Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de planning van de 650 “sleutel-op-de-deur”-woningen

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 592)

 
Datum ontvangst: 28/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/05/2021 Ontvankelijk p.m.
15/06/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De Brusselse regering zet hoofdzakelijk in op het "sleutel-op-de-deur"-systeem, waarbij de particuliere sector wordt ingeschakeld om sociale woningen te bouwen. Het gestelde doel is om minstens 650 woningen van dit type aan te kopen.

Tijdens de commissie huisvesting van 1 april hebt u het volgende vermeld: Ik sta erop dat deze openbare oproepen, die momenteel op het e-Procurement-platform worden gepubliceerd, verschillende keren opnieuw zullen worden uitgeschreven, totdat wij ons doel van ten minste 650 woningen hebben bereikt. Ik geef dus niet op!

Wij zouden graag details krijgen over de planning van de aankoop van deze “sleutel-op-de-deur”-woningen en de eventuele moeilijkheden die daarbij ondervonden zijn.

Mijn vragen zijn dus als volgt:

- Is er een nauwkeurige planning om ervoor te zorgen dat deze 650 “sleutel-op-de-deur”-woningen gebouwd zullen worden? Kunt u ons die planning bezorgen?
- Wat is de procedure voor de bouw van deze “sleutel-op-de-deur”-projecten?
- Welke moeilijkheden lijkt u te ondervinden? Waarvan hangt een gunstige of ongunstige afloop af? Over welke aspecten moet worden onderhandeld? Wat is uw onderhandelingsmarge?
- Hoe gaat u de aankoop van minstens 650 “sleutel-op-de-deur”-woningen garanderen?
- Hoeveel “sleutel-op-de-deur”-woningen werden in 2020 aangekocht?
 
 
Antwoord    Er is geen precieze planning voor sleutel-op-de-deuraankopen, aangezien de aankopen uiteraard afhangen van de aanbiedingen en van de haalbaarheid ervan.

Gelet op de reeds aangekochte projecten, de door de Regering goedgekeurde projecten waarvoor de werkzaamheden aan de gang zijn, en de aan de BGHM voorgelegde mogelijkheden waarvan de Regering momenteel in kennis wordt gesteld (zie bijgevoegde tabel), zou de strategie van sleutel-op-de-deuraankopen het moeten mogelijk maken om tegen 2023 508 opgeleverde en aangekochte woningen te verwerven.

Bovendien worden momenteel 238 bijkomende sleutel-op-de-deurwoningen onderzocht en wordt de prospectie uiteraard voortgezet binnen de BGHM.

De sleutel-op-de-deurprocedure is als volgt:


- De verkoper ontwikkelt zijn project van nieuwe woningen (met of zonder commerciële benedenverdieping);
- Het project wordt dan als aankoopmogelijkheid voorgelegd aan de aankoopcel van de BGHM (enkel als er een geldige stedenbouwkundige en milieuvergunning voor zijn afgegeven);

- De ondertekening van het verkoopcompromis gebeurt nadat de Regering de sleutel-op-de-deuraankoop heeft goedgekeurd;

- De betaling op factuur gebeurt dan per vooruitgangsstaat.

- Tot slot is er de aankoop van het onroerend goed en de grond na goedkeuring van de voorlopige oplevering.

Er wordt momenteel gewerkt aan een herziening en vereenvoudiging van het aankoopmechanisme.

De moeilijkheden die men ondervindt bij het sleutel-op-de-deursysteem zijn de volgende:

· De te hoge prijs van woningen in bepaalde Brusselse gemeenten, die een aankoop in de weg staat. (Prijs van het GCAO);

· De lange procedures. De duur van de procedures wordt momenteel verkort dankzij de wijziging van het aankoopbesluit en de opname van het aankoopproces in de beheersovereenkomst van niveau 1 van de BGHM;
· En de financiële draagkracht van de OVM's.

Een gunstige uitkomst van een sleutel-op-de-deuraankoop hangt af van:

· De onderhandelingen met de ontwikkelaar;
· De vraag of de OVM in staat is het project financieel te ondersteunen.
· de technische goedkeuring van het project en de kwaliteit van de uitvoeringsdocumenten.

Het aspect waarover vaak moet worden onderhandeld is de prijs, aangezien het project niet wezenlijk kan worden gewijzigd.

Wat de onderhandelingsmarge betreft, kan ik u zeggen dat de door het GCAOG medegedeelde prijs onze referentieprijs voor de onderhandelingen is.

Wat de aankoop van minimaal 650 sleutel-op-de-deurwoningen betreft, kunnen we aan de hand van bijgevoegde tabel, en zonder rekening te houden met de andere twee onderdelen van de aankoopstrategie, vaststellen dat er vandaag, zoals ik reeds zei, al 508 woningen bijna zijn aangekocht. Bovendien worden er 238 woningen onderzocht, d.w.z. dat de vergunning reeds is afgegeven en de onderhandelingen daarover aan de gang zijn.


Wij kunnen er dus van uitgaan dat de 650 woningen van de aankoopstrategie tegen mei 2024 zullen gekend zijn.


Wat ten slotte uw laatste vraag over de aankopen in 2020 betreft: er zijn 42 woningen aangekocht via het Biebuyck-project.