Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vereffening van de hotelpremies

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 570)

 
Datum ontvangst: 25/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De regering heeft van 26 oktober tot en met 13 november een premie ingesteld voor hotels en appartementenhotels, de befaamde premie van 200 euro per kamer voor de periode van medio maart tot eind augustus 2020.

Deze premie bestond specifiek uit:

- Een forfaitaire premie van 20.000 euro voor toeristische logies met een maximumcapaciteit van 18 logieseenheden;
- Een premie van 1.100 euro per hotelkamer of andere verblijfseenheid, beperkt tot 200.000 euro per toeristisch hotel of appartement-hotel met een capaciteit van meer dan 18 logieseenheden (met een maximum van 800.000 euro per onderneming en een enkele aanvraag per ondernemer).

Nu blijkt echter dat ongeveer 30 onafhankelijke hoteliers geen aanspraak hebben kunnen maken op de premie als gevolg van het besluit van 2014 en de eisen met betrekking tot de DBDMH.

Graag een antwoord op volgende vragen :

- Wat is het vereffende budget voor de hotelpremie tot nu toe?

Op 26 november 2020, d.w.z. 13 dagen na de sluiting van de premie, antwoordde u een collega dat 142 aanvragen waren gevalideerd en 43 zich in de valideringsfase bevonden, wat neerkomt op 185 gevalideerde aanvragen, voor een totaalbedrag van, als ik het optel, 10.798.200 euro.

Heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid bij uw weten andere toepassingen gevalideerd? Voor welk bedrag? Hoeveel weigeringen zijn er geweest? Om welke reden(en)?
Wat is het totale aantal hotels en appart-hotels in het Brussels Gewest, vergeleken met de 712 toeristische etablissementen die door Brussel Fiscaliteit geregistreerd zijn?

Aanvankelijk was de regering van plan 20 miljoen euro voor deze steun uit te trekken. Wat is het saldo tot op heden?

Welke contacten zijn er gelegd met zelfstandige hoteliers die als gevolg van de ordonnantie van 2014 niet in aanmerking kwamen voor de premie? Hoe heeft BEW dit probleem aangepakt en voor een oplossing gezorgd? Is er een bemiddelingsprocedure op gang gebracht om hen in staat te stellen zich te conformeren en aldus door ons Gewest te worden bijgestaan? Het tijdsbestek voor de premie, ik herinner u eraan van 26 oktober tot 13 november, leek erg kort om dit zo nodig te doen.

- Wat is, budgettair gezien, de bestemming van het saldo van deze hotelpremie vandaag?

Kan dit bedrag worden toegewezen aan onafhankelijke hoteliers die niet helemaal voldoen aan het besluit van 2014, maar die inmiddels wel aan het besluit hebben voldaan of bezig zijn eraan te voldoen?

Zal dit bedrag bijdragen tot nieuwe steun voor de Brusselse hotel- en aparthotelsector? Zo ja, hoe en wanneer?

Zal dit bedrag worden toegekend aan particulieren en beroepsbeoefenaars die in België toeristische logies en met name toeristische residenties exploiteren, die onder de vereisten van de ordonnantie van 2014 vallen? In december jongstleden antwoordde u dezelfde collega dat de regering er toen niet over sprak. Hoe is de situatie vandaag?

- Wat de belastingen betreft, heeft uw regering niet alleen de vrijstelling van de stadsbelasting verlengd tot 30 juni 2021, maar ook de inning van de onroerendgoedbelasting voor 2020 voor bedrijven, inclusief hotels, opgeschort tot 30 april. Zijn u en uw minister van Financiën, nu de crisis voortduurt, voornemens de vrijstelling van de gemeentebelasting opnieuw te verlengen en de inning van de voorheffing voor 2020 op te schorten, terwijl wij al geruime tijd vragen om een verlaging? ·
 
 
Antwoord    Vanuit mijn bevoegdheid voor het imago van Brussel en het toerisme kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken:


Hoeveel bedraagt vandaag het budget dat is uitgekeerd voor de hotelpremie? Op 26 november 2020, hetzij 13 dagen na de afsluiting van de premie, antwoordde u aan een collega dat 142 aanvragen gevalideerd waren en 43 op weg naar validering, wat in totaal 185 gevalideerde aanvragen inhoudt voor een totaal bedrag, en ik tel het samen, van 10.798.200 euro. Heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid bij uw weten nog andere aanvragen gevalideerd? Voor welke bedrag?

Ik wil in de eerste plaats een correctie aanbrengen bij uw tussenkomst. In mijn antwoord aan uw collega, de heer Vanden Borre had ik het niet over “142 gevalideerde aanvragen” maar wel over 142 aanvragen die zijn ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Nu dit is uitgeklaard, kan ik u meedelen dat de steun aan hotels en apparthotels naar aanleiding van de gezondheidscrisis door Covid-19 naar 112 ondernemingen is gegaan die samen 144 inrichtingen vertegenwoordigen die op het grondgebied van het Gewest actief zijn en in totaal 13.876 kamers tellen (126 hotels voor 12.896 kamers en 18 apparthotels voor 980 kamers).

Het totale bedrag van de toegekende steun beloopt 12.208.400 €.

Hoeveel weigeringen zijn er uitgestuurd? Om welke reden(en)?

Twintig ondernemingen zagen de steun geweigerd wegens niet naleving van de criteria inzake financiële gezondheid die in het besluit staan vermeld. Daarnaast werd ook een weigering uitgestuurd naar twee ondernemingen wegens het bestaan van sociale of fiscale schulden waarvoor geen aanzuiveringsplan geldt bij de bevoegde federale instanties.
Deze tweeëntwintig ondernemingen baten 23 inrichtingen uit (22 hotels voor 2.225 kamers en 1 apparthotel voor 50 kamers).

Ook hebben zeven ondernemingen een weigering gekregen omdat zij als hotel- en apparthoteluitbaters niet geregistreerd stonden op 7 juli 2020, de referentiedatum voorzien in het besluit van de Regering of omdat het uitbaters betrof van toerismeverblijven, een categorie van toeristische logies waarvoor de maatregel niet geldt.

Hoeveel hotels en apparthotels zijn er in totaal in het Brussels Gewest, in verhouding tot de 712 inrichtingen van toeristische logies die bij Brussel Fiscaliteit staan geregistreerd?

Vandaag kan ik u meedelen dat 160 ondernemingen 169 hotels en 25 apparthotels uitbaten die geregistreerd staan overeenkomstig de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies.

Aanvankelijk voorzag de Regering een omslag van 20 miljoen euro voor deze steun. Wat is vandaag het saldo?

Het verschil tussen de oorspronkelijke begroting (15.801.900 €) en het effectief gebruikte budget (12.208.400 €) bedraagt 3.593.500 €.

Welke contacten zijn gelegd met zelfstandige hoteleigenaars die geen aanspraak konden maken op de premie als gevolg van de ordonnantie van 2014? Hoe heeft BEW dit probleem aangepakt en heeft het gezocht naar een oplossing?

De bepalingen die de Regering heeft goedgekeurd, voorzagen dat hotels en apparthotels die kandidaat waren voor de premie op 7 juli 2020 moesten beschikken over een actief en niet geschorst registratienummer en geldige stedenbouwkundige en brandveiligheidsattesten voor de hotels en apparthotels waarvoor de steun werd aangevraagd.
Er werd voor 7 juli 2020 gekozen omdat de Gewestregering op die datum het relance- en herontwikkelingsplan goedkeurde.

Het behoorde dus niet tot de bevoegdheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid om
a posteriori hotels en apparthotels te aanvaarden die niet geregistreerd stonden en/of niet voldeden aan hun plichten inzake stedenbouw en/of brandveiligheid.

Is er een bemiddeling opgestart om hen de mogelijkheid te bieden om zich in regel te stellen en zo bijstand te krijgen van ons Gewest? De geldingstermijn van de premie, van 26 oktober tot 13 november, leek inderdaad erg kort om hiertoe over te gaan.

Zoals eerder al toegelicht: aangezien de scharnierdatum voor de naleving van de bepalingen van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies 7 juli 2020 is, was a posteriori dus geen regularisatie meer mogelijk voor al wie op 7 juli 2020 niet voldeed aan de registratievoorwaarden en/of de verplichtingen inzake stedenbouw en/of brandveiligheid.

Welke bestemming wordt vandaag vanuit begrotingsstandpunt gegeven aan het saldo van deze hotelpremie? Kan dit bedrag gebruikt worden voor zelfstandige hoteleigenaars die niet precies beantwoorden aan de ordonnantie van 2014 die ondertussen conform zijn of op weg zijn naar conformiteit?

Zal dit bedrag bijdragen tot een nieuwe steun voor de sector van de hotels en apparthotels van Brussel? Zo ja, op basis van welke voorwaarden en timing? Zal dit bedrag worden toegekend aan particuliere en professionele uitbaters van toeristische logies, en dan zeker de toerismeverblijven in België die vallen onder de voorschriften van de ordonnantie van 2014 ? In december vorig jaar antwoordde u aan dezelfde collega dat de Regering dit op dit moment niet bespreekt. Hoe zit dat vandaag?

De Regering is inderdaad tot een akkoord gekomen over de modaliteiten van een tweede premie aan de sector.

Deze tweede premie geldt niet langer enkel voor hotels en apparthotels maar zal worden uitgebreid naar alle categorieën van toeristische logies die in de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies staan vermeld.

Aangezien deze tweede steunmaatregel evenwel valt binnen het kader van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen betreft zij nog enkel de « ondernemingen » (rechtspersonen, ondernemingen natuurlijke personen, verenigingen) en geen particulieren zoals u in uw vraag aangeeft.

Toch kan ik u zeker aanbevelen voor alle vragen die complementair zijn met deze steun contact op te nemen met mijn collega staatssecretaris Barbara Trachte, die voor deze steunmaatregel bevoegd is.

Op fiscaal vlak schortte uw Regering naast de verlenging van de vrijstelling van citytax tot 30 juni 2021 ook de inning van de onroerende voorheffing 2020 op voor de ondernemingen, waaronder ook de hotels, tot 30 april. Overweegt u nu de crisis voortduurt samen met uw Minister van Financiën de vrijstelling van de Citytax opnieuw te verlengen? Zelfde vraag voor de opgeschorte inning van de onroerende voorheffing 2020. Wij pleiten al lang voor een vermindering.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde op 29 april in eerste lezing een ontwerpordonnantie goed met betrekking tot gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies in de context van de gezondheidscrisis ingevolge COVID 19 (de Citytax).

Het ontwerp bepaalt dat de Citytax niet verschuldigd is voor de periode tussen 1 juli tot 31 december 2021.

Voorheen was reeds beslist dat deze belasting op overnachtingen ook in 2020 en voor het eerste halfjaar van 2021 niet verschuldigd was. Deze maatregel sluit aan bij de steunmaatregelen waarmee de Regering hotels en andere toeristische logies wil bijstaan nu deze zwaar zijn getroffen door de gezondheidscrisis ten gevolge van Covid-19.

Voor de onroerende voorheffing wordt niet overwogen om de betalingstermijn voor het dienstjaar 2020 een derde keer te verlengen. Maar elke belastingplichtige beschikt over de mogelijkheid om op individuele basis betalingsfaciliteiten te vragen aan de belastingadministratie.