Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de studie over de fusie tussen de BMWB en Vivaqua

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 784)

 
Datum ontvangst: 16/04/2021 Datum publicatie: 31/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Enkele maanden geleden vroeg ik u naar de hypothese van de oprichting van één enkele waterbeheerder. Na de fusie van Vivaqua en Hydrobru is het inderdaad interessant zich af te vragen of een nieuwe fusie tussen Vivaqua en BMWB die voor de Brusselse consument aanzienlijke besparingen zou kunnen opleveren, nog wel relevant is.

In dit verband hebt u mij geantwoord dat een fusie of toenadering tussen de twee entiteiten niet op de agenda van de regering stond. U hebt tevens te kennen gegeven dat u dit onderwerp nader wilt bestuderen en de mogelijkheid hebt geopperd Brugel te belasten met een studie over de kosten-batenanalyse, de risico's en de positieve gevolgen van een dergelijke fusie.

In dit verband:

- Heeft uw kabinet aan Brugel uiteindelijk de opdracht gegeven voor zo'n studie? Zo ja, wanneer moet deze studie worden afgerond? Zo niet, wat zijn de redenen?
 
 
Antwoord    De studie werd nog niet besteld bij Brugel.

Van de volledige regering werd verwacht dat zij het idee van een dergelijke studie zou goedkeuren. Het onderwerp werd besproken tijdens de regeringsvergadering van 1 april 2021 in het kader van de wijziging van de ‘waterordonnantie’ om er sociale maatregelen in op te nemen (sociale tegemoetkoming, redelijk afbetalingsplan, verbod op afsluitingen bij huishoudelijke gebruikers ...). De beslissing van de regering luidt als volgt:
-
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast de minister bevoegd voor Waterbeleid en de minister belast met Plaatselijke Besturen met het bestuderen, samen met Vivaqua en de BMWB, van alle opties om de middelen van deze operatoren samen te voegen en te optimaliseren en om hun in dat verband een stappenplan voor te stellen;

De volgende stap is dan ook overleg tussen de twee betrokken kabinetten en uitwerking van dat stappenplan in de loop van de legislatuur.