Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bestrijding van identiteitsfraude

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 556)

 
Datum ontvangst: 19/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Identiteitsfraude is een crimineel verschijnsel waar we regelmatig over horen. Bij de bestrijding ervan is de rol van de plaatselijke autoriteiten van essentieel belang.

Zoals u weet, is er een gewestelijk opleidingsplan voor preventie en veiligheid opgesteld om onder meer de opleiding van gemeenteagenten en andere actoren mogelijk te maken, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

1. Hoeveel gevallen van identiteitsfraude en valse documenten werden er in 2020 vastgesteld in het Brussels Gewest (uitsplitsing van de gevallen per Brusselse gemeente)?
2. Hoeveel opleidingen over preventie en veiligheid zijn er al gegeven? Welke gemeenten hebben aan deze opleidingen deelgenomen?
 
 
Antwoord    In 2020 registreerden wij in het hele Brusselse Gewest 1225 dossiers met identiteitsfraude en 1849 in 2019.

De onderstaande tabel toont de uitsplitsing per politiezone:

PZ

2020

PZ 5339

493

PZ 5340

205

PZ 5341

209

PZ 5342

47

PZ 5343

114

PZ 5344

57

 De voortdurende stijging van het aantal betrokken nationaliteiten en de toename van het aantal fraudetechnieken vereisen een betere kennis van de problematiek en van de soorten vervalste identiteitsdocumenten. Daarom vormt smokkel en fraude een van de thema’s van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). Aan de hand van maatregel 8.3 “
De uitrol en de versterking van het aanbod aan multidisciplinaire opleidingen voor de lokale en supralokale overheden voortzetten om voort te bouwen op de bestaande expertise binnen het Gewest en bij te dragen tot de uitwisselingen van ervaringen tussen de actoren uit het werkveld. ” kunnen initiatieven ontwikkeld worden die door het Gewestelijk Opleidingsplan ondersteund worden. Het is in dit verband dat de gewestelijke school voor preventie- en veiligheidsberoepen (Brusafe) vandaag al via de GSOB een opleidingsprogramma organiseert voor het personeel van de diensten Bevolking en Vreemdelingen om een beter inzicht in dit probleem te krijgen en hun concrete instrumenten aan te reiken om identiteitsfraude te bestrijden.

De politieschool (GIP) voorziet ook in een opleiding in identiteitsfraude als onderdeel van het leerplan voor aspirant-inspecteurs.
Daarnaast stelt de federale gerechtelijke politie ook de expertise waarover ze beschikt ten dienste van de Brusselse politiediensten. Voor bijkomende informatie over dit onderwerp stel ik u voor contact op te nemen met de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.