Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Opleidingen over de genderdimensie in het kader van de integratie van “gender mainstreaming” in de gewestelijke overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 621)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bij besluit geregeld. De ministers zijn, ieder wat hem/haar betreft, belast met de uitvoering van het besluit.

Om mijn informatie te vervolledigen, had ik u graag de volgende vragen gesteld voor ELKE gewestelijke overheidsdienst (administratie, instelling van openbaar nut en gewestelijke semioverheidsinstelling) die onder uw bevoegdheden of toezicht valt.

1. Welke opleidingen over de genderdimensie werden sinds 2018 georganiseerd? Wie heeft de opleidingen gegeven? Hoeveel personen hebben eraan deelgenomen? Hoeveel hebben de opleidingen gekost?
2. Welke opleidingen staan op de agenda?
 
 
Antwoord    Met betrekking tot Brussel Preventie & Veiligheid kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag

In 2020 werden de personeelsleden van Brussel Preventie & Veiligheid uitgenodigd om de opleiding
“toepassing van de testtool gelijke kansen” te volgen, georganiseerd door Equal.brussels. In totaal namen er 20 personeelsleden deel aan de gratis opleiding.

De gendercoördinator van BPV heeft eveneens de opleiding
“Gender budgeting” gevolgd die gratis ingericht werd door Equal.brussels in 2021.

Intern zullen er informatiesessies rond
gender mainstreaming georganiseerd worden voor alle personeelsleden van Brussel Preventie & Veiligheid tijdens het tweede semester van 2021.

Vanuit mijn bevoegdheid voor
het imago van Brussel en het toerisme kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken:

Screen.brussels
De vzw Screen.brussels fund is een kleine vzw met 3 voltijdse equivalenten.

Er is geen opleiding georganiseerd en er staat er geen gepland.

Visit.brussels
De bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een essentieel element in het DNA van visit.brussels.

Dit thema maakt immers ten volle deel uit van de waarden en doelstellingen die de vzw heeft omschreven en die ze uitdraagt en ontwikkelt. Zo omschrijft de beleidsbrief 2022 in zijn strategische doelstellingen niet enkel de specifieke aandacht die moet worden besteed aan de dimensies duurzaamheid en gelijke kansen (strategische doelstelling 5) maar hecht hij ook een groot belang aan de verwezenlijking van deze doelstellingen bij zijn werking en intern (strategische doelstelling 6).

Ter illustratie, de effectieve verdeling van het personeelsbestand van de vzw visit.brussels over mannen en vrouwen vertoont vandaag een verhouding van 106 vrouwen en 75 mannen.

Ook in de leiding komt deze logica van een optimale verdeling van het effectief in mannen en vrouwen tot uiting aangezien er bij de managers 7 vrouwen en 6 mannen zijn. In het Directiecomité zetelen 3 vrouwen en 4 mannen.

Bovendien nam de vzw tussen 3 mei 2021 en 22 juni 2021 deel aan een reeks van vier opleidingsworkshops met als thema de integratie van de genderdimensie bij het opstellen van de begroting.

Deze opleidingssessies georganiseerd door equal.brussels en verwezenlijkt door het consultancybedrijf
Nesma Consulting waren opgebouwd als volgt:

WORKSHOP 1 maandag 3 mei 9:00 - 12:00
Thema: Oriënteringscursus; doel en oorsprong van gender based budgeting; de verplichtingen voor BGC; de kalender; de drager; de indeling van de basisallocaties in categorieën en de uitvoering van een genderanalyse met een eenvoudig voorbeeld; + opdracht 1: waarneming en verzameling van informatie.

WORKSHOP 2 dinsdag 11 mei 9:00 - 12:00
Thema: waarneming en verzameling van informatie; uitvoering van genderanalyses + opdracht 2: formuleren van doelstellingen.

WORKSHOP 3 dinsdag 1 juni 9:00 - 12:00
Thema: formuleren van doelstellingen; een actieplan ontwikkelen.

WORKSHOP 4 dinsdag 22 juni 9:00 - 12:00
Thema: presentatie van genderanalyses

Ten slotte vestig ik uw aandacht op de problemen die het houden en inrichten van dit soort vormingsworkshops met zich meebrengt in de context van de gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19.

Maar nu de betrokken economische sectoren stilaan opnieuw op gang komen, bestaat bij visit.brussels zeer sterk de wil om verder te gaan in het verwezenlijken van zijn doelstellingen in verband met de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Derhalve blijft de vzw ook in de toekomst specifieke aandacht besteden aan de vorming van haar personeel voor dit thema.
Laten we ingaan op de instellingen die vallen onder mijn bevoegdheid
Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing

Voor URBAN :

Drie personeelsleden ven Urban hebben in maart 2021 drie opleidingen gevolgd, georganiseerd door het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen:

- Gendergevoelige communicatie
- Genderneutrale beroepsopleiding
- Gender en welzijn op het werk
Deze opleidingen zijn gratis.

Daarnaast sluit Urban in het kader van genderbudgeting aan bij een opleiding door equal.brussels om het genderperspectief toe te passen in de begrotingsallocaties, teneinde te zien of de budgetten de ongelijkheden mannen/vrouwen die versterken. Deze opleiding van 4 workshops wordt gevolgd door de begrotingsverantwoordelijke en de gendercoördinatrice, met de steun van de verantwoordelijken van de betrokken departementen. De analyse heeft betrekking op 25 % van de budgetten met een genderdimensie (categorie 3). Deze opleidingen zijn gratis.

Behalve de genoemde generieke opleidingen, vereisen de talrijke materies die binnen Urban aan bod komen (architectuur, stedenbouw, kunstgeschiedenis, erfgoed, stedelijke herwaardering, premies, ...) een gerichte aanpak van het genderperspectief naargelang de functie.

Op dit moment wordt elke discipline onderzocht. In 2021 wordt een actieplan opgesteld. De resultaten en aanbevelingen afkomstig van het genderbudgeting zullen doorslaggevend zijn voor de formulering van een actieplan en de definitie van een gendermainstreaming, specifiek voor Urban.
Voor Perspective.brussels:

Sinds 2018 zijn de volgende opleidingen georganiseerd met betrekking tot de genderdimensie, verstrekt door Talent.brussels:

· Gendergevoelige communicatie (4 deelnemers sinds 2018)
· Gender en welzijn op het werk (8 deelnemers sinds 2018)
· Seksisme en intimidatie in de professionele context
· Gender en overheidsopdrachten (4 deelnemers sinds 2018)
· Genderneutrale jobaanbiedingen (1 deelnemer sinds 2018)

Deze opleidingen waren gratis.

Vandaag staan alle onderstaande opleidingen in de catalogus 2021 van Talent.brussels

· Gendergevoelige communicatie
· Gender en welzijn op het werk 
· Seksisme en intimidatie in de professionele context
· Gender en overheidsopdrachten
· Genderneutrale jobaanbiedingen 

Voor Citydev

Equal.brussels richt op regelmatige basis vormingen in rond gender budgeting. Meerdere personeelsleden hebben deelgenomen aan de presentatie van dit gewestelijk project: twee personen in april 2018, vier personen in september 2019 met het oog op de analyse van bepaalde basisallocaties en nadien drie personen tijdens het eerste halfjaar 2021 voor de opvolging van deze analyses.

Talent.brussels organiseerde een opleiding rond gender en welzijn op het werk waaraan één persoon heeft deelgenomen in november 2019. Voor deze vormingen zijn geen deelnemingskosten aangerekend.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrouwenrechten op 11 maart dit jaar presenteerde Isabella Lenarduzzi, de oprichtster van JUMP Solutions For Equality, een debat over de rol die citydev kan vervullen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te versterken in Brussel ”.
In juni 2021 gaf de architecte Apolline Vranken een uiteenzetting met als thema « Public/privé : le genre pour déconstruire nos structures spatiales ».

Het hele personeel was voor deze conferenties uitgenodigd. De kosten voor deze uiteenzettingen bedroegen respectievelijk 1500 en 150 euro excl. BTW.

Momenteel staat geen nieuwe vorming gepland.
Voor GOB

Het organiseren van opleidingen betreffende de genderdimensie is in overeenstemming met artikel 8§1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2021 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de taak van de gendercoördinator van elke Instelling van Openbaar Nut.

Equal.brussels organiseert sinds 2015 begeleiding bij het uitvoeren van gender mainstreaming. Die begeleiding geeft een draagwijdte dat verder reikt dan de klassieke opleidingen. Het betreft een traject van co-creatie, met samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende betrokken actoren, die past in de filosofie van lerende organisaties waarbij kennisopbouw centraal staat en competenties gaandeweg worden ontwikkeld. Er werd begeleiding voorzien voor volgende onderwerpen: (zie bijlage 1, tabel 1 op p.3) 


In het kader van de gelijke kansentest die ook van toepassing is op gender, werden in 2018-2019 opleidingen georganiseerd door equal.brussels aan alle geïnteresseerde ambtenaren uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest: (zie bijlage 1, tabel 2, op p.3)


Er lopen momenteel twee overheidsopdrachten voor: 1) begeleiding bij de opmaak en implementatie van het nieuwe gewestelijk plan gender mainstreaming 2) opleidingen voorzien rond hoe genderstatistieken- en indicatoren gebruiken bij het maken van genderanalyses.

BIJLAGE / ANNEXE

Tabel 1 / Tableau 1

Onderwerp

Sujet

Datum

Date

Duur

durée

Opleider

Formateur

Deelnemers

Participants

Kosten

coôts

Opmaak en implementatie gewestelijk plan

Préparation et implémentation du plan régional

2018

2 sessies (7x ½ dag)

Engender VZW 

De gendercoördinatoren en de gendercorrespondenten

Les coordinateurs de genre et les correspondants de genre

+- 25 

13.552 

Uitvoering gender budgeting via pilootprojecten

Mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre via des projets pilotes

2018

3 sessies van een halve dag 

Engender VZW 

De gendercorrespondenten

Les coordinateurs de genre

+-12 

8.722,5 

Toepassing gender budgeting

Application de la budgétisation sensible au genre

2021

4 sessies (8x ½ dag)

Engender VZW 

De gendercoördinatoren, de budgetcorrespondenten, de gendercontactpunten op het kabinet 

+- 50 

26.196,5 

Tabel 2 / Tableau 2

Datum

Dates

Taal

Langue

Opleider

Formateur

Deelnemers

Participants

Kosten

coûts

13/12/2018

FR 

Equal.brussels 

18 

gratis 

13/12/2018 

NL 

24/01/2019 

FR 

17 

24/01/2019 

NL 

14/02/2019 

NL 

21/02/2019 

FR 

26 

12/03/2019 

FR 

15 

14/03/2019 

NL 

25/04/2019 

FR 

27/06/2019 

FR 

22 

09/07/2019 

FR 

16 

11/07/2019 

NL 

26/08/2019 

BIL 

12/09/2019 

FR 

19/09/2019 

NL 

24/10/2019 

FR 

21/11/2019 

FR