Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Problemen bij jongeren die via de digitale weg naar werk zoeken

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 756)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een deel van onze jongeren werd buitensporig hard getroffen door de Covid-19-crisis die in maart 2020 in ons land is uitgebroken. De gezondheidscrisis heeft de problemen die een deel van onze jongeren op het gebied van digitalisering ondervindt, nog verergerd. Volgens een onderzoek ondervinden zes op de tien jongeren problemen om in contact te treden met de overheidsdiensten na de afschaffing van de fysieke ontmoetingen en ondervindt één op de drie jongeren problemen bij het zoeken naar een baan via de digitale weg . Het is van essentieel belang te voorkomen dat deze versnelde digitalisering tot nieuwe ongelijkheden leidt en dat de kloof tussen jonge gediplomeerden en niet-gediplomeerden almaar groter wordt.
Naar aanleiding van dat onderzoek en de vaststellingen wens ik u de volgende vragen te stellen:
1. Welke projecten heeft het Gewest opgezet op het gebied van digitale opleiding en strijd tegen de digitale kloof om jongeren zonder diploma te helpen?
2. Heeft uw kabinet en/of bestuur overwogen om de logica van de intersectionaliteit en de handistreaming te integreren in de strijd tegen de digitale kloof die de jongeren van de meest kwetsbare wijken treft?
3. Heeft uw bestuur initiatieven genomen en buurtdiensten opgericht om de digitale uitsluiting van de jongeren te bestrijden?
 
 
Antwoord    Het Brussels Gewest heeft onlangs een transversaal mechanisme aangenomen dat wordt ingezet in de strijd tegen de digitale kloof. Dit Plan voor digitale toe-eigening (PDT), dat wordt uitgerold door het CIBG, via zijn Coördinatiecel Digitale Inclusie en in samenwerking met easy.brussels, heeft tot doel digitale technologie toegankelijk te maken voor alle Brusselaars. Want hoewel de huidige crisis het cruciale belang van de digitale transitie heeft benadrukt, wordt het risico van uitsluiting dat boven de slachtoffers van de digitale kloof hangt alleen maar versterkt. Meer dan ooit is het daarom belangrijk om te vechten tegen de materiële en de intellectuele dimensie van deze kloof. Voor de jongeren, werkzoekenden en kwetsbare personen uit de doelgroepen die expliciet door het PDT worden geïdentificeerd, zijn verschillende acties, soms in het algemeen, soms meer specifiek gericht op jongeren die kwetsbaar zijn voor de digitale transitie.
De activiteiten van Bruxelles Formation op het gebied van digitale toegankelijkheid maken deel uit van deze voorziening. Bruxelles Formation is zijn activiteiten inzake digitale transitie en toegang tot digitale technologie de afgelopen jaren verder blijven ontwikkelen. Deze wens komt met name tot stand in de oprichting van zijn opleidingscentrum BF Digitale Computerruimte, dat in 2020 binnen de digitale campus BeCentral werd gevestigd, waar met name certificerende opleidingen worden georganiseerd voor initiatie in kantoorautomatisering en internet voor doelgroepen van wie de digitale vaardigheden het niet mogelijk maken om zelfstandig op zoek te gaan naar werk of een opleiding.

De betrokkenheid van Bruxelles Formation in de strijd tegen de digitale kloof richt zich ook op de materiële dimensie ervan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de aankoop van 400 laptop-pc's eind 2020 om een ​​lening te kunnen aanbieden voor het gebruik van een laptop en computeraccessoires (muis, toetsenbord, webcam, enz.) zodat stagiairs hun opleiding op afstand kunnen voortzetten. Er moet ook worden opgemerkt dat Proximus en Telenet sinds de eerste lockdown gratis toegangscodes voor hun "hotspot"-netwerken ter beschikking hebben gesteld van stagiairs, scholieren en studenten die thuis geen internetverbinding hebben.

Bruxelles Formation zal de komende maanden zijn werk op dit gebied voortzetten.
Een inventarisatie van acties en noden in Bruxelles Formation rond dit thema met het oog op de realisatie, indien nodig, van een specifiek actieplan, wordt uitgewerkt.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de acties op dit gebied nu gezamenlijk worden uitgevoerd door Bruxelles Formation en Actiris. De twee instellingen werken dus aan een project over informatiesessies in het Beroepenpunt om het publiek te leiden naar opleidingen gewijd aan digitale technologie, samen met een reporting om de behoefte aan extra plaatsen te evalueren. Een tweede project heeft tot doel een procedure op te zetten voor het opsporen van werkzoekenden die geen internet gebruiken om hen rechtstreeks naar specifieke opleidingen te leiden.


De strijd tegen de digitale kloof van Brusselse werkzoekenden wordt op een globale manier gevoerd zonder focus op een specifieke doelgroep.

In de multimediaruimte van het Beroepenpunt kunnen jongeren die op zoek zijn naar professionele begeleiding of werk hun opzoekingen en administratieve procedures uitvoeren met de hulp van digitale stewards. Ze hebben gratis toegang tot internet en kunnen hun documenten printen.

Op het gebied van digitale inclusie is het CIBG verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het Plan voor digitale toe-eigening, waarnaar ik u verwijs.

Dit plan voorziet in krachtlijn 4 in de begeleiding van 6 doelgroepen: werkzoekenden, jongeren, senioren, mensen met een handicap, kansarmen en vrouwen. Jonge niet-afgestudeerden worden niet als aparte doelgroep beschouwd, maar worden verdeeld onder de vastgelegde doelgroepen, zoals kansarmen of werkzoekenden.
Daarnaast heeft het CIBG acties uitgevoerd voor jongeren in het basisonderwijs om hen bewust te maken van informatica, namelijk door het organiseren van workshops op basisscholen met robots en het aanbieden van computerstages voor jongeren.Voor de bovengenoemde doelgroepen zullen acties worden voorgesteld, zoals bijvoorbeeld (uitputtende lijst te vinden in het PDT):
- Voor werkzoekenden
o Een certificerende opleiding om te leren werken met kantoorautomatisering voorzien voor werkzoekenden die weinig voeling hebben met digitale tools op basis van Digicomp-vaardigheden, in samenwerking met OCR en StartDigital (Initiatief van Bruxelles Formation).
o Via projectoproepen de verenigingen steunen die binnen het BHG actief zijn op het gebied van promotie, ondersteuning en bijstand rond het digitale aan werkzoekenden.
o De noden op het vlak van digitale vaardigheden en het aanbod van IT-basisopleidingen in kaart brengen met het oog op een toename van het aangeboden aantal IT-basisopleidingen voor werkzoekenden (initiatief van Digitalcity) .
o Een test voor IT-basisvaardigheden uitwerken (op basis van de bestaande referenties Digicomp, StartDigital,...) en uitrollen bij alle actoren in het veld (samenwerking met Bruxelles-Formation, Actiris, Startdigital, OCR, enz.).

- Voor jongeren - om nogmaals een paar voorbeelden uit het PDT te noemen
o Via projectoproepen de verenigingen steunen die binnen het BHG actief zijn op het gebied van promotie, ondersteuning en bijstand rond het digitale aan jongeren.
o Invoering van een mechanisme voor de buitengebruikname van de eigen en afgeschreven hardware van alle gewestelijk besturen en overheveling naar verenigingen zonder winstoogmerk met de bedoeling deze hardware gebruiksklaar te maken en te verdelen onder sociaal achtergestelde studenten (via vzw’s).

- Voor kansarmen
o De afdeling "recycled" van de e-catalogus voor overheden die in contact staan met de doelgroep, ontwikkelen en verrijken.
o Bewustmaking rond de digitale kloof in OCMW's en opleiding van maatschappelijk werkers om bezoekers te helpen die kampen met digitale uitsluiting (in samenwerking met Easy.brussels).


In het kader van deze krachtlijn 4 werd via de Koning Boudewijnstichting een projectoproep gelanceerd (Digital Brussels) om ten belope van maximaal 390.000 euro projecten voor digitale inclusie voor deze doelgroepen te financieren. De winnaars van deze PO worden binnenkort bekend gemaakt.
Sinds maart 2020 omvat het opleidingsaanbod van BF Digitale Computerruimte een opleiding voor "Webdeveloper en digitale toegankelijkheid consultant" voorbehouden voor slechtzienden. Deze opleiding, getiteld "Blindcode", wordt georganiseerd en aangestuurd door de vzw EQLA, in partnerschap met Bruxelles Formation.

De cursus digitale toegankelijkheid wordt ook gegeven door de vzw Passe-Muraille. Eqla en Passe-Muraille hebben trouwens samen de informatievideo gemaakt "Een toegankelijke website voor iedereen: de 5 valkuilen die u moet vermijden!". Deze initiatieven zijn volledig in lijn met het Plan voor digitale toe-eigening, dat overheden en actoren in het veld wil aanmoedigen om hun websites toegankelijker te maken.

Tegelijkertijd neemt de Digitale Computerruimte van BF af en toe deel aan coördinatievergaderingen van de ondersteunende diensten (Phare, Brailleliga, enz.). Op de site van BF Digitale Computerruimte werden de nodige veranderingswerken uitgevoerd om stagiairs met een handicap te kunnen ontvangen, zowel voor tijdens de opleidingen als in de zelfstudieruimte.
Het Plan voor digitale toe-eigening (PDT) en de bijbehorende acties worden uitgevoerd in een intersectionele logica door alle actoren van digitale inclusie te betrekken, maar ook de gewestelijke en plaatselijke besturen om het grootste aantal burgers op te nemen, volgens hun behoeften.

Wat de Handistreaming-logica betreft, besteedt het CIBG er bijzondere aandacht aan voor wat betreft de websites die onder zijn directe of gedeelde verantwoordelijkheid vallen (www.cibg.be, www.smartcity.brussels en be.brussels (officiële portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) alsook voor de platforms die voor het publiek toegankelijk zijn (Datastore, Fix My Street, Irisbox, enz.) door ervoor te zorgen dat deze sites AnySurfer-gecertificeerd zijn.

Bovendien heeft de cel "Smart City & Digitale Inclusie" van het CIBG contact opgenomen met tal van verenigingen, zoals CAWAB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles), om een ​​partnerschap op te zetten teneinde feedback te krijgen over de toegankelijkheid van websites die het CIBG zelf beheert, alsook aanbevelingen om verder te gaan dan alleen maar het Anysurferlabel te behalen.
Deze actie is aan de gang en valt binnen het kader van het PDT.

In overeenstemming met de doelstellingen van het Plan voor digitale toe-eigening ondersteunt Bruxelles Formation de actie van de lokale Openbare Computerruimten (OCR).

Via een overheidsopdracht van 4 jaar werd het opleidings- en certificeringsaanbod in digitale basisvaardigheden dat al door BF Digitale Computerruimte wordt aangeboden, uitgebreid tot 8 OCR’s in evenveel Brusselse gemeenten, met een jaarlijkse doelstelling van ongeveer 150 extra plaatsen in vergelijking met de 200 reeds bestaande plaatsen.

De uitrol van eenzelfde opleidingsmodule heeft het voordeel dat het de coherentie van de initiatiecursussen rond digitale technologieën op Brussels niveau versterkt. Deze lokale vestiging maakt het ook mogelijk om de doelgroepen die het verst van digitale technologie af staan, in het bijzonder de kwetsbare jongeren, efficiënter te bereiken.

De steun van Bruxelles Formation aan lokale actoren heeft concreet vorm gekregen door het sluiten van een overeenkomst met IBM om het e-learningplatform Skillsbuild gratis ter beschikking te stellen van de Brusselse OCR’s en hun publiek.

De consulenten van het Beroepenpunt verwelkomen persoonlijk en op afspraak jongeren (hier ook vaak de meest kwetsbaren die niet weten hoe ze op afstand contact kunnen opnemen met het BP) voor advies met betrekking tot hun vragen over de oriëntatie naar opleidingen en werk. Computeropleidingen worden dan ook vaak aangeboden door consulenten van het BP aan degenen die uiting geven aan een dergelijke behoefte.
Het CIBG coördineerde de uitvoering van het overheidsinitiatief dat erin bestaat afgeschreven computerapparatuur van gewestelijke en lokale organisaties buiten gebruik te stellen en deze over te dragen aan vzw’s die verantwoordelijk zijn voor het opnieuw gebruiksklaar te maken van dit apparatuur. Dit materiaal wordt voornamelijk ter beschikking gesteld aan jongeren of kwetsbare personen.

Er werden ook andere ad-hoc initiatieven genomen om jongeren bewust te maken van IT-instrumenten. Het CIBG heeft aldus in het kader van de Digitale Week in oktober 2020 op bepaalde basisscholen spelworkshops met robots gegeven.

Ten slotte is het Gewest bezig met de ontwikkeling van een plan om de digitale kentering van de Brusselse middelbare scholen te versterken in het kader van het nationaal plan voor herstel en veerkracht, met het oog op een globale verbetering van de interne verbindingen van onze scholen.