Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het volledig overzicht van de overheidsinstanties en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en het overzicht van de mandaten en bezoldigingen die u in die instanties ontvangt.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 405)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 september 2019 heb ik een parlementaire vraag gesteld aan de Griffie van het Brussels Parlement om u te vragen naar de lopende werkzaamheden met betrekking tot het volledig overzicht van de overheidsinstanties en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen
Op 4 november 2019 antwoordde de minister-president mij onder meer als volgt:
"(…) Ik kan u in dat verband mededelen dat mijn kabinet, daarbij gesteund door de administratie, bezig is met de opmaak van het overzicht van de Brusselse openbare instellingen die onder mijn bevoegdheden vallen. Tot nog toe is er geen beroep gedaan op partijen van buitenaf. Op dit ogenblik kan ik u geen nauwkeuriger tijdschema geven. " zie ook hier:
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143473&montitre&base=1
Op 18 mei 2021, d.w.z. 18 maanden na het antwoord van de minister-president, zou ik u willen vragen naar de voortgang van dit project en het overzicht van de bijbehorende mandaten en bezoldigingen.
In uw hoedanigheid van staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Alain Maron) EN voor wat tot uw bevoegdheden of uw toezicht behoort, stel ik u dan ook de volgende vragen:
· Wie is belast met de opmaak van het overzicht van de Brusselse overheidsorganen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en wie is belast met de opmaak van het overzicht van de mandaten en bezoldigingen (publiek en privaat in termijnen zoals in het Europees Parlement) die binnen deze organen worden ontvangen? Zijn er externe partijen betrokken bij de uitvoering van deze overzichten? Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze overzichten en de verwezenlijking ervan? Zijn deze overzichten momenteel beschikbaar voor publieke raadpleging? Zo niet, wanneer en waar zullen ze beschikbaar zijn?
 
 
Antwoord    Overeenkomstig artikel 5 van de bijzondere wet van 26 juni 2004, vervangen door artikel 9 van de bijzondere wet van 14 okotber 2018, bezorgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks aan het Rekenhof de vier lijsten van de instelligen die onderworpen zijn aan de wetgeving op de aangifte van de mandaten. Het gaat om de volgende lijsten:

 De lijst met de instelligen van openbaar nut waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het toezicht uitoefent;
 De lisjt met de rechtspersonen waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ofwel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen met andere overheden rechstreeks of onrechstreeks een overheersende invloed uitoefent;
 De lijst met de rechtspersonen waar een lid van de raad van bestuur, de adviesraad of het directiecomité door een beslissing van het Brusels Hoofdstedelijk Gewest of van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen met andere overheden deel uitmaakt van deze organen;
 De lijst met de intercommunales.

Deze lijsten worden jaarlijks voorbereid door de directie Juridische Zaken van de GOB in samenwerking met de beoogde kabinetten en instellingen. Er worden geen externen bij de opmaak van die inventarissen betrokken.

Op 14 januari jongstleden keurde de regering de bovenvermelde lijsten voor het jaar 2020 goed.

De inventarissen van de mandaten en bezoldigingen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en kunnen op de website van het Rekenhof worden geraadpleegd. De inventarissen van de mandaten en bezoldigingen voor het jaar 2020 zullen op de website van het Rekenhof geraadpleegd kunnen worden.