Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gunning van overheidsopdrachten aan in het buitenland gevestigde bedrijven

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 416)

 
Datum ontvangst: 08/06/2021 Datum publicatie: 28/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het OpenBudget-platform maakt het mogelijk volledige transparantie te bieden over de verschillende overheidsopdrachten die elk jaar door de regeringsdiensten en de ION's worden uitgeschreven. In dit verband heeft het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, dat onder uw bevoegdheid valt, in 2020 opdrachten gegund die door buitenlandse entiteiten zijn binnengehaald.

Zo heeft een Luxemburgs bedrijf in 2020 twee opdrachten binnengehaald voor een totaalbedrag van 13.552 euro. In een tijd van economische crisis en gezien het feit dat deze opdrachten, gezien de geringe bedragen, geen bekendmaking op Europees niveau vereisten, verbaast het mij dat deze opdrachten zijn gegund aan een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in het buitenland is gevestigd.

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Welke andere bedrijven werden over deze opdracht geconsulteerd? Waarom heeft u een in Luxemburg gevestigd bedrijf ingeschakeld?
- Kunt u bijzonderheden geven over het bestek en de precieze opdrachten die dit bedrijf heeft?
 
 
Antwoord    De twee opdrachten die u noemt zijn twee vervolgopdrachten die zijn gegund in het kader van de raamovereenkomst grafische vormgeving1 van hub.brussels. Die raamovereenkomst werd in 2018 gesloten in het kader van een Europese openbare procedure (elke op de Europese markt gevestigde ondernemer kan een offerte indienen in een dergelijke vorm van een plaatsingsprocedure) en is in datzelfde jaar gegund/afgesloten met vier dienstverleners, waaronder Everything is Fun, het Belgische bijkantoor van de onderneming Crop Mark SARL gevestigd te 1050 Brussel. Die onderneming wordt gedragen door twee ondernemers, één Brusselaar en één Luxemburger, heeft haar maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg en is ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer 599997359.

De ondernemers die in het kader van die Europese openbare procedure een offerte hebben ingediend, zijn de volgende:
- De groepering bestaande uit
Coast SPRL, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0468.834.229 en Tentwelve SPRL ingeschreven onder het nummer 0478.519.608;
-
Concerto SPRL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0447.191.675;
-
Crop Mark SARL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0599.997.359;
-
EOCENE SPRL Group, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0814.793.565;
-
Finesse Brands and Graphics CVBA, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0504.990.017;
-
Mortierbrigade NV, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0870.026.137;
-
Nathan Gilson P natuurlijk persoon, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0695894133;
-
SII Belgium NV, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.849.817;
-
Stoemp Studio SPRL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0649.652.451;
-
Studio Fiftyfifty SPRL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0832.170.423;
-
SVEINN BVBA, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0633.613.007;
-
Trinôme SPRL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0872.313.377.

De overheidsopdracht werd afgesloten op 16 oktober 2018, onder de vorige legislatuur. De opdracht werd gegund aan de volgende vier dienstverleners:
-
Crop Mark SARL KBO 0599.997.359.
-
Stoemp Studio SPRL KBO 0649.652.451.
-
Studio Fiftyfifty KBO 0832.170.423.
-
Nathan Gilson/Partners & Associates KBO 0695894133.

De procedure voor het plaatsen van latere overheidsopdrachten in het kader van die raamovereenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat, wanneer de behoefte zich voordoet, alle vier opdrachtnemende dienstverleners opnieuw moeten concurreren en op basis daarvan al dan niet de volgende opdracht krijgen. De vier opdrachtnemers werden, zoals voorgeschreven in het bijzonder bestek, verzocht een offerte in te dienen voor die twee vervolgopdrachten, die het onderwerp uitmaken van uw vraag.

Het Belgische bijkantoor van
Everything is Fun heeft die vervolgopdrachten binnengehaald.

De gedekte acties zijn:
- De eerste uitgave, waarvan het totaalbedrag 12.003,20 euro incl. btw bedraagt, betreft het grafisch ontwerp van een MOOK dat tot doel heeft bedrijven bewust te maken van de economische transitie door middel van de waardering van een reeks impactvolle Brusselse ondernemingen en de promotie van de verschillende diensten van
hub.brussels. Die past binnen het kader van de communicatiecampagne van hub.brussels RE!BXL om het economische herstel na de pandemie te ondersteunen.
- De tweede uitgave, die in totaal 1.549,00 euro incl. btw bedraagt, betreft het zorgen voor de lay-out van documenten voor het
Rebootcamp, een bootcamp rond 10 stedelijke circulaire industrieprojecten, georganiseerd als premisse voor de tiende editie van greenlab.

Aangezien de in 2018 gesloten raamovereenkomst er een was in het kader van een openbare procedure met Belgische en Europese bekendmaking, is het niet mogelijk om een ontvankelijke offerte die via een Belgisch bijkantoor is ingediend, af te wijzen op grond van het feit dat de moederonderneming in het Groothertogdom Luxemburg is gevestigd, aangezien diezelfde onderneming volledig gerechtigd is om in het kader van een dergelijke procedure een offerte in te dienen. Aangezien haar offerte werd geselecteerd en ontvankelijk verklaard, kon zij niet niet deelnemen aan de gunningsprocedure met inachtneming van de voornaamste beginselen van de regelgeving, waaronder onder meer de gelijke behandeling van de inschrijvers.1 Die opdracht, die werd afgesloten in de vorm van een kaderovereenkomst, is een opdracht voor diensten betreffende de creatie en uitvoering van design/web design, waarvan de diensten in twee afzonderlijke posten zijn opgesplitst:
- Post 1: grafisch design en web design: creatie;
- Post 2: grafisch design en web design: uitvoering.