

- Projecten
met een pedagogische draagwijdte op schoolniveau die aansluiten bij een educatief continuüm – risicobeheer bij adolescenten;

- Projecten gericht op experimenteren met
senioren en/of opfrissen van de wegcode;

- Pedagogische
projecten en/of experimenten met het oog op de sensibilisering voor risico’s verbonden aan verslavingen en verplaatsing op de openbare weg (alle modi; voetgangers, fietsers/motorfietsen, auto’s, enz.);
- Pedagogische
projecten en/of sensibiliserende projecten met het oog op de communicatie over de voordelen van een "verkeersluwe stad" (verlaagde snelheid).

De twee subsidies werden toegekend in het kader van het laatste thema.

Het Andere Atelier voorzag in het leveren van een verslag met de aanbevelingen van de burgers in het licht van de benchmark, de stadswandelingen en het atelier Horizon. Dit verslag werd wel degelijk opgesteld.
Voor het andere gesubsidieerde dossier werd er een begeleidingscomité opgericht. Het gaat hierbij immers om acties, verwezenlijkingen, over een langere periode waarvoor een regelmatig overleg nodig is.
Dit comité werd samengesteld uit leden van mijn administratie, mijn kabinet en uit de verantwoordelijken van de vzw.
De werkingssubsidies die aan privéverenigingen worden toegekend met het oog op een betere verkeersveiligheid worden in principe uitbetaald in twee schijven, van 60 % en 40 %. De schijf van 40 % wordt uitbetaald op basis van verantwoordingsstukken van de uitgaven. Deze verantwoordingsstukken die aan het einde van het project worden ingediend, moeten uiteraard het bedrag van de eerste schijf (60 %) en het bedrag van de tweede schijf dekken.
Enkel de uitgaven die in de overeenkomst werden opgenomen, kunnen het voorwerp uitmaken van een betaling op basis van een verantwoordingsstuk.
Door de regelmatige opvolging door de administratie kan geëvalueerd worden of de geplande acties wel degelijk uitgevoerd en afgerond werden.
De inhoud van het Andere Atelier betrof het organiseren van workshops voor burgers die gelijklopen met de werkzaamheden van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van de experten. Deze benadering van burgerparticipatie op zich vergt geen verkeersveiligheidsexpertise, maar wel een goede kennis van de tools voor collectieve intelligentie, ervaring in groepsmanagement en het kunnen omgaan met digitale tools.
Het dossier dat de vzw indiende gaf blijk van een goede beheersing van de thematiek.
Dit project zorgde ervoor dat het debat uit de "formele" context van het planningsproces werd getrokken. Het heeft ertoe bijgedragen de burgers, collectieven en organisaties te betrekken.
Door de gezondheidscrisis moesten de toegepaste methodes al snel herzien worden, en vonden de vergaderingen virtueel plaats, en de benchmark en het atelier Horizon via webinar. De rondleidingen konden wel nog doorgaan zoals oorspronkelijk gepland.