Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Aanleg van het fietspad op de Terhulpensesteenweg ter hoogte van de kruising met de Vuursteenweg in Watermaal-Bosvoorde

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 936)

 
Datum ontvangst: 19/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sommige omwonenden aan de Vuursteenweg in de gemeente Watermaal-Bosvoorde klagen over het gebrek aan infrastructuren en bewegwijzering, waardoor er op de kruising met de Terhulpensesteenweg een gevaarlijke en zelfs dodelijke situatie ontstaat.

Ik ben er immers herhaaldelijk op gewezen hoe gevaarlijk het is dat bepaalde fietsers met volle snelheid aan de Vuursteenweg komen, het rode licht ter hoogte van nummer 243 van de Terhulpensesteenweg negeren en zodoende de veiligheid van alle weggebruikers in gevaar brengen

In het licht van het voorgaande zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Ten eerste, bent u op de hoogte van het probleem met het fietspad van de Terhulpensesteenweg ter hoogte van de kruising met de Vuursteenweg?
- Zijn er bij u ongevallen - van welke aard dan ook - op dat stuk gemeld? Zo ja, hoeveel ongevallen hebt u moeten betreuren sinds het begin van deze zittingsperiode?
- Hebt u bijgevolg onderzocht of het opportuun is om wijzigingen aan te brengen, met name extra verkeersborden in de omgeving van het verkeerslicht?
- Welke maatregelen zijn getroffen met het oog op de veiligheid van alle weggebruikers op die plaats?
- Overweegt uw kabinet om het fietspad ter hoogte van het verkeerslicht te verleggen naar de andere kant van de Terhulpensesteenweg om de kruising met de Vuursteenweg te vermijden en die zone aldus veiliger te maken? Zo ja, wanneer zou die oplossing kunnen worden toegepast en binnen welke termijn?
 
 
Antwoord    Mijn administratie heeft nog geen klachten over deze specifieke plaats ontvangen.

Het betreft trouwens geen ongevalsgevoelige zone (ZACA) op grond van de gegevens 2010-2013, en uit de gegevens 2015-2020 blijkt dat er op dit kruispunt ook geen ongevallen met lichamelijke letsels hebben plaatsgevonden.

Buiten de vervanging van de verkeerslichten, wat met name de zichtbaarheid ervan voor de bestuurders komende van de Vuursteenweg verbeterde, werd er recent geen actie / studie opgestart met het oog op de veiligheid van de gebruikers van dit kruispunt. Mijn administratie richt haar inspanningen momenteel op het veilig maken van de ZACA's, de plaatsen waarvoor een recente ongevallenstudie werd opgesteld en de beveiligingsprojecten in het kader van de Stad 30 en voor schoolomgevingen.

Ingevolge uw interpellatie heeft mijn administratie de situatie echter beknopt geanalyseerd en de conclusies luiden als volgt:
De Vuursteenweg, gelegen aan de rand van de Vijvers van Bosvoorde, is een gemeenteweg waar een reglementair verkeersverbod geldt en waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Een afgebakende groene wandeling nodigt fietsers en wandelaars ook uit om de inrichting te gebruiken. De weg wordt dus maar weinig gebruikt, waardoor het risico op een mogelijk conflict theoretisch gering is.
De Vuursteenweg is bovendien opgenomen in het beheer via verkeerslichten op het kruispunt Middelburgstraat / Vuursteenweg / Terhulpensesteenweg / Vorsterielaan, onder meer om dergelijke conflicten op deze as te vermijden. Sedert de vernieuwing van de verkeerslichten zijn de verkeerslichten voor alle bestuurders goed zichtbaar en zijn ook de desbetreffende markeringen aanwezig (stoplijnen, fietsopstelstroken).
Dit beheer via verkeerslichten houdt in dat alle bestuurders die het kruispunt oversteken, inclusief dus de fietsers op de Terhulpensesteenweg, de verkeerslichten moeten volgen. Om verkeersveiligheidsredenen werd er overigens geen B23 aan de lichten toegevoegd voor fietsers komende van de Terhulpensesteenweg en richting de Vorsterielaan.
Vanuit dat opzicht is de situatie dus eenduidig: fietsers of om het even welke andere bestuurders die door het rood rijden, begaan dus een zware inbreuk die kan worden geverbaliseerd / beboet door de desbetreffende politiezone. 
Gelet op het geringe gebruik van de weg valt het echter inderdaad niet uit te sluiten dat dergelijke gedragingen plaatsvinden en des te meer omdat:
- de Vuursteenweg absoluut niet op een weg lijkt, maar eerder op een privédomein. Deze indruk wordt kracht bijgezet door de aanwezigheid van poortpilasters en een trottoir dat de weg kruist;
- eventuele bestuurders die de weg verlaten beperkt zichtbaar zijn door de aanwezige hagen (en andere beplantingen) en door diezelfde pilasters, waardoor men niet goed kan zien wie van rechts komt en men dus niet goed kan anticiperen. In het tegenovergestelde geval hebben de bestuurders die uit de Vuursteenweg komen ook geen goed zicht op de bestuurders die mogelijks door het rood rijden op de Terhulpensesteenweg.
Het is dus uitermate belangrijk dat er aan de zicht- en leesbaarheid van de weg wordt gewerkt. In dat opzicht zouden de pilaren aan het begin van de weg moeten worden verlaagd en zouden ook de beplantingen, die op privédomein liggen en zich voor de weg bevinden, moeten worden gesnoeid. Voor deze beide opties moet er meermaals contact worden opgenomen, onder meer om ieders eigendommen vast te stellen.
Mijn administratie stelt echter de volgende maatregelen voor:
- de plaatsing van een B22-verkeersbord op de verkeerslichten voor fietsers op de Terhulpensesteenweg. Met dat verkeersbord kunnen fietsers door rood fietsen om naar rechts af te slaan en de Vuursteenweg te gebruiken, maar enkel als ze voorrang verlenen aan de andere gebruikers. Zo worden ze er ook op subjectieve wijze aan herinnerd dat door rood fietsen om rechtdoor te gaan verboden is;
- de plaatsing van een stopbord bij het verlaten van de Vuursteenweg (in het geval van een defect aan het systeem);
- het aanbrengen van ‘schlamm’ aan de uitgang van de Vuursteenweg gelet op de mogelijke conflicten met de bestuurders die (links) afslaan en de steenweg inrijden. Dat zal de zichtbaarheid bij het verlaten van de straat verhogen, ook voor fietsers.
Tot slot, wat betreft uw suggestie om fietsers te laten oversteken en de uitgang van de Vuursteenweg te vermijden, dit is uiteraard niet doenbaar. Een GFR omleiden is niet conform het STOP-principe en zou fietsers blootstellen aan een dubbel, of nog drie- of viervoudig, conflictrisico. Zonder rekening te houden met de beperking die aldus zal worden gecreëerd, is het zeer waarschijnlijk dat fietsers hun traject in een rechte lijn zullen voortzetten.