Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitbreiding van ondergeschikte leningen.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 402)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Begin januari 2021 heeft de regering de in april 2020 ingevoerde lening aan de horeca en haar toeleveranciers uitgebreid tot alle sectoren.

Op 6 mei jongstleden hebt u tevens aangekondigd dat deze bepaling in de volgende zin zou worden aangescherpt:
· een aanvulling met 10 miljoen euro voor de aan Finance&Invest.Brussels gedelegeerde opdracht;
· een verhoging van de quasi-eigen vermogenlening die in het kader van deze opdracht kan worden verstrekt, tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Het oorspronkelijk budget voor de gedelegeerde opdracht bedroeg 40 miljoen euro.

- Welk budget is tot dusver gebruikt om deze ondergeschikte leningen te financieren?
- Kunt u, in aanvulling op het antwoord op de schriftelijke vraag van afgelopen januari, per lening de NACE-code, het aantal VTE's en het tot op heden toegekende bedrag aangeven? Kunt u toevoegen of het bedrijf al dan niet deel uitmaakt van een handelsketen? Hoeveel aanvragers waren mannen en hoeveel vrouwen?
- Meer in het bijzonder, hoeveel aanvragen zijn er ingediend en/of in behandeling, en voor hoeveel toekenningen, zo er al zijn, voor een bedrag van meer dan 600 000 EUR en tot 1,5 miljoen EUR? Voor welke NACE-code(s)? En voor ondernemingen met hoeveel VTE's?

In een artikel in de Echo van januari jongstleden gaf de directeur van Finance&Invest.Brussels aan dat het eerste waarnaar finance&invest.brussels kijkt bij een kredietaanvraag, de kredietaflossingscapaciteit van de instelling is, haar werkelijke boekhoudkundige situatie. Volgens hem zullen de ondernemingen aan het einde van de crisis hun toevlucht moeten nemen tot diverse maatregelen om te trachten uit het slop te geraken. Het zal van essentieel belang zijn dat de ondernemer zelf of via een ondersteunend netwerk middelen inbrengt. Zij kunnen ook een beroep doen op de Proxy-lening, een systeem dat voorziet in een lage rentevoet voor de kredietnemer, een belastingaftrek voor de kredietgevers en een dekking van de leningen tot 30% door het Gewest. Hij zal dan een lening kunnen aanvragen bij finance&invest.brussels en zal nog steeds kunnen rekenen op steun van het Gewest.
- Hoeveel leningaanvragen zijn er tot nu toe geweigerd? Op welke gronden? Bij hoeveel aanvragen is de kwestie van eigen vermogen een reden tot weigering geweest?
- Wordt bij de aanpassing van de gedelegeerde opdracht begin mei 2021 rekening gehouden met de gevolgen voor het eigen vermogen van de duur van de covidcrisis? Aangezien de huur zwaar blijft wegen, vooral voor sectoren die gedwongen zijn te sluiten, is het kastekort maand na maand toegenomen, ongeacht het goede beheer vóór de crisis. Is dit criterium van eigen vermogen geschrapt voor sectoren die tot sluiting gedwongen zijn?
- Hoeveel aanvragers hebben een dossier ingediend waarin de aanwezigheid van een proxy-lening wordt vermeld? Hoeveel kregen een positieve reactie voor een ondergeschikte lening? Hoeveel zijn er afgewezen?
- Hoeveel aanvragers hadden reeds een banklening aangegaan vóór de gewestelijke procedure voor ondergeschikte leningen? Hoeveel kregen een positieve reactie voor een ondergeschikte lening? Hoeveel zijn er afgewezen?
- Hoeveel aanvragers hebben een dossier ingediend met toevoeging van eigen vermogen (naast het bovenstaande denk ik aan persoonlijk vermogen)? Hoeveel kregen een positieve reactie voor een ondergeschikte lening? Hoeveel zijn er afgewezen?

Werd de rente verlaagd? Hoe zit het nu met een moratorium/aftrek op aflossing?
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u de gegevens per 24 juni 2021.

Totaalbedrag:
- toegekende leningen: 35.755.000 euro.
- leningen in behandeling: 6.413.000 euro.
- leningen in wacht: 3.815.000 euro.
Voor restaurants en cafés:
- Er zijn 48 leningen toegekend voor een totaalbedrag van 14.440.000 euro.
- 6 leningen worden momenteel behandeld, voor een bedrag van 2.713.000 euro, en 12 leningen staan in wacht, voor een bedrag van 2.560.000 euro.
- 85 aanvragen zijn geweigerd.
Voor hotels:
- Er zijn 19 leningen toegekend voor een totaalbedrag van 7.615.000 euro.
- 3 leningen worden momenteel behandeld voor een bedrag van 1.250.000 euro.
- 10 aanvragen zijn geweigerd.
Voor leveranciers:
- Er zijn 16 leningen toegekend voor een totaalbedrag van 4.190.000 euro.
- 4 leningen staan momenteel in wacht voor een totaalbedrag van 755.000 euro.
- 10 aanvragen zijn geweigerd.
Voor de andere categorieën:
- Er zijn 28 leningen toegekend voor een totaalbedrag van 9.510.000 euro.
- 6 leningen worden momenteel behandeld, voor een bedrag van 2.450.000 euro, en 4 leningen staan in wacht, voor een bedrag van 500.000 euro.
- 31 aanvragen zijn geweigerd.

Het gemiddelde bedrag van de toegekende leningen bedraagt 322.000 euro.

De meer nauwkeurige uitsplitsing per sector is als volgt:

# en k€ gedetailleerd per sector (toegekend en in behandeling - zonder ‘ontvankelijkheid’)

#

k€

Restaurants/cafés

53

17.153

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

1

600

46 Groothandel, met uitzondering van reparatie van auto’s en motorfietsen

2

650

47 Detailhandel, met uitzondering van reparatie van auto’s en motorfietsen

1

500

56 Eet- en drinkgelegenheden

47

14.803

70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

2

600

Hotels

22

8.865

55 Verschaffen van accommodatie

22

8.865

Leveranciers

16

4.190

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

1

400

11 Vervaardiging van dranken

4

1.050

46 Groothandel, met uitzondering van reparatie van auto’s en motorfietsen

7

1.800

47 Detailhandel, met uitzondering van reparatie van auto’s en motorfietsen

1

250

56 Eet- en drinkgelegenheden

1

400

70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

1

200

96 Overige persoonlijke diensten

1

90

Andere categorieën

34

11.960

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

2

700

26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

1

400

46 Groothandel, met uitzondering van reparatie van auto’s en motorfietsen

4

1.120

47 Detailhandel, met uitzondering van reparatie van auto’s en motorfietsen

4

1.800

49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

1

450

56 Eet- en drinkgelegenheden

1

200

59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

3

850

62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en aanverwante activiteiten

2

750

70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

3

1.100

74 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

1

150

77 Verhuur en lease

1

250

79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

2

1.100

82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

1

300

92 Loterijen en kansspelen

1

250

93 Sport, ontspanning en recreatie

1

600

96 Overige persoonlijke diensten

1

140

86 Menselijke gezondheidszorg

1

450

22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

1

300

63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

1

350

32 Overige industrie

1

400

91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten

1

300

Totaal

125

42.168

 


Het investeringscomité onderzoekt de volgende elementen:
- het bepaalt of de aanvrager negatief en ernstig wordt getroffen door de COVID-19-crisis;
- het vergewist zich ervan dat de aanvrager de nodige stappen heeft gezet om in aanmerking te komen voor de andere maatregelen die in het kader van deze crisis zijn genomen;
- het vergewist zich ervan dat de aanvrager redelijkerwijs levensvatbaar zal zijn na de toekenning van de in artikel 6 bedoelde lening;
- het analyseert de relevantie van de leningsaanvraag met name wat betreft de financiële ratio's van de aanvrager van vóór de crisis.

In dit verband is het onderzoek van de eigen middelen een van de criteria om de situatie van de onderneming vóór de crisis te beoordelen.

Voor dit type lening (quasi-eigenvermogenlening en dus ongedekt, met een lang moratorium, zonder negatieve
pledge, zonder pari passu) zijn de voorgestelde voeten voordelig voor de ondernemingen. Bovendien is reeds voorzien in een moratorium van ten hoogste 24 maanden (geen aflossing gedurende deze periode, met uitzondering van de intresten).

Een tussentijdse analyse van de uitsplitsing naar geslacht werd uitgevoerd voor de publicatie van de studie "COVID-19 & vrouwelijk ondernemerschap: welke impact?”.