Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Het profiel van huurders en kandidaat-huurders van sociale verhuurkantoren.

Indiener(s)
Joëlle Maison
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 620)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2021 Ontvankelijk p.m.
12/07/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In principe is het de taak van de sociale verhuurkantoren (SVK's) om woningen te verhuren aan gezinnen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor sociale huisvesting. Artikel 125, lid 1, van de Brusselse huisvestingscode voorziet echter in een uitzondering op dit beginsel, in die zin dat het elke SVK toestaat om tot een derde van zijn huurwoningenbestand toe te wijzen aan gezinnen met bescheiden inkomens (d.w.z. inkomens tussen 100% en 150% van het inkomensplafond voor toelating tot sociale huisvesting). Uit de statistieken die de SVK-sector eind 2019 heeft meegedeeld, bleek dat ongeveer 95% van de huurders van het Brusselse AIS een inkomen had dat lager was dan of gelijk was aan het inkomensplafond dat is vastgesteld in de voorwaarden voor toelating tot sociale huisvesting.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Kunt u op basis van de meest recente beschikbare gegevens (die welke betrekking hebben op de situatie zoals geverifieerd op het moment van de aanvraag voor de derde schijf van de subsidie voor het jaar 2020) aangeven welk percentage van de huurders van de SVK's momenteel een inkomen heeft dat onder het inkomensplafond voor toelating tot sociale huisvesting ligt? Kunt u ons ook een tabel bezorgen met voor elk van de 24 erkende Brusselse SVK's het aandeel van de huurders die voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot sociale huisvesting, alsook het aandeel van de huurders waarvan het inkomen hoger ligt dan de inkomensgrens voor toelating tot sociale huisvesting ( ten hoogste 50%)?
2. Wat is, volgens de laatste beschikbare gegevens, het percentage gezinnen op de wachtlijsten van de Brusselse SVK's die een inkomen hebben dat lager ligt dan het inkomensplafond voor toelating tot sociale huisvesting? Kunt u ons ook een tabel bezorgen met voor elk van de 24 erkende SVK's het aandeel van de kandidaat-huurders die voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot sociale huisvesting en het aandeel van de kandidaat-huurders waarvan het inkomen hoger ligt dan) het plafond voor toelating tot sociale huisvesting ( ten hoogste 50%)?
3. Bent u het eens met de analyse van de Federatie van Sociale Verhuurkantoren (FEDSVK), volgens welke het SVK-systeem niet langer moet worden beschouwd als een beleidsinstrument voor middelgrote huisvesting, maar eerder als een beleidsinstrument voor sociale huisvesting? Zo ja, heeft de Brusselse gewestregering een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode opgesteld of is ze dat aan het doen met het oog op de indeling van de via de SVK's verhuurde woningen als sociale huurwoningen?
 
 
Antwoord    Ter informatie: de derde schijven van de subsidies voor 2020 zijn nog niet uitbetaald. De SVK's hebben namelijk tot 30 juni 2021 de tijd om hun verantwoordingsstukken in te dienen. Deze zullen nog gecontroleerd moeten worden voordat de betaling wordt verricht.

De gegevens waarmee rekening is gehouden voor deze deelvraag, zijn dus de gegevens die betrekking hebben op de voor het jaar 2019 toegekende subsidies.

Op basis van deze gegevens bedraagt het percentage huurders dat voldoet aan de inkomensvoorwaarden voor de toegang tot een sociale woning 92,1%. 2,35% van de huurders overschrijdt daarentegen het toelatingsplafond dat geldt voor sociale woningen. De overige 5,55% zijn huurders voor wie het SVK rechtstreeks in de gegevenslijst vermeldt dat de woning niet in aanmerking komt voor het deel van de subsidie dat afhankelijk is van de naleving van het inkomensplafond zoals bepaald in artikel 15, §3, 5° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende de organisatie van de Sociale Verhuurkantoren.

Bijgevolg wordt er in dit verband geen verdere controle verricht door Brussel Huisvesting.


De gedetailleerde tabel per SVK vindt u in bijlage.


Op basis van de door de Federatie van de Sociale Verhuurkantoren meegedeelde ramingen voldeed ongeveer 98,5% van de kandidaat-huurders die in juni 2021 op de wachtlijst van een SVK stonden ingeschreven, aan de toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning.

Dit zijn ramingen omdat niet alle SVK's per se het inkomen bij inschrijving nauwkeurig controleren.
De SVK’s controleren echter wel steeds de inkomens op het ogenblik van de toewijzing en vervolgens jaarlijks bij de huurders.Bovendien kan de gezinssituatie veranderen tussen het moment van inschrijving en de toewijzing van de woning.

Er moet worden opgemerkt dat de meegedeelde gegevens voor het SVK Etterbeek betrekking hebben op de maand januari 2021.

Tot slot, wat de analyse van FEDAIS betreft, moet u weten dat er op dit moment geen ontwerp van deze aard op de agenda staat.

Een verandering in de classificatie van SVK-woningen zal een meer globale evaluatie vereisen dan de loutere variabele evaluatie van de inkomensvoorwaarden van de huurders. Zo zal bijvoorbeeld rekening moeten worden gehouden met de huurprijzen die worden aangerekend.