Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Opleidingen over de genderdimensie in het kader van de integratie van “gender mainstreaming” in de gewestelijke overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 838)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bij besluit geregeld. De ministers zijn, ieder wat hem/haar betreft, belast met de uitvoering van het besluit.

Om mijn informatie te vervolledigen, had ik u graag de volgende vragen gesteld voor ELKE gewestelijke overheidsdienst (administratie, instelling van openbaar nut en gewestelijke semioverheidsinstelling) die onder uw bevoegdheden of toezicht valt.

1. Welke opleidingen over de genderdimensie werden sinds 2018 georganiseerd? Wie heeft de opleidingen gegeven? Hoeveel personen hebben eraan deelgenomen? Hoeveel hebben de opleidingen gekost?
2. Welke opleidingen staan op de agenda?
 
 
Antwoord    1)
Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel heeft gekozen voor een andere aanpak dan opleidingen over gender mainstreaming. In plaats van opleidingen over dat onderwerp te organiseren, zorgt de diversiteitsmanager namelijk voor een bijzondere ondersteuning, die bestaat uit de bewustmaking omtrent het onderwerp en de begeleiding van de projectleidinggevende bij het invullen van de gelijkekansentesten.
Haven van Brussel
Sinds 2018 werden de volgende opleidingen gevolgd in verband met de genderdimensie:
- Genderneutrale vacatures
- Gender en welzijn op het werk
- Gendergevoelige communicatie
- Preventie van huishoudelijk en familiaal geweld
- Gender en overheidsopdrachten

Die opleidingen werden georganiseerd door talent.brussels, maar gegeven door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
14 personeelsleden hebben deelgenomen aan die opleidingen.
De opleidingen waren gratis.
Agentschap Net Brussel
Het Agentschap heeft geen genderopleiding georganiseerd door de afwezigheid van een correspondent(e) binnen zijn instelling.
BMWB
1/ Eén persoon nam op 12/10/2018 deel aan de JobDay van DiversiCom (vzw)
2/ Eén persoon heeft deelgenomen aan de opleiding die door talent.brussels werd georganiseerd op 18/03/2019 - genaamd "
Voor een genderbewuste communicatie".

3/ Acht personen hadden de mogelijkheid om een
online opleiding rond antidiscriminatie te volgen van UNIA;

4/ Actiris is op 23/10/2019 een informatiesessie over diversiteit komen geven aan acht personen;


5/ Tijdens een personeelsvergadering in 2019 zorgde een vertegenwoordiger van Actiris voor de bewustmaking van alle aanwezige personeelsleden (50 personen) rond de problematiek van diversiteit.

Die opleidingen waren
gratis.
Brugel
BRUGEL heeft over dit onderwerp nog geen opleidingen georganiseerd.
Vivaqua
Tot op heden en in het kader van haar huidig actieplan Diversiteit (APD) heeft VIVAQUA bredere opleidingen gepland rond het thema Diversiteit in zijn geheel (dat verschillende kenmerken omvat). In 2021 hebben in totaal 115 collega’s van VIVAQUA een opleiding gevolgd die mede door Unia werd georganiseerd.

Het actieplan bevat echter wel een precieze en specifieke ambitie wat gender betreft: de toename van het aantal vrouwelijke personeelsleden in bepaalde beroepen. Het industriële karakter van het bedrijf draagt er inderdaad aan bij dat het percentage vrouwelijke collega's relatief laag is (15%), hoewel er de laatste jaren een lichte stijging vastgesteld kan worden. Ter ondersteuning van die beweging zijn in 2021 verschillende video's gemaakt met vrouwelijke collega's die over hun baan vertellen om vrouwen aan te trekken voor technische banen in het kader van de lopende aanwervingen.


2)
Leefmilieu Brussel
Zie uitleg hierboven
Haven van Brussel
De opleidingen die op de agenda staan rond gender mainstreaming zijn :
- Gender en welzijn op het werk
- Gendergevoelige communicatie
- Gender en overheidsopdrachten
- Zwangerschap en discriminatie
- Genderneutrale vacatures
- Seksisme en intimidatie in de professionele context
- Transpersonen op het werk
- Partnergeweld.

Agentschap Net Brussel
Sinds 1 juni 2021 heeft het Agentschap een gendercorrespondente aangeworven die 50% van haar tijd aan gender zal kunnen besteden. De andere 50% zal besteed worden aan diversiteit. Een van haar eerste opdrachten bestaat erin om vanaf september alle nieuwe medewerkers tijdens hun inwerkopleiding te ontmoeten en bewust te maken van de problematiek.
BMWB
BMWB besteedt aandacht aan het genderaspect in alle facetten van haar dagelijks beheer en in het bijzonder in haar aanwervingsbeleid en communicatie.

Toekomstige genderopleidingen zullen worden opgenomen in het diversiteitsplan dat zal worden opgesteld.
Brugel
Momenteel is er geen opleiding gepland.

Vivaqua
In het kader van het huidige actieplan Diversiteit (juni 2020 tot juni 2022) zijn er geen specifieke opleidingen over het thema gender gepland.


Deze kwestie zal in het kader van het volgende APD worden geanalyseerd.