Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitbreiding van de Oxygen-lening.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 403)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In februari jongstleden heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Oxygen-lening geopend, in het verlengde van de Recover-lening. Deze lening, die bestemd is voor zelfstandigen, kleine ondernemingen en ondernemingen uit de sociale economie, bestaat uit een lening van 10.000 euro tot maximaal 100.000 euro, met een rentevoet van 1,75%, een maximale looptijd van 7 jaar en een kapitaalvrijstelling van ten minste 12 maanden. Het doel van de lening is opnieuw bedrijfskapitaal op te bouwen, voorraden aan te kopen, investeringen te doen, achterstallige betalingen (leveranciersschulden, enz.) af te lossen.

Op 6 mei jongstleden kondigde u de uitbreiding van deze regeling aan, met een extra budget van 6 miljoen euro.
Graag een antwoord op volgende vragen :
- Hoeveel leningen zijn er tot op heden verstrekt: hoeveel leningen voor elke NACE-code en voor welk gemiddeld bedrag per categorie? Hoeveel leningen per activiteitsgebied en voor welk gemiddeld bedrag per categorie voor ondernemingen van de sociale economie?
- Hoeveel leningaanvragen zijn er geweest van alleenstaande ondernemers (0 VTE), hoeveel leningen zijn er verstrekt en voor welke bedragen? Hoeveel leningaanvragen waren er voor ondernemingen met 1-4 VTE's, hoeveel werden er toegekend en voor welke bedragen? Hoeveel kredietaanvragen waren er voor bedrijven met 5-9 VTE's, hoeveel werden er toegekend en voor welke bedragen? Hoeveel leningen werden aangevraagd voor bedrijven met meer dan 10 VTE's, hoeveel werden er toegekend en voor welke bedragen?
- Hoeveel mannelijke en hoeveel vrouwelijke aanvragers zijn er?
- Hoeveel aanvragen zijn er tot nu toe ingediend? Hoeveel weigeringen zijn er tot nu toe geweest? Op welke gronden, percentage per grond? Meer bepaald, hoeveel weigeringen zijn gebaseerd op een omzetverlies van meer dan 75% tussen 2020 en 2019? Hoeveel weigeringen zijn gebaseerd op het bestaan van een lopende gerechtelijke procedure? In het bijzonder, hoeveel zijn er gebaseerd op een gerechtelijke procedure met een verhuurder? Zijn er weigeringen op basis van onvoldoende eigen vermogen in 2020 of 2021, zoals de ondergeschikte lening?
- Wat zijn de criteria voor het bepalen van de terugbetalingsperiode? Kan een lening voor een kleiner bedrag over een langere periode worden terugbetaald?
- Wat zijn de criteria voor het bepalen van de duur van de kapitaalfaciliteit? Kan een lening voor een kleiner bedrag een aflossingsvrije periode van meer dan 12 maanden hebben? Is er een aftrek voor rente?
- Wat zijn de belangrijkste redenen om een lening aan te vragen? Meer bepaald, welk percentage van de redenen houdt verband met de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal, de aankoop van voorraden, investeringen, de betaling van achterstallen?
- Heeft u specifieke communicatie ontwikkeld met Brusselse handelaars? Het lijkt erop dat weinig handelaars hiervan op de hoogte zijn.
De Oxygen-lening is in de plaats gekomen van de Recover-lening (max. 15.000 euro over 3 jaar). Hoe lang was deze lening beschikbaar? Hoeveel aanvragen voor de Recover-lening zijn er ingediend? Hoeveel subsidies zijn er als gevolg daarvan verstrekt? In welke sectoren en voor welke bedragen? Hoeveel aanvragen overschreden 15.000 euro? Hebben aanvragers meerdere aanvragen ingediend? Welk budget werd voor deze lening geliquideerd? Werden aanvragers uitgenodigd om hun Recover-lening in Oxygen te verlengen als dat voordeliger voor hen was? Zo niet, dan hebben vele handelaren en ondernemers tijdens de crisis hun achterstallige betalingen zien oplopen en hun behoeften zien toenemen.
 
 
Antwoord    Op 2 juli 2021 beschikken we over de volgende gegevens met betrekking tot de Oxygen-lening:
- Totaal aantal aanvragen: 195
- Aantal toekenningen: 141
- Aantal weigeringen: 52
- Totaalbedrag: 8.144.000 EUR.

ACTIVITEITENSECTOREN
Horeca 52%
Handel en B2C-diensten 26%
Andere B2B-diensten 6%
Bouw en energie 6%
Media, cultuur en creatieve industrie 4%
Gezondheid en welzijn 3%
Food en agritech 1%
Financiële diensten (fintech) 1%
AI, Software & hardware 1%
Marketplace & e-commerce 0%
Transport & logistiek 0%
Mobiliteit & smart city 0%
HR, juridisch, civic & govtech 0%
Investeringsfonds 0%
Totaal 100%


De terugbetalingstermijn en de kapitaalfranchise hangen af van het bedrag van de lening, de terugbetalingscapaciteit en de besprekingen met de begunstigde. Er werden communicatiecampagnes opgezet via 1819 en via sociale gesprekspartners bestemd voor Brusselse handelaars.

De volgende gegevens met betrekking tot de Recover-lening zijn beschikbaar:
- Totaal aantal aanvragen: 400
- Aantal toekenningen: 245
- Aantal weigeringen: 155
- Totaalbedrag: 3.287.731 EUR.

Eén enkel bedrijf heeft 2 Recover-leningen gekregen: een eerste lening van €7.500 en een tweede lening van €5.000.

Een vijftiental bedrijven die door de Recover-lening werden ondersteund, hebben een Oxygen-lening aangevraagd.

Voor de publicatie van de studie werd een tussentijdse analyse van de uitsplitsing naar geslacht uitgevoerd "COVID-19 en vrouwelijk ondernemerschap: welke impact?”.