Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Brussels Financiën

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 337)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Brussels Financiën?
· Hoeveel personeelsleden binnen Brussels Financiën doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Brussels Financiën voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Brussels Financiën een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Brussels Financiën aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Brussels Financiën dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Het telewerkbeleid dat van kracht is binnen Brussel Fiscaliteit voldoet aan de vereisten van het besluit van 26 januari 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk, dat de personeelsleden toelaat om maximaal 3 dagen per week telewerk te verrichten.

Dankzij de quasi volledige digitalisering van belastingdossiers en de ontwikkeling van een papierloze werkomgeving, vormt thuiswerken bovendien geen nieuw gegeven bij Brussel Fiscaliteit. Ze was immers in 2013 één van de eerste Brusselse administraties die thuiswerk invoerde, ruim voordat de gezondheidscrisis Covid-19 zich aandiende.

Bovendien vormt het thuiswerk een wezenlijk onderdeel van de zogenaamde “new way of working” (NWoW), dewelke binnen Brussel Fiscaliteit de norm is. Dit is een resultaatsgerichte manier van werken die, door gebruik te maken van nieuwe technologieën, het voor een personeelslid mogelijk maakt om zijn of haar werk op een plaats- en tijdsonafhankelijke manier te organiseren.

De verhuis naar de Iristower en de gezondheidscrisis hebben nieuwe opportuniteiten gecreëerd om deze manier van werken verder uit te rollen.

Wat voorts uw vragen betreft naar het aantal personeelsleden van Brussel Fiscaliteit die aan telewerk doen, kan worden meegedeeld dat reeds vóór de gezondheidscrisis:

- 95% van het personeel structureel aan telewerk deed (gemiddeld op maandbasis minstens 1 dag per week);

- 2% occasioneel telewerkte;

- 0,5% mobiel telewerkte;

- en slechts 2,5% niet aan telewerk deden.


Aan alle personeelsleden wordt een laptop, één of twee externe schermen, een toetsenbord, een muis en een docking station ter beschikking gesteld in de vorm van een telewerkkit.

Daarnaast wordt op aanvraag ook een ergonomische bureaustoel ter beschikking gesteld.

Wat voorts nog de technische ondersteuning bij het telewerken betreft, is in geval van problemen steeds een helpdesk zowel telefonisch als via een ticketing platform bereikbaar. Het personeelslid met technische problemen wordt op afstand of op afspraak ter plaatse verder geholpen. De meest recente tevredenheidsenquête (afgenomen in oktober 2020) wees uit dat 96% van de personeelsleden met technische problemen correct of op een afdoende manier werden verder geholpen.

Gedurende de COVID-19-pandemie houdt het voltallige personeel van Brussel Fiscaliteit zich reeds sinds het begin van de crisis aan het veralgemeend telewerk ten belope van 100% van de werktijd.

Dat betekent dat de bezetting van de lokalen tot een strikt minimum wordt beperkt, met name voor activiteiten die een fysieke aanwezigheid vereisen. Dit is het geval voor 5 medewerkers die elkaar aflossen om het beheer van de inkomende en uitgaande papieren briefwisseling te beheren en 4 medewerkers van Facility Management die afwisselend instaan voor de permanentie in de Iristower.

Sinds 9 juni 2021 is het evenwel weer toegelaten om maximaal 1 dag per week op kantoor te komen werken.

Tot slot wordt, op basis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van 26 januari 2017 betreffende telewerk, een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 20 euro toegekend aan de personeelsleden van Brussel Fiscaliteit. Deze maandelijkse forfaitaire vergoeding strekt ertoe de werknemers te compenseren voor de aan thuiswerk verbonden verbruikskosten (elektriciteit, internetabonnement, …).