Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de rol van hub.brussels in het kader van de COVID-19-crisis

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 415)

 
Datum ontvangst: 08/06/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Hub.brussels werd in 2018 opgericht en groepeert de voormalige agentschappen Atrium.brussels, Brussels Invest & Export en Impulse.brussels. Deze structuur ondersteunt de bedrijven in het Brussels Gewest door het ontwikkelen van een reeks instrumenten (coaching op maat, networking, expertise). Het Gewest verkeert sinds maart 2020 in een zware economische crisis en Hub heeft de taak gekregen de getroffen bedrijven op het Brussels grondgebied te begeleiden.
Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:
- Welke statistieken (de statistische tools) maken het mogelijk om de impact van COVID-19 op de handelszaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bepalen?
o Hoe vaak worden winkels geauditeerd?
o Welke grote winkelwijken en gemeenten werden bezocht?
o Welke methode gebruikt Hub om de winkels te auditen?
o Wat is het profiel van de winkels (welk aandeel volgens brede NACE-codecategorieën)?
o Welke lessen zijn tot dusver uit deze analyses getrokken?
- Hoe heeft Hub de dringende begeleiding geobjectiveerd? Via welke kanalen heeft Hub tijdens de gezondheidscrisis zijn nooddiensten bij bedrijven gepromoot? Hoeveel zelfstandigen en bedrijven werden in dit kader opgevolgd in 2020 en 2021?
- Op het vlak van ondersteuning biedt de website van Hub 25 verschillende speedcoachings aan. Hoeveel coachings werden er in 2020 en 2021 gegeven? Welke coachingsessies werden specifiek met het oog op de crisis opgezet? Wat is het procentuele aandeel per type coaching? Hoeveel werden er kosteloos aangeboden per zelfstandige/onderneming? Wat was na afloop het bedrag voor een betaalde coaching? Hoeveel gratis coachingsessies werden er aangevraagd? Hoeveel betaalde coachings werden er aangevraagd? Werden alle coachings op afstand gegeven of waren sommige face-to-face? Wat waren de profielen van de begunstigden? Welk aandeel naar NACE-codes per coaching? Hoeveel begunstigden per VTE (0 VTE, 1 tot 4 VTE, 5 tot 9 VTE en meer dan 10 VTE)? En hoeveel per gemeente?
- Hoeveel focusgroepen werden er in 2020 gehouden om de verwachtingen en de aanbevelingen van de klanten beter in kaart te brengen? Hoeveel tot nu toe in 2021?
- Hoeveel Hub-referenten zijn er per gemeente? Wat waren de doelstellingen van de hub-referenten in 2020 en welke zijn de doelstellingen voor 2021? Welke communicatiecampagnes werden er in 2020 en 2021 georganiseerd en via welke dragers?
- Hoeveel contacten werden er gelegd met de verschillende gemeenten, met ondernemingen en zelfstandigen, en met verenigingen van handelaars in respectievelijk 2020 en 2021? Wat was het tijdschema voor de bezoeken aan de verschillende winkelzones in het Gewest in 2020 en 2021?
- Wat waren de eisen van de gemeenten in 2020 en 2021? Wat waren de prioriteiten van de gemeenten die deel uitmaakten van de acties die Hub samen met hen uitvoerde? Wat zijn tot dusver de resultaten van de met de gemeenten in 2020 en 2021 vastgestelde doelstellingen? Welke samenwerkingsverbanden heeft Hub gesloten ter ondersteuning van de gemeenten in 2020 en 2021?
- Hoeveel handelaarsverenigingen en hoeveel burgerverenigingen/comités per gemeente hebben deelgenomen aan de projectoproep Local & Together in 2020? Hoeveel projectoproepen in 2021? Om welke bedragen gaat het per categorie en per project in 2020 en 2021? Wat zijn de winnende projecten voor 2020 en voor welke bedragen? Wat zijn de winnende projecten voor 2021 en voor welke bedragen? Hoe hebben de gemeenten aan deze projectoproep meegewerkt? Wat werd er van de gemeenten verlangd? Wanneer er wordt samengewerkt met de gemeenten, welke bedragen ontvangen zij dan in het kader van Local & Together? Heeft hub.brussels extra personeel ingezet om hen te helpen? Zo ja, hoeveel personen? Welke bijzondere begroting werd hiervoor uitgetrokken? Wat is de totale begroting voor Local & Together voor 2020? Wat is de totale begroting voor 2021? Wat is de vereffening in 2020 en in 2021?
Het Overlegcomité van 14 april zette de bakens uit voor de afbouwstrategie en de heropstart van de verschillende sectoren van het koninkrijk.
- Welk plan heeft Hub opgezet om het herstel na de aankondigingen van het overlegcomité te ondersteunen? Met welke prioritaire doelstellingen? Binnen welk tijdsbestek?
- Welke contacten werden er gelegd met de handelsverenigingen van het Gewest met het oog op de heropstart? Wat waren hun verzoeken? Welke beschermingsuitrusting voor het onthaal van de klanten is momenteel beschikbaar en voor welke sectoren? Zal het Gewest de aankoop van ventilatie- en luchtzuiveringssystemen door handelaars financieren?
- Hoeveel mensen van Hub werden ingezet ter ondersteuning van de heropstart?
- Welke begroting werd er uitgetrokken voor deze operatie?
- Welke communicatiecampagne is er opgezet om de heropstart te bevorderen?
- Welke partnerschappen worden er met handelaars georganiseerd? Welke projectoproep in partnerschap met de handelaars zullen in 2021 worden gedaan?
- Op het vlak van impuls, hoeveel personen hebben een beroep gedaan op de diensten van de "Auberge espagnole" en "Kokot" in 2020 en 2021? Hoeveel nieuwe projecten werden er gecreëerd? Hoeveel werden er in 2019 en 2018 gecreëerd?
 
 
Antwoord   

De statistische tools die zijn gebruikt om de impact van COVID-19 op de handelszaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bepalen, zijn de volgende:

 • Inventaris van de verkooppunten en commerciële goederen in het Gewest.
 • Telling van het voetgangersverkeer in de belangrijkste winkelstraten (manueel en via sensoren).
 • Statistische gegevens (werkgelegenheid, faillissementen, enz.), samengesteld in Monitorona en afkomstig van interne gegevens (bv. 1819) en officiële bronnen (Statbel, ERMG, BISA, RSZ, RVA, enz.).

 

Normaal gezien wordt van het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest (25.000 etablissementen) twee keer per jaar een overzicht gemaakt. In covid-tijd richtte het DATA-team zich op 22 handelswijken. De frequentiegraad was hoger (7 bezoeken tussen oktober 2020 en juni 2021) en de methodologie was aangepast.

 

De methoden die hub.brussels gebruikt om handelszaken te controleren, werden in detail uiteengezet tijdens de Commissie Economische Zaken van 10 maart 2021 en zijn de volgende:

 • Elke inrichting wordt minimaal geïdentificeerd aan de hand van het adres, de ligging, de verkochte producten/diensten en de naam.
 • Handmatige en automatische tellingen van voetgangersstromen en enquêtes onder handelaars.
 • In covid-tijd verzamelden de personeelsleden specifieke informatie over lockdownperiodes en tijdelijke en/of verplichte of zelfs permanente sluitingen en over click&collect-diensten, onlineverkoop, enz.

 

De voornaamste bezochte handelswijken en gemeenten waren: Georges Henri, Sint-Joost, Naamsepoort, Grote Markt, Keymplein, Paduwa, centrum Sint-Gillis, Miroir, Elsensesteenweg, Sint-Denijs, Bockstael, Sint-Juliaan, centrum Anderlecht, Basiliek van Koekelberg, Nieuwstraat, Jacht, Dumonplein, centrum Ukkel, centrum Molenbeek, Brabant, Brussel-Zuid en Louiza.

 

De verkooppunten zijn gerangschikt volgens een hiërarchische nomenclatuur met drie niveaus, gedefinieerd door hub.brussels, die een nauwkeuriger lezing van de realiteit van het commerciële weefsel mogelijk maakt. Op het meest gedetailleerde niveau zijn er 358 handelstypen die de verkooppunten zeer nauwkeurig beschrijven. Op het meest algemene niveau zijn die gegroepeerd in negen aparte categorieën. U kunt alle beschikbare informatie vinden op de website Analytics.brussels.

 

Het commerciële weefsel van Brussel wordt gedomineerd door drie grote categorieën van etablissementen: diensten, horeca en handelszaken voor dagelijks gebruik. De eerste twee zijn in Brussel al vele jaren in opmars (zie: https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/debrusselsehandelincijfers_.pdf).

 

De tot op heden getrokken lessen blijven die die al herhaaldelijk aan de Commissie Economische Zaken zijn voorgelegd: geen drastische inkrimping van het commerciële weefsel van Brussel, maar een heterogene situatie naargelang de activiteitensector en de wijk, met het feitelijk moratorium op faillissementen.

 

Wat de noodondersteuning betreft: de dienst 1819 heeft deze dienst doorgegeven via zijn antwoorden op telefonische vragen, de website (FAQ), nieuwsbrieven en flyers die op verschillende momenten tijdens de crisis onder horeca en handelaars zijn verspreid. Sinds de oprichting in april 2020 zijn er 536 verwijzingen van 1819 naar de pool voor ondersteuning geweest.

 

Wat de speed coachings betreft: 190 handelaars schreven zich in en er werden 440 speedcoachingsessies toegewezen. Volgens de door de coaches verstrekte informatie is tot op heden iets minder dan 50% van de toegewezen sessies voltooid.

 

Er zijn 7 thema’s van speed coaching:

 • Financiën (13%)
 • Voeding en horeca (8%)
 • Communicatie, pers en marketing (33%)
 • Onlineverkoop (26%)
 • Heroriënteer je bedrijf (8%)
 • Economische transitie (4%)
 • Retail design (8%)

 

Alle speed coachings zijn gratis, 3 per handelaar. Een tweede ronde van 3 gratis speed coachings werd aangeboden aan degenen die hun eerste 3 coachings hadden voltooid. Het merendeel van de speed coachings vindt online plaats. Sinds kort vinden enkele coachings rond retail design fysiek plaats.

 

Wat de profielen van de begunstigden betreft:

 • Type: 41% uit de horecasector en 59% niet uit de horecasector.
 • Online/offline: 28% verkoopt alleen online, 57% verkoopt alleen in winkels/restaurants en 29% verkoopt online en in winkels/restaurants.
 • Taal: 91% FR, 5% NL en 7% EN.
 • Geslacht: 56% vrouwen en 44% mannen.

 

In dit stadium is de verdeling per gemeente op basis van de vestigingseenheid als volgt:

Elsene

18,00%

Ukkel

12,00%

Etterbeek

6,00%

Sint-Gillis

15,00%

Schaarbeek

7,50%

Sint-Lambrechts-Woluwe

4,50%

Brussel-Stad

14,00%

Vorst

6,00%

Laken

4,50%

Molenbeek

2,00%

Sint-Pieters-Woluwe

1,50%

Evere

1,50%

Anderlecht

3,00%

Oudergem

4,50%

 

 

 

In 2020 heeft hub.brussels 12 focusgroepen gehouden om de verwachtingen en aanbevelingen van klanten beter te kunnen volgen. Tot op heden, in 2021, heeft hub.brussels 6 panelgesprekken gehouden.

 

Er zijn 5 contactpersonen bij hub.brussels (‘SPOC’) onder wie de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijk worden verdeeld.

 

De SPOC is de contactpersoon tot wie de vertegenwoordigers en diensten van de gemeente (alsook de handelaarsverenigingen die op haar grondgebied gevestigd zijn) zich kunnen wenden voor informatie, advies of contact met andere personen binnen hub.brussels en zijn partners.

 

De verschillende acties die de SPOC’s sinds 2020 hebben uitgevoerd, zijn:

 • Versterking van de gemeentediensten in contact met de ondernemers.
 • Ondersteuning van de audits en diagnoses van de lokale economische activiteit.
 • Steun voor de oprichting en professionalisering van handelaarsverenigingen.
 • Begeleiding voor lokale projecten in het algemeen en in het geval van een bouwplaats met een grote impact op een handelswijk in het bijzonder.
 • Schakel op het niveau van het Gewest voor lokale problemen.
 • Overdracht van nuttige informatie aan plaatselijke actoren die in contact staan met ondernemers.

 

De gebruikte communicatiemiddelen met betrekking tot de gemeenten zijn voornamelijk e-mailings die door het team ‘Lokale partnerschappen’ van hub.brussels naar de gemeenten en de handelaarsverenigingen worden gestuurd, de Facebook-pagina ‘Local Associations’ van hub.brussels, en de talrijke bijeenkomsten en vergaderingen die door de SPOC’s met de lokale actoren worden georganiseerd.

 

Hub.brussels kan het aantal contacten en bezoeken niet tellen omdat zijn team ‘Lokale partnerschappen’ voortdurend in contact staat met de gemeenten en de handelaarsverenigingen.

 

2020 en 2021 waren speciale jaren door COVID-19. Daardoor zijn de prioriteiten van de gemeenten veranderd. De teams van hub.brussels zijn sinds het begin van de crisis gemobiliseerd om de informatieoverdracht tussen het Gewest en de gemeenten te verzekeren.

Het team ‘Lokale partnerschappen’ van hub.brussels heeft zopas een ronde langs de 19 gemeenten gemaakt om samen met hen de prioriteiten te overlopen en met elk van hen een aangepaste begeleiding voor de projecten van het nieuwe schooljaar voor te bereiden.

 

Wat de projectoproep Local&Together 2020 betreft, vindt u de informatie in de antwoorden op de schriftelijke vragen nr. 280 en nr. 352, alsook in de bijlage bij nr. 319.

De projectoproep is in de eerste plaats gericht op handelaarsverenigingen, die als enigen een kandidatuur kunnen indienen, eventueel in samenwerking met een vereniging (indien deze een ondernemingsnummer heeft).

 

De projectoproep 2021, met een budget van 300.000 euro, is op 31 mei afgesloten en de selectie ervan wordt momenteel afgerond.

 

Voor de editie van 2021 zijn alle gemeenten van het Gewest op de hoogte gebracht om de informatie door te geven aan de handelaarsverenigingen op hun grondgebied. Vervolgens heeft hub.brussels, na ontvangst van de dossiers, het advies van de gemeenten ingewonnen om na te gaan of de ingediende projecten haalbaar, geschikt en coherent waren met de gemeentelijke beleidsprioriteiten.

Een specifiek team van hub.brussels, ‘Lokale partnerschappen’, is structureel gewijd aan de begeleiding van de handelaarsverenigingen van het Gewest en het ondersteunen van de gemeenten in hun handelsontwikkelingsbeleid.

 

Om het herstel te ondersteunen, worden binnen hub.brussels tal van acties ondernomen, waaronder:

 

De ontwikkeling van een reeks van 25 gratis speed coachings om handelszaken te begeleiden. Zij helpen bij het bepalen van het soort ondersteuning dat nodig is en bieden snelle, gemakkelijk te gebruiken en gebruiksklare hulpmiddelen. 

 

Het coördinatieteam van de Lokale Economieloketten (LEL) heeft in partnerschap met de LEL’s een actieplan opgesteld in het kader van de relance en de herontwikkeling. In het kader van dat actieplan zijn 2 VTE’s per LEL aangeworven.

 

De decentralisatie van de diensten van 1819 is ook een van de vele acties die het Gewest en hub.brussels sinds het begin van de COVID-19-crisis hebben ondernomen. Hub.brussels werkt aan de relance van de Brusselse economische sectoren die het zwaarst zijn getroffen, waaronder de handel en de horeca. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op 4 assen:

 

 1. Zorgen voor universele toegang tot informatie
 2. Noodsteun bieden en veerkracht aanmoedigen
 3. Het creëren van activiteiten blijven stimuleren
 4. Empowerment bevorderen en wijken valoriseren
 • Tegelijkertijd wordt ook de noodsteun voortgezet.
 • De volgende acties zijn uitgevoerd:
 • noodbegeleiding; informatie over steunmaatregelen, premies, leningen, enz.; speed coachings; collectieve opleidingen; gepersonaliseerde begeleiding; week van de e-commerce
 • Om de activiteit te blijven stimuleren, werden andere acties behouden en/of ontwikkeld:
 • OpenSoon; commerciële incubatoren; versterking van de LEL’s; Local & Together; Business Networks

 

Het voltallige personeel van hub.brussels houdt zich bezig met de noodondersteuning en de relance (de begeleidingsteams, maar ook die voor onderzoek en analyse, financiën, juridische teams). Meer specifiek is er, zoals al werd aangegeven, 1 VTE voor de coördinatie en uitvoering van het actieplan inzake het relance- en herontwikkelingsplan van de LEL’s + 1 VTE in 2020 en 0,75 VTE in 2021 die de begeleiding coördineert van projecten voor de overname van ondernemingen in moeilijkheden door hun werknemers, die aan hub.brussels is toevertrouwd.

 

Op 1 juli 2021 is een communicatiecampagne onder de naam RE!BXL van start gegaan. Die campagne heeft ook tot doel ondernemingen te promoten die een positieve impact hebben op Brussel en de Brusselse ondernemers bewust te maken van de deugden van de ecologische transitie in een context van economisch herstel.

 

De campagne is beschikbaar in verschillende formaten en media: verspreiding van een tijdschrift van 100 pagina’s (dat de begeleidingsdiensten van hub.brussels promoot en van inspirerende ondernemingen met een impact in verschillende sleutelsectoren) in een reeks Brusselse third places (horeca, culturele locaties, coworking, enz.), een landing page, verschillende videoformats (advertenties van ondernemers, portretten van persoonlijkheden uit het ondernemersecosysteem, happenings, enz.), affiches op het MIVB-netwerk, webpromotie en sociale netwerken.

 

L’Auberge Espagnole en Kokotte werden aan dezelfde voorwaarden onderworpen als alle handelszaken en horecabedrijven. De bezetting moest dus op basis daarvan worden aangepast. Bij de laatste jury (juni 2021) waren er 7 kandidaturen voor l’Auberge Espagnole en 2 voor Kokotte: 5 van de 7 werden geselecteerd (onder voorbehoud van aanvaarding van de kandidaten) en de 2 Kokotte-kandidaturen gaan door naar de volgende fase, namelijk de keukentest.

 

Wat de resultaten begin 2021 betreft:

 

AUBERGE ESPAGNOLE

Etterbeek

Sint-Gillis

50 maanden open

5 maanden open

21 geïncubeerden

3 geïncurbeerden

102 coachings

12 coachings

1256 uur begeleiding en coaching

210 uur begeleiding en coaching

46 events

1 event

50 workshops

N.v.t.

Tevredenheidsgraad: 86,32%

Nog niet gemeten

 

Locaties

Volgens onze laatste informatie zijn er momenteel 10 permanente openingen na het bezoek aan l’Auberge Espagnole in Etterbeek.

 

Kokotte

20 maanden open

5 geïncubeerden (3 in 2020, en momenteel 2 in 2021)

35 thematische coachings

350 uur begeleiding/coaching

Er zij op gewezen dat er bij wijze van inleiding van l’Auberge Espagnole en Kokotte een handelsincubatorweek wordt opgezet, het eerste begeleidingssysteem voor de creatie van een bedrijfsconcept waarvoor een projectdrager een aanvraag kan indienen.

 

Cijfers:

15 deelnemende projecten in de week van 31/05 tot 04/06.

92,3% van de deelnemers zegt hun doelstellingen te hebben bereikt.

100% van de deelnemers is van mening dat het incubatorinitiatief moet worden verlengd.