Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de Proxi-lening tot op heden

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 414)

 
Datum ontvangst: 08/06/2021 Datum publicatie: 29/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 15 oktober 2020 heeft de Brusselse regering de maatregel van de Proxi-lening ingevoerd, die bedoeld is om via een belastingvoordeel privéspaargeld aan te trekken voor de financiering van een in Brussel gevestigde zelfstandige en kmo-activiteit.
- Hoeveel aanvragen voor Proxi-leningen werden er tot op heden ingediend bij finance&invest Brussels? Tot hoeveel leningen hebben die geleid?
- Als deze lening bedoeld is om naasten en familie dichter bij elkaar te brengen :
* Hoeveel zelfstandigen en KMO's hebben via naasten of familie een aanvraag ingediend voor een lening in het kader van de Proxi-lening? Hoeveel hebben er een lening gekregen? Wat zijn de aanvaardingscriteria voor naasten en verwanten om geld te lenen? Wat zijn de aanvaardingscriteria voor dit type kredietnemer? Wat zijn de redenen voor weigering en hoeveel zijn er voor elk soort weigering?
* Kunt u, per aanvraag, tot op heden de NACE-code, het aantal VTE's, de gemeente, de positieve of negatieve cashflow van de aanvrager en de aanwezigheid van een andere lening aangeven? Kunt u per geval de NACE-code vermelden, het aantal VTE, de gemeente, of de aanvrager aanspraak maakte op de aanwezigheid van een andere lening, of de cashflow van de aanvrager positief of negatief was, en ten slotte het bedrag dat voor de leningen is toegekend?
* Wat zijn de voornaamste redenen om de lening aan te vragen? Meer bepaald, welk percentage van de redenen houdt verband met de aanvulling van de cashflow, investeringen of het opzetten van een nieuw bedrijf?
* Wat was het aantal mannelijke en vrouwelijke aanvragers?
- Als deze lening beoogt een aanvraag aan derden te verbinden:
* Hoeveel zelfstandigen en kmo's hebben een lening aangevraagd via derden die hebben geïnvesteerd zonder de kredietnemer te kennen? Hoeveel hebben er een lening gekregen? Wat zijn de aanvaardingscriteria voor dit type kredietverstrekker? Wat zijn de aanvaardingscriteria voor dit type kredietnemer? Wat zijn de redenen voor weigering en hoeveel zijn er per soort weigering?
* Kunt u, tot op heden, voor elke aanvraag aangeven: de NACE-code, het aantal VTE's, de gemeente, of de cashflow van de aanvrager positief of negatief was en of de aanvrager een andere lening aanvoerde? Kunt u per geval de NACE-code vermelden, het aantal VTE, de gemeente, of de aanvrager de aanwezigheid van een andere lening aanvoerde, of de cashflow van de aanvrager positief of negatief was, en ten slotte het bedrag dat voor de leningen werd toegekend?
* Wat zijn de voornaamste redenen om de lening aan te vragen? Meer bepaald, welk percentage van de redenen houdt verband met de aanvulling van de cashflow, investeringen of het opzetten van een nieuw bedrijf?
* Wat was het aantal mannelijke en vrouwelijke aanvragers?
Wat zijn de middelen van finance&invest Brussels voor de behandeling van de aanvragen? Wat is het budget voor deze specifieke opdracht in 2020 en 2021? Wat is het tot dusver vereffende budget in 2020 en 2021? Hoe wordt het Waarborgfonds aangewend, voor welke bedragen treedt het op? Voor hoeveel en welke soorten leningen heeft het tot nu toe moeten optreden? Hoe werkt het waarborgfonds als het gaat om een lening bij naasten en familie en hoe werkt het als ze via een platform verlopen?

- Wat zijn de criteria voor het bepalen van de terugbetalingsperiode? Kan een lening voor een kleiner bedrag over een langere periode (8 jaar) worden terugbetaald? Stelt finance&invest Brussel de criteria vast? Of wordt dit overgelaten aan de partijen die de leningsovereenkomst ondertekenen? Bepalen de crowdfundingplatforms de voorwaarden?

Dans l’article du journal l’Écho du 14 octobre 2020, nous apprenions que les plateformes de Crowd pourraient aider les demandeurs à trouver la contrepartie pour Proxi. Le nom de la plateforme de Crowdlending (prêt participatif) Look&Fin était cité. Par la suite, une autre plateforme, ECCO NOVA a également proposé le prêt Proxi. Or, la Belgique compte une demi-douzaine de plateformes agréées.

- Hoe zijn de aanvragers op de hoogte geraakt van het bestaan van de Crowdlending-platforms? Was het alleen via de pers? Heeft finance&invest Brussel bekendheid gegeven aan het bestaan van deze oplossingen? Zo ja, wie, hoe en wanneer? Is er een specifieke communicatiecampagne gevoerd door finance&invest Brussels? Door hub.brussels (specifiek belast met de ondersteuning van ondernemers en bedrijven)? Werden de verenigingen gecontacteerd (BECI, UCM)? Werden er webinars georganiseerd? Zo ja, hoeveel deelnemers waren er? Wanneer vonden die plaats?
- We noemden Look&Fin en ECCO NOVA die Proxi aanbieden. Welke andere platformen werken samen met finance&invest Brussels? We denken aan BeeBonds, Bolero, Spreds, WinWinner, MiiMOSA... Kunt u ons meer details geven?
- Blijkbaar werkt Look&Fin bijvoorbeeld alleen met volgroeide kmo's (die minstens 2 jaar bestaan) en zou het alleen leningen vanaf 50.000 euro verstrekken. Hoe worden de minimale leenmogelijkheden verdeeld over de partnerplatforms? Is er een samenvattende tabel? Zo ja, wat zijn de details (mogelijke bedragen per platform, simulatie van leningen)? Wordt deze informatie aan de aanvragers verstrekt?
- Heeft finance&invest Brussels de oplossing van Crowdlending systematisch voorgesteld of gebeurde dit geval per geval, afhankelijk van de ingediende dossiers?
- Hoe zit het met de zelfstandige (mono-ondernemer 0 VTE) die geen naasten of familie heeft om hem/haar te helpen? Kunnen zij toegang krijgen tot deze Crowdlending platforms? Hoe zit het met kmo's met 1 tot 4 VTE's? Hoe zit het met kmo's met 5-9 VTE's? Hoe zit het met kmo's met meer dan 10 VTE's?
- Is er, wetende dat het vaak nodig is een presentatiedossier van het te financieren project (bestaand of nieuw) op de platforms voor te bereiden, door finance&invest of door Hub Brussels een ondersteunende dienst opgezet om aanvragers in hun stappen bij te staan? Is het een dienst die door de platforms zelf is opgezet?
 
 
Antwoord    Op 3 september 2021 waren er 702 aanvraagdossiers voor een Proxi-lening ingediend (voor een bedrag van 3.003.620 euro) en waren er 638 dossiers geregistreerd (voor een bedrag van 1.987.720 euro).

Wij gaan ervan uit dat u met leningen via naasten of familie leningen bedoelt die worden afgesloten zonder tussenkomst van crowdlendingplatforms. In dit kader hebben 25 zelfstandigen/kmo’s een Proxi-lening verkregen via deze weg. De aanvaardingscriteria voor de kredietgever en de kredietnemer zijn bepaald in artikel 2 van het bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/045 van 19 juni 2020 betreffende de Proxi-lening.


De voornaamste reden voor weigering zijn materiële coderingsfouten in de documenten (voornamelijk discrepanties met de Kruispuntbank van Ondernemingen). Die materiële fouten kunnen uiteraard worden rechtgezet binnen de wettelijke termijnen voorzien in artikel 10, §2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2020 tot uitvoering van de Proxi-lening.

Met betrekking tot leningen via derden, d.w.z. afgesloten via de tussenkomst van crowdlendingplatforms: er waren 5 kmo’s geregistreerd die een dossier hadden ingediend voor een lening via derden die investeerden zonder de kredietnemer te kennen. De aanvaardingscriteria zijn die van artikel 2 van het voornoemde bijzonderemachtenbesluit.

Op basis van de voorwaarden voorzien in het voornoemde bijzonderemachtenbesluit en het voornoemde uitvoeringsbesluit daarvan, alsook op basis van de informatie die is verzameld via het onlineformulier van de Proxi-lening, zijn de meest voorkomende activiteiten in de geregistreerde dossiers gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (NACE-codes 6910, 7022 en 7311) en het verschaffen van accommodatie en maaltijden (NACE-codes 5610, 5620, 5621 en 5629).

De uitsplitsing (in percentages) van de voornaamste redenen om een lening aan te vragen is als volgt:

Reden voor het aanvragen van een lening

Aantal ingediende dossiers (in %)

Bedrijfskapitaal

58 %

Inrichtingskosten handelsfonds

15 %

Projectontwikkelingskosten

13 %

Investeringen in materiële vaste activa andere dan rollend materieel en informatica

8 %

Aankoop onroerend goed

3,7 %

Aankoop stock

Bouw vastgoed               

Inrichtingskosten

Oprichtingskosten

Investeringen in informatica

Overname van een handelsfonds

Verbouwingswerken

<1 %

 


Wat de behandeling van aanvragen betreft, was voor de groep finance&invest.brussels een totaalbudget van 216.300 euro uitgetrokken in 2020. Dat budget heeft het voornamelijk mogelijk gemaakt om de nodige IT-ontwikkelingen en het personeel te financieren. Uiteindelijk werd in 2020 een bedrag van 189.708 euro vereffend voor de uitoefening van deze specifieke opdracht.

Voor 2021 is een totaalbudget van 180.000 euro toegekend: tot nu toe is een bedrag van 140.000 euro vereffend. In 2021 is ook een specifiek budget voorzien voor de communicatiecampagne en de laatste informatica-aanpassingen. De vereffening van deze enveloppe (radio- en digitale communicatiecampagne) en de laatste informatica-aanpassingen van de toepassing moeten in de komende weken gebeuren.

Wat de toepassing van het ‘Garantiefonds’ betreft, neem ik aan dat het hier gaat over de schrapping van de Proxi-lening. Ik verwijs u naar artikel 15 van het voornoemde uitvoeringsbesluit van 1 oktober, waarin dit punt wordt geregeld. Tot op heden is geen enkel verzoek tot schrapping ingediend.

De terugbetalingstermijn van de lening kan 5 of 8 jaar bedragen (overeenkomstig artikel 3, §1, van het voornoemde bijzonderemachtenbesluit). Dit is een keuze die uitsluitend aan de door de lening gebonden partijen toekomt.

Sinds 15 juni 2021 is een communicatiecampagne (radio en digitaal) gestart over de hele regeling, inclusief de mogelijkheid om een crowdlendingplatform te gebruiken. De mogelijkheid om gebruik te maken van crowdlendingplatforms wordt systematisch toegelicht tijdens de voorstellingen van finance&invest.brussels.

Er zijn ook voorstellingen gehouden in samenwerking met hub.brussels/BECI en banken. Er zijn flyers en brochures over de Proxi-lening verspreid bij hub.brussels, zodat deze dienst er ook reclame voor kan maken. De Proxi-lening komt ook regelmatig aan bod in de nieuwsbrieven van hub.brussels/1819. Tot slot heeft BECI verschillende video's over de Proxi-lening verspreid.

Naast Look&Fin en Ecco Nova zijn verschillende nieuwe contacten gelegd met het Brussels Waarborgfonds: de platforms informeren naar de voorwaarden van de Proxi-lening om te zien of een samenwerking kan worden opgestart. We hopen echt met zoveel mogelijk platforms te kunnen werken.

Betreffende de mogelijkheden om te lenen en de minimumbedragen voor het uitvoeren van de leningen: deze worden uitsluitend door de crowdlendingbedrijven bepaald.

De zelfstandige kan natuurlijk contact opnemen met een crowdlendingplatform.

In het voornoemde bijzonderemachtenbesluit is bepaald dat het Brussels Waarborgfonds (waarvan het operationeel beheer wordt verzekerd door de groep finance&invest.brussels) belast is met de registratie en het bijhouden van het register van de Proxi-leningen.

Binnen hub.brussels begeleiden de adviseurs van de Business Unit Expertise kmo's en start-ups om hen te helpen bij het bepalen van de beste financieringsmix voor hun ondernemingen. Er worden dan ook regelmatig crowdfundingoplossingen voorgesteld, afhankelijk van de mate van maturiteit van de start-ups en kmo’s.

De door de crowdlendingplatforms opgestelde criteria beperken de toegang tot de Proxi-lening vaak tot ondernemingen die al een zekere maturiteit hebben. Daarom is dit type oplossing niet aangewezen voor jongere start-ups, waarvoor de risicograad niet overeenkomt met de ‘klanten’ die door deze platforms worden gezocht. In dergelijke gevallen beveelt hub.brussels aan dat zij zelf het proxileningsmechanisme gebruiken en hun lening registreren bij het Brussels Waarborgfonds.

Het spreekt vanzelf dat indien de onderneming dergelijke platformen wenst te gebruiken, de adviseurs van hub.brussels perfect in staat zijn om hen te ondersteunen bij de uitwerking van hun dossier.