Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vereffening van de hotelpremies

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 329)

 
Datum ontvangst: 25/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De regering heeft van 26 oktober tot en met 13 november een premie ingesteld voor hotels en appartementenhotels, de befaamde premie van 200 euro per kamer voor de periode van medio maart tot eind augustus 2020.

Deze premie bestond specifiek uit:

- Een forfaitaire premie van 20.000 euro voor toeristische logies met een maximumcapaciteit van 18 logieseenheden;
- Een premie van 1.100 euro per hotelkamer of andere verblijfseenheid, beperkt tot 200.000 euro per toeristisch hotel of appartement-hotel met een capaciteit van meer dan 18 logieseenheden (met een maximum van 800.000 euro per onderneming en een enkele aanvraag per ondernemer).

Nu blijkt echter dat ongeveer 30 onafhankelijke hoteliers geen aanspraak hebben kunnen maken op de premie als gevolg van het besluit van 2014 en de eisen met betrekking tot de DBDMH.

Graag een antwoord op volgende vragen :

- Wat is het vereffende budget voor de hotelpremie tot nu toe?

Op 26 november 2020, d.w.z. 13 dagen na de sluiting van de premie, antwoordde u een collega dat 142 aanvragen waren gevalideerd en 43 zich in de valideringsfase bevonden, wat neerkomt op 185 gevalideerde aanvragen, voor een totaalbedrag van, als ik het optel, 10.798.200 euro.

Heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid bij uw weten andere toepassingen gevalideerd? Voor welk bedrag? Hoeveel weigeringen zijn er geweest? Om welke reden(en)?
Wat is het totale aantal hotels en appart-hotels in het Brussels Gewest, vergeleken met de 712 toeristische etablissementen die door Brussel Fiscaliteit geregistreerd zijn?

Aanvankelijk was de regering van plan 20 miljoen euro voor deze steun uit te trekken. Wat is het saldo tot op heden?

Welke contacten zijn er gelegd met zelfstandige hoteliers die als gevolg van de ordonnantie van 2014 niet in aanmerking kwamen voor de premie? Hoe heeft BEW dit probleem aangepakt en voor een oplossing gezorgd? Is er een bemiddelingsprocedure op gang gebracht om hen in staat te stellen zich te conformeren en aldus door ons Gewest te worden bijgestaan? Het tijdsbestek voor de premie, ik herinner u eraan van 26 oktober tot 13 november, leek erg kort om dit zo nodig te doen.

- Wat is, budgettair gezien, de bestemming van het saldo van deze hotelpremie vandaag?

Kan dit bedrag worden toegewezen aan onafhankelijke hoteliers die niet helemaal voldoen aan het besluit van 2014, maar die inmiddels wel aan het besluit hebben voldaan of bezig zijn eraan te voldoen?

Zal dit bedrag bijdragen tot nieuwe steun voor de Brusselse hotel- en aparthotelsector? Zo ja, hoe en wanneer?

Zal dit bedrag worden toegekend aan particulieren en beroepsbeoefenaars die in België toeristische logies en met name toeristische residenties exploiteren, die onder de vereisten van de ordonnantie van 2014 vallen? In december jongstleden antwoordde u dezelfde collega dat de regering er toen niet over sprak. Hoe is de situatie vandaag?

- Wat de belastingen betreft, heeft uw regering niet alleen de vrijstelling van de stadsbelasting verlengd tot 30 juni 2021, maar ook de inning van de onroerendgoedbelasting voor 2020 voor bedrijven, inclusief hotels, opgeschort tot 30 april. Zijn u en uw minister van Financiën, nu de crisis voortduurt, voornemens de vrijstelling van de gemeentebelasting opnieuw te verlengen en de inning van de voorheffing voor 2020 op te schorten, terwijl wij al geruime tijd vragen om een verlaging? ·
 
 
Antwoord    In antwoord op uw vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordigster het volgende mededelen wat mijn bevoegdheden betreft. Voor de andere vragen zou ik u wil vragen zicht te richten tot mijn collega Staatssecretaris, Mevrouw Barbara Trachte.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 29 april laatstleden in eerste lezing een voorontwerp van ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 goedgekeurd.

Dit voorontwerp stelt dat de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies (de zgn. Citytax) niet verschuldigd is voor de periode tussen 1 juli en 31 december 2021. De tekst ligt heden ter advies voor bij de Raad van State en Brupartners.

Eerder werd reeds beslist dat deze belasting op overnachtingen niet verschuldigd was in 2020 noch voor het eerste semester 2021. Met deze maatregelen wil de Regering de hotels en andere inrichtingen van toeristisch logies ondersteunen daar zij veel impact blijven ondervinden van de sanitaire crisis.

Wat de onroerende voorheffing en het belastingjaar 2020 betreft, is een nieuwe verlenging van de betaaltermijn niet aan de orde. Elke belastingplichtige heeft echter de gelegenheid om op individuele basis aan de bevoegde fiscale administratie een betalingsplan aan te vragen.