Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de lessen voor de Brusselse mobiliteit uit de enquête van de VUB-VRT Nieuws over de Brusselse fietsers.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 948)

 
Datum ontvangst: 09/06/2021 Datum publicatie: 20/10/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wij hebben herhaaldelijk de gelegenheid gehad u te ondervragen en onze bezorgdheid te uiten over de duidelijk toenemende spanningen tussen de gebruikers van verschillende vervoermiddelen in ons Gewest. Onlangs hebben wij u gevraagd naar de resultaten van een VIAS-onderzoek, en op 4 juni hebben wij vernomen dat er in november en december 2020 een onderzoek werd gedaan door de VUB en de VRT.

Volgens de online informatie (1) roept dit onderzoek belangrijke vragen op over de relaties tussen de weggebruikers. De verhoudingen tussen de gebruikers zijn gespannen, want dit onderzoek leert ons dat 7 op de 10 fietsers aangeven verbale agressie van een andere weggebruiker te hebben ervaren, voornamelijk van automobilisten. Volgens dit onderzoek geven Brusselse fietsers "vaker aan dat ze regels overtreden, fouten maken in het verkeer en risicovol gedrag te vertonen. Dat gedrag is in 2020 zelfs nog gestegen (...)." De meeste fietsers zeggen echter dat zij niet onfatsoenlijk fietsen.

De enkele resultaten van dit onderzoek die online zijn gepubliceerd, lijken de vrees te bevestigen die mijn fractie herhaaldelijk heeft geuit: toenemende spanningen tussen de weggebruikers, die kunnen leiden tot beledigingen en zelfs, in sommige gevallen, tot fysieke agressie. In dit verband betreuren wij de vrij gewelddadige incidenten die zich aan de oevers van het kanaal in Schaarbeek hebben voorgedaan tijdens de Critical Mass eind mei. Ter plaatse werd door de politie een bekeuring uitgeschreven.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Hebt u deze studie van VUB VRT News ontvangen? Zo ja, hoe hebt u deze onthaald? Kunt u ons hierover inlichten?

- De gespannen situatie die uit deze onderzoeken naar voren komt, mag niet blijven voortduren. Er moet worden gewerkt aan kalmering. Welke acties worden momenteel ondernomen om te trachten de relaties tussen de verschillende weggebruikers te bedaren? Is er een specifieke en gerichte campagne gepland voor het begin van het schooljaar 2021?

- Deze studie bevestigt ongetwijfeld de eerder in deze commissie genoemde studie van VIAS, die wees op een reeks wederzijdse ergernissen tussen weggebruikers. U hebt campagnes vermeld die erop gericht waren het gedrag van bepaalde weggebruikers te veranderen. Het is duidelijk dat deze campagnes niet door iedereen gehoord zijn, of zij worden door de gebruikers genegeerd. In uw antwoord op een eerdere mondelinge vraag over het VIAS-onderzoek zei u dat een dergelijke studie, die alleen gebaseerd is op een panel van Brusselse burgers, voor elk type gebruiker een andere "top drie van hinderlijk gedrag" aan het licht zou kunnen brengen. Is er momenteel een studie gepland om de top drie van hinderlijk gedrag voor elk type gebruiker vast te stellen? Wanneer zullen de resultaten bekend zijn?

1 h ps://www.vrt.be/vrtnws/fr/2021/06/04/les cyclistes subissent encore beaucoup dagressivite a bruxelles/
 
 
Antwoord    Ik wil graag uw aandacht richten op het antwoord gegeven op de mondelinge vraag van Mevr. Van Achter over hetzelfde onderwerp, tijdens de Commissie Mobiliteit van 6 juli 2021.

We hebben de studie van de VUB en VRT NWS nog niet kunnen inkijken en analyseren.

We nemen de thema’s “respect”, “hoffelijkheid” en “samenleven” in alle sensibiliseringsacties op. Hieronder volgt een overzicht van de nog lopende en al verwezenlijkte projecten:

o Snelheid:
o Via een campagne in 2019 werd er herinnerd aan de risico’s die met snelheid gepaard gaan (remafstand, meer ernstige ongevallen, enz.) en heeft er een sensibilisering plaatsgevonden. In 2020 werd er ook een folder gemaakt waarin al deze elementen aan bod kwamen, en die wijd werd verspreid op het grondgebied ter voorbereiding van de invoering van de Stad 30.
o In het eerste kwartaal van 2021 werd er herinnerd aan de nieuwe regelgeving inzake de Stad 30 evenals aan de risico’s die gepaard gaan met snelheid.
o “Continue” sensibilisering en voorlichting via onderwerpen die aan bod komen in de media (contactuitzendingen, Kijk uit, BX1) en ondersteuning van het werk van de verenigingen.

o Afleiding:
o Gsm, enz.: afleidingscampagne in 2018.
o “Continue” sensibilisering en voorlichting via onderwerpen die aan bod komen in de media (contactuitzendingen, Kijk uit, BX1) en ondersteuning van het werk van de verenigingen.

o Zichtbaarheid:
o In 2021 werd er een zichtbaarheidscampagne voor voetgangersoversteek-plaatsen gevoerd. Deze campagne nodigde ook automobilisten uit voorzichtig te zijn en te anticiperen bij het naderen van een voetgangersoversteekplaats.
o “Continue” sensibilisering en voorlichting via onderwerpen die aan bod komen in de media (contactuitzendingen, Kijk uit, BX1) en ondersteuning van het werk van de verenigingen.

o Verslavingen.
o Er lopen momenteel uitgebreide communicatiecampagnes voor alle weggebruikers (juni – augustus 2021).