Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Opleidingen over de genderdimensie in het kader van de integratie van “gender mainstreaming” in de gewestelijke overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 946)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
13/07/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bij besluit geregeld. De ministers zijn, ieder wat hem/haar betreft, belast met de uitvoering van het besluit.

Om mijn informatie te vervolledigen, had ik u graag de volgende vragen gesteld voor ELKE gewestelijke overheidsdienst (administratie, instelling van openbaar nut en gewestelijke semioverheidsinstelling) die onder uw bevoegdheden of toezicht valt.

1. Welke opleidingen over de genderdimensie werden sinds 2018 georganiseerd? Wie heeft de opleidingen gegeven? Hoeveel personen hebben eraan deelgenomen? Hoeveel hebben de opleidingen gekost?
2. Welke opleidingen staan op de agenda?
 
 
Antwoord    Het organiseren van opleidingen betreffende de genderdimensie is in overeenstemming met artikel 8§1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2021 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de taak van de gendercoördinator van elke Instelling van Openbaar Nut.  
 Equal.brussels organiseert sinds 2015 begeleiding bij het uitvoeren van gender mainstreaming. Die begeleiding geeft een draagwijdte dat verder reikt dan de klassieke opleidingen. Het betreft een traject van co-creatie, met samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende betrokken actoren, die past in de filosofie van lerende organisaties waarbij kennisopbouw centraal staat en competenties gaandeweg worden ontwikkeld. Er werd begeleiding voorzien voor volgende onderwerpen: (zie bijlage 1, tabel 1 op p.3) 
In het kader van de gelijke kansentest die ook van toepassing is op gender, werden in 2018-2019 opleidingen georganiseerd door equal.brussels aan alle geïnteresseerde ambtenaren uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest: (zie bijlage 1, tabel 2, op p.3)
Er lopen momenteel twee overheidsopdrachten bij Brussel Mobiliteit voor: 1) begeleiding bij de opmaak en implementatie van het nieuwe gewestelijk plan gender mainstreaming 2) opleidingen voorzien rond hoe genderstatistieken- en indicatoren gebruiken bij het maken van genderanalyses.

Gendergerelateerde onderwerpen komen aan bod in de opleidingen "psychosociale risico's", "omgaan met diversiteit in mijn team" en "slachtofferhulp" van de MIVB.
Intern lanceerde de MIVB een grote campagne over seksisme, die zich richt tot alle personeelsleden van de MIVB. Naast drie video's van 5 minuten is er een e-learningcursus die 20 tot 30 minuten duurt. De ontwikkeling van deze opleiding kostte 60.000 euro.

De MIVB zal de campagne na de vakantie opnieuw lanceren en een roadshow houden langs alle depots met een MIVB-bus.

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van seksisme op de juiste manier kunnen worden behandeld, hebben ongeveer 25 personen van de MIVB (sociale adviseurs, vertrouwenspersonen, vakbondsmensen en opleiders) deelgenomen aan de opleiding over "pesterijen en seksisme in de openbare ruimte" die wordt gegeven door de Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active (CEMEA) en wordt betaald door de Ecole Régionale d'Administration Publique (ERAP).

Dit is een tweedaagse opleiding.

De MIVB heeft ook een verzoek ontvangen om deze opleiding open te stellen voor 40 managers.
Voor personeel dat in contact staat met het publiek ontwikkelt de MIVB momenteel een kortere cursus met de hulp van de CEMEA.

Sinds 2018 organiseerden Equal.brussels en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (Brussel) verschillende opleidingen over gendermainstreaming.
Vier personen, die op verschillende niveaus binnen de MIVB belast zijn met de genderdimensie, namen bij verschillende gelegenheden aan deze opleidingen deel.

Voor deze vier mensen waren er opleidingen over :
o Gender budgeting en de toepassing ervan in een organisatie.
o Uitvoeren van een genderanalyse: een "proefprojectvergadering genderanalyse" en ook 4 "gender budgeting workshops
o Opleiding/voorlichtingsbijeenkomst over gendermainstreaming in overheidsopdrachten.

Deze opleidingen worden verzorgd en gefinancierd door Equal.brussels of door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.