Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de proefprojecten voor het beheer van ziekenhuisafval.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 839)

 
Datum ontvangst: 01/06/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van de parlementaire werkzaamheden van het Waals Gewest is de verwerking van ziekenhuisafval ook herhaaldelijk aan de orde geweest. Onlangs, in april, hebben wij vernomen dat de administratie die in Wallonië belast is met het leefmilieu, momenteel het proefproject "Dechospi" steunt. Het doel van dit project is de ziekenhuisstructuren in het centrum van Henegouwen te begeleiden om hen te helpen hun specifiek en niet-specifiek afval te verminderen, te sorteren en te recupereren, vanuit een circulaire benadering. Volgens de Waalse minister van Leefmilieu zullen de conclusies van dit proefproject worden gebruikt als input voor een werkgroep die zich zal buigen over de vaststelling van sectorale voorwaarden inzake voorbehandelingsinstallaties voor specifiek afval.

In dit verband zijn mijn vragen als volgt:

· Loopt er momenteel in het Brussels Gewest een proefproject dat vergelijkbaar is met "Dechospi"?
o Zo ja, welke ziekenhuizen zijn erbij betrokken? Wanneer is het project begonnen? Wanneer loopt het project af? Wordt er een evaluatie verwacht?
o Zo niet, wordt de invoering van een gelijkaardig proefproject als "Dechospi" overwogen? Zo niet, waarom niet?
 
 
Antwoord    1)
Mijn administratie is inderdaad op de hoogte van deze studie die in het Waalse Gewest is uitgevoerd en die tot doel heeft de ziekenhuisstructuren van Henegouwen te helpen om hun speciale en niet-speciale afvalstoffen te verminderen, te sorteren en terug te winnen in een circulaire benadering. In ons gewest is geen soortgelijke studie aan de gang. Aangezien Leefmilieu Brussel regelmatig contact heeft met de Waalse administratie, zal de administratie niet nalaten zich te informeren over de resultaten van deze studie om er ook voor ons gewest de beste lessen uit te trekken.

Ter herinnering: Leefmilieu Brussel voert momenteel een studie uit over het besmettingsrisico van afval uit de gezondheidszorg. De conclusies van deze studie moeten het mogelijk maken de sorteerinstructies op het terrein te verduidelijken en dus de nuttige toepassing van dit afval te verbeteren.

De sectorale voorwaarden voor de voorbehandelingsinstallaties voor speciale afvalstoffen zullen in het Brusselse gewest worden vastgesteld door i) het toekomstige besluit betreffende gezondheidszorgafval en ii) de voorwaarden van de milieuvergunning, die met name worden gebaseerd op een officieel advies van de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB).