Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gegevensbank betreffende de intrekking van vergunningen voor het houden van dieren

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 665)

 
Datum ontvangst: 17/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wat de AVG betreft, stelt artikel 10, § 1, 3°, van de wet van 30 juli 2018 dat "in het verlengde van artikel 10 van de verordening, de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen wordt uitgevoerd door andere personen wanneer de verwerking om gewichtige redenen van algemeen belang noodzakelijk is voor de vervulling van taken van algemeen belang die bij of krachtens een wet, een decreet, een verordening of het recht van de Europese Unie zijn opgedragen".

Daarom zou de AVG kunnen worden nageleefd door rechters, sanctionerende ambtenaren, burgemeesters, politieagenten en -officiers, maar ook actoren op het terrein die rechtstreeks worden geconfronteerd met geweld tegen dieren, toegang te geven tot een gegevensbank met recidivisten en eigenaars die gewelddadig zijn tegen hun dieren.

Kan u een overzicht geven van de acties die de regering heeft ondernomen om een gegevensbank op te zetten waarin alle eigenaars worden opgenomen die geen dieren meer mogen houden? Hoe is dit werk tot stand gekomen? En hoeveel ruimte werd gelaten voor denkwerk over de toepassing van de AVG in deze gegevensbank?
 
 
Antwoord    In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er momenteel geen vergunning voor het houden van dieren die kan worden toegekend aan de eigenaars van huisdieren en/of worden ingetrokken. Bijgevolg is er heden geen databank.

De opportuniteit om een vergunning voor het houden van dieren in te voeren, wordt momenteel nog steeds bestudeerd.