Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de versterking van de handelshuurlening.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 401)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Half januari 2021 stelde de Brusselse regering een nieuwe steunmaatregel in werking voor ondernemingen in moeilijkheden die kasmiddelen nodig hebben om hun huur te betalen en hun activiteiten voort te zetten tijdens deze coronacrisis: de handelshuurlening op basis van een overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

Op 6 mei kondigde u de versterking van deze bepaling aan in de volgende zin:
· verhoging van het maximumbedrag van de handelshuurlening per huurder van € 35.000 tot € 75.000;
· mogelijkheid om een tweede aanvraag in te dienen als bij de eerste aanvraag het maximumbedrag van 35.000 euro is bereikt;
· verlenging van de maatregel tot 15 november 2021;
· verlenging van de terugbetalingstermijn van 2 tot 5 jaar;
· toestemming om van de lening gebruik te maken ondanks het bestaan van huurachterstanden op 18 maart 2020, op voorwaarde dat deze op het moment van de leningaanvraag zijn weggewerkt.

In een antwoord op een recente parlementaire vraag gaf u aan dat tussen half januari, toen de maatregel van start ging, en eind april, d.w.z. in drie en een halve maand, 127 leningaanvragen waren ingewilligd (van de 183), voor een bedrag van 1.549.743 euro.

Hoe zit het met het vereffende bedrag tot nu toe?

Met een voorlopig budget van 30 miljoen, lijken de doelstellingen niet bereikt.

Daarom willen wij u vragen of de maatregel wel afgestemd is en wat de redenen voor deze aanpassingen zijn:
- Hoeveel huurders hebben tot nu toe een lening van 35.000 euro of meer aangevraagd (voor en na de uitbreiding van de maatregel)? Hoeveel huurders hebben een nieuwe lening aangevraagd wanneer het maximumbedrag van 35.000 euro werd overschreden (voor en na de uitbreiding van de maatregel)?
- Hoeveel aanvragen hadden betrekking op een verlenging van de terugbetalingstermijn (voor en na de uitbreiding van de maatregel)? Hoeveel huurders hebben een aanvraag ingediend hoewel zij op 18 maart 2020 een huurachterstand hadden (voor en na de uitbreiding van de maatregel)?

Bovendien, wat is op dit ogenblik het profiel van de aanvragers?
- Hoeveel huurders met 0 VTE's hebben een lening aangevraagd? Hoeveel met 1 tot 4 VTE’s? Hoeveel met 5 tot 9 VTE’s? Hoeveel met meer dan 10 VTE’s?
- Hoeveel van de aanvragers waren van de horeca (hoeveel hotels? Hoeveel restaurants? Hoeveel cafés?) Hoeveel daarvan hadden als verhuurder een grote brouwer?
- Hoeveel waren van andere sectoren (gelieve deze categorie niet samen te voegen en elke sector afzonderlijk volgens zijn NACE-code te identificeren)?
- Hoeveel mannelijke en hoeveel vrouwelijke aanvragers zijn er?
- Hoeveel huurders hebben een aanvraag tot 5.000 euro ingediend? Hoeveel tot 10.000 euro? Hoeveel tot 15.000 euro? Hoeveel tot 20.000 euro? Hoeveel tot 25.000 euro? Hoeveel tot 30.000 euro? Hoeveel tot 35.000 euro? Hoeveel meer dan 35.000 euro?
- Hoeveel hebben een lening voor een maand aangevraagd? Hoeveel voor twee maanden? Hoeveel voor 3 maanden? Hoeveel voor vier maanden?
- In een antwoord op een schriftelijke vraag gaf u aan dat op 28 maart de gemeenten met de meeste aanvragen Brussel, Elsene, Sint-Gillis, Schaarbeek en Anderlecht waren. Wat zijn nu de cijfers voor deze gemeenten? Hebben de meeste aanvragen betrekking op handelsruimten in grote winkelstraten?
- Hoeveel aanvragers hebben gebruik gemaakt van de bemiddelingsdienst? Hoeveel van hen zijn erin geslaagd om naderhand tot een overeenkomst te komen met hun verhuurder? Wat is het profiel van de verhuurders die ondanks de bemiddeling niet tot een oplossing komen, zijn het meer particulieren, commerciële groepen, worstelen zij zelf met leningen? U hebt eerder gezegd dat u contact hebt opgenomen met de grote Brusselse verhuurders. Wanneer bent u met uw ontmoetingen begonnen? Wat was de reactie van de grote eigenaars op de maatregel? Hebben zij u kunnen vertellen hoeveel commerciële huurders hen hebben benaderd in het kader van de huurmaatregel? Wat zijn de redenen waarom verhuurders verzoeken van huurders hebben ingewilligd of afgewezen?
- Hoeveel aanvragers en begunstigden hadden vóór de procedure voor een huurlening reeds een lening aangegaan, hetzij bij een bank, hetzij via gewestelijke instrumenten?


Wat waren de redenen voor de weigering van leningen? Wordt er rekening gehouden met de kasmiddelen van de aanvragers? Wat was het eigen vermogen van de aanvragers die een weigering kregen?

Nogmaals wat de aanpassing van de maatregel betreft: hebt u een lager terugbetalingspercentage overwogen? Hebt u een vrijstelling vóór terugbetaling langer dan 6 maanden overwogen? Zo niet, waarom niet?

Hebt u een specifieke communicatie ontwikkeld naar de Brusselse handelaars toe? Het schijnt dat maar weinig handelaars hiervan op de hoogte zijn.
 
 
Antwoord   

Op 16 juni 2021 waren er 268 aanvragen ingediend (voor 213 ondernemingen). Daarvan zijn er 166 toegekend, voor een totaalbedrag van 2.001.737 euro. 44 aanvragen zijn geweigerd en 58 zijn nog in behandeling.

Op 16 juni 2021 hadden 10 huurders een lening van 35.000 euro of meer aangevraagd. Een van hen heeft zijn aanvraag ingediend na de uitbreiding van de maatregel.

 

8 huurders hebben een lening ontvangen waarvan het bedrag moest worden beperkt tot 35.000 euro. Ze zijn allemaal gecontacteerd om hen te informeren over de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor een hogere lening in te dienen. Ze hebben allemaal positief gereageerd en tot dusver hebben 5 van hen hun nieuwe aanvraag ingediend.

Op 10 juni 2021 is een e-mail met informatie over de verlenging van de aflossingstermijn verstuurd naar alle huurders die vóór 4 juni 2021 een handelshuurlening hebben ontvangen. De huurders kregen 1 maand om te reageren.

 

Na 6 dagen had meer dan 20% van de ondervraagde huurders bevestigend geantwoord.

 

Hieronder volgt een uitsplitsing naar grootte (RSZ - 2020) van de huurders die aan aanvraag hebben ingediend:

 • 0 VTE: 81;
 • 1-4 VTE: 118;
 • 5-9 VTE: 10;
 • >10 VTE: 4.

114 huurders-aanvragers hebben een horeca-activiteit:

 • Hotels: 5%;
 • Restaurants: 55%;
 • Cafés: 40%.

 

16 aanvragen betreffen huurders die actief zijn in de horecasector en die een grote brouwer als verhuurder hebben.

 

Aantal huurders-aanvragers per NACEBEL 2008-afdeling behalve horeca (*Mogelijke overlapping tussen sectoren aangezien een onderneming verscheidene NACE-codes kan hebben):

C - Industrie: 6;

F - Bouwnijverheid: 3;

G - Groot- en detailhandel: 48;

H - Vervoer en opslag: 2;

J - Informatie en communicatie: 7;

L - Exploitatie van en handel in onroerend goed: 8;

M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten: 15;

N - Administratieve en ondersteunende diensten: 18;

P - Onderwijs: 3;

Q - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: 3;

R - Kunst, amusement en recreatie: 9;

S - Overige diensten: 29.

 

Uitsplitsing volgens de bedragen:

Aangevraagde leningen

Aantal toekenningen

in %

€ 0 - € 5.000

22

13%

€ 5.001 - € 10.000

60

36%

€ 10.001 - € 15.000

45

27%

€ 15.001 - € 20.000

17

10%

€ 20.001 - € 25.000

2

1%

€ 25.001 - € 30.000

6

4%

€ 30.001 - € 35.000

6

4%

> € 35.000

8

5%

 

Uitsplitsing volgens het aantal gedekte maanden:

Gedekte maanden

Aantal toekenningen

in %

1

0

0%

2

20

12%

3

10

6%

4

136

82%

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers voor de gemeenten met de meeste aanvragen:

Gemeente

% aanvragen

Brussel

23%

Elsene

15%

Anderlecht

11%

Sint-Gillis

9%

Schaarbeek

7%

 

Wat de bemiddelingsdienst betreft:

Er zijn 38 aanvragen ingediend. 8 daarvan hebben tot een positief resultaat geleid.

Voor verscheidene lopende dossiers zal weldra een akkoord worden bereikt.

 

In april is een brief verstuurd naar de Brusselse institutionele eigenaars om hen aan te moedigen de huurmaatregel aan te nemen. Tegelijkertijd zijn contacten gelegd met de Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED), aangezien zij beide een belangrijk deel van de café-eigenaars in het Brusselse gewest vertegenwoordigen.

 

Hun belangrijkste feedback is:

 • dat sommige institutionele eigenaars al hadden ingestemd met het annuleren van de huur, buiten de voorgestelde maatregel om (voornamelijk in de horecasector);
 • dat, gezien de onzekerheid over de heropening van de horeca, de eigenaars en huurders van horecagelegenheden terughoudend waren om de maatregel aan te nemen;
 • dat het plafond van 35.000 euro per huurder een rem leek te zijn.

 

Wat de weigeringen betreft:

44 aanvragen zijn geweigerd, om de volgende redenen:

12

De gevraagde aanvullende informatie werd niet aangeleverd binnen de vastgelegde termijn.

12

Het gehuurde handelspand is geen actieve vestigingseenheid in het Brusselse gewest, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen op het ogenblik van de aanvraag.

8

Er werd al een identieke aanvraag ingediend.

4

De huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder heeft niet een van de in het besluit vermelde vormen.

2

Het gehuurde pand is geen handelspand.

2

De aanvraag werd stopgezet.

1

De huurovereenkomst loopt niet meer op de datum van de leningsaanvraag.

1

De huurovereenkomst is ingegaan na 18 maart 2020.

1

De huurder had huurachterstand op 18 maart 2020.

1

De huurder onderverhuurt meer dan de helft van de oppervlakte van het handelspand waarvoor de lening wordt aangevraagd, gedurende de maanden waarin de verplichting tot betaling van huur en lasten wordt geannuleerd.


De moratoriumperiode is verlengd van 6 tot 24 maanden en de terugbetaling gebeurt in 36 maandelijkse aflossingen in plaats van 18. Dit alles is bedoeld om de cashflow van de huurders te ondersteunen.

 

Wat de communicatie rond de maatregel betreft:

Van 15 januari tot 15 juni 2021 is de hoofdwebpagina over de handelshuurlening meer dan 19.500 keer en door meer dan 17.500 unieke gebruikers bezocht. Vanwege de verlenging en de wijziging van de maatregel begin juni is de communicatie onlangs opnieuw gelanceerd.

 

De tot nu toe gevoerde communicatie bestond/bestaat uit:

 • webpagina, verklarende video en FAQ op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid;
 • steun toegankelijk via de premiecovid.brussels-pagina (pagina die van 15 januari tot 15 juni 2021 door meer dan 120.000 unieke gebruikers is bezocht);
 • nieuwsbrieven aan partners om de informatie te verspreiden onder ondernemingen en onder eigenaars van handelspanden;
 • nieuwsbrieven van Brussel Economie en Werkgelegenheid aan ondernemingen, bij de lancering in januari en na de wijzigingen in juni, verspreid naar meer dan 32.000 adressen;
 • nieuwsbrief van de dienst 1819 aan ondernemingen;
 • campagne op de sociale netwerken eind januari en via groepen + herlancering van de campagne begin juni;
 • persberichten van het kabinet;
 • vermelding van de lening in instrumenten zoals dat van L’Echo: https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/aides-entreprise-independant.html
 • realisatie van een flyer en verspreiding van die flyer vanaf begin juni via de Infobus van de dienst 1819 die door de Brusselse wijken reist, via brussels naar de handelaarsverenigingen en gemeenten, in de vredegerechten via het bemiddelingsorgaan, via de huurdersbond, enz.;
 • gepersonaliseerde e-mail aan ondernemingen die vóór de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit een leningsaanvraag hadden ingediend, om hen in kennis te stellen van de mogelijkheid om de aflossingstermijn te verlengen.