Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Wachttijd voor de crisisleningen en terugbetalingstermijn.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 420)

 
Datum ontvangst: 28/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

De Brusselse regering heeft in het kader van de COVID-19-pandemie een reeks steunmaatregelen en leningen ingevoerd voor de zelfstandigen en ondernemers wier activiteiten door de crisis zijn getroffen.

Zoals u weet, heeft de MR-fractie de regering daar regelmatig over geïnterpelleerd, met name over de verschillende leningen.

Die eningen zijn per definitie noodmaatregelen om te reageren op de grote problemen, die in de meeste gevallen te maken hebben met huurachterstand, thesaurieproblemen voor de relance en de betaling van de vaste kosten en de leveranciers.

De zelfstandigen en ondernemers worden herhaaldelijk geconfronteerd met klachten en procedures wegens laattijdige betaling. De ene ramp leidt vaak tot een andere, wat de lasten op de schouders van veel zelfstandigen die nu op de rand van het faillissement staan, verzwaart. Zoals men weet, kan de snelheid waarmee een dossier wordt behandeld, zeer vaak het verschil maken en enige soelaas bieden.

Na een reeks raadplegingen hebben we echter vernomen dat een aantal ondernemers te maken krijgen met aanzienlijke vertragingen (tot 4 maanden) bij de behandeling van hun leningaanvraag.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Hoeveel mensen zijn bij finance&invest.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor de behandeling van de leningaanvragen?

  • Wetende dat het arsenaal van Brusselse leningen de achtergestelde leningen, de huurleningen, de zuurstofleningen en de proxileningen omvat, hoeveel personen worden voor elk van die leningen ingeschakeld? Zijn er meerdere teams?

  • Welke procedures worden binnen finance&invest en Brussel Economie en Werkgelegenheid gevolgd om de  dossiers te behandelen? Wat is de gemiddelde termijn voor de behandeling van een leningaanvraag?

  • Wat de zuurstoflening betreft, zou BEW het inschrijvingsformulier laattijdig versturen, zelfs nadat verschillende e-mails werden verzonden. Hoe staat het met de termijnen die BEW zichzelf heeft opgelegd om te antwoorden op de aanvragen van zelfstandigen? Bestaan er manieren om de aanvragers gerust te stellen en hun de gemiddelde antwoordtermijn  te laten weten?

  • Wat de proxilening betreft, hebben we vernomen dat finance&invest vrijwel geen controle heeft over de procedure voor de behandeling van de leningaanvraag. Het beheer van de dossiers wordt immers overgelaten aan het oordeel van de crowdlending partners die de proxilening aanbieden. Aangezien finance&invest louter optreedt als een waarborgfonds, hoelang na de indiening van een aanvraag duurt het voordat een toegekende lening wordt geregistreerd? Is het geen probleem dat finance&invest geen controle over de behandeling van de aanvragen heeft, wetende dat die leningen met overheidsmiddelen worden gewaarborgd?

Wat de terugbetalingstermijn betreft, blijkt uit verschillende getuigenissen dat de termijnen korter zijn dan aangekondigd.

Kunt u de volgende inlichtingen bezorgen:

  • Aangezien de terugbetalingstermijnen tot 7 jaar bedragen voor de achtergestelde en zuurstofleningen, 2 tot 5 jaar voor de huurleningen en 5 tot 8 jaar voor de proxilening, wat zijn de gemiddelde terugbetalingstermijnen voor elk van deze leningen tot nu toe?

  • Vooral wat de proxilening betreft, hebben we vernomen dat de terugbetalingstermijn uiteindelijk wordt overgelaten aan de voornoemde crowdlending partners. Is dat geen probleem aangezien de regering nochtans heeft aangekondigd dat de aanvrager de keuze zou hebben en hij die keuze uiteindelijk niet heeft? Overweegt u om de voorwaarden van de proxilening te herzien?

  • In haar editie van 26 juni 2021 komt de krant Le Soir terug op "de gewestelijke leenformules 'tussen vrienden' die tijdens de crisis werden uitgebreid". Wij hebben er gelezen dat Vlaanderen de regels voor het toekennen van de "win-winlening” heeft versoepeld: de leningen die na 7 oktober 2020 worden toegekend, kunnen voortaan worden gespreid over een periode van 5 tot 10 jaar in plaats van maximum 8 jaar. Wordt er met name voor de proxilening een verlenging van de terugbetalingstermijn overwogen?

Mevrouw de Minister, een lening sluiten is een moeilijke stap voor een zelfstandige of een bedrijf wanneer ze  zware schulden hebben ten gevolge van de crisis en nog eerdere leningen moeten aflossen. Een snelle toegang en een adequate terugbetalingstermijn zijn dan ook van doorslaggevend belang om de doeltreffendheid van de door u ingevoerde instrumenten te waarborgen.

 
 
Antwoord    Wat het aantal personen betreft die ingezet worden voor de behandeling van de leningaanvragen:

Naar aanleiding van de geleidelijke verlengingen van de gedelegeerde opdracht die door het bijzondere-machtenbesluit van 30 april 2020 aan de
GIMB/finance&invest.brussels werd toegewezen, leggen zich momenteel 1 projectmanager, 9 analisten en 4 boekhouders hierop toe.

5 personen werken aan Oxygen (
Brusoc) en iets meer dan één VTE werkt aan Proxi (Brussels Waarborgfonds).

Bij
Brussel Economie en Werkgelegenheid worden er zes personeelsleden ingezet voor de behandeling van de aanvragen voor een handelshuurlening, namelijk vier dossierbeheerders en twee coördinatoren. Deze aanvragen zijn trouwens niet hun voltijdse bezigheid.

Bij
Brussel Economie en Werkgelegenheid verloopt de procedure voor de behandeling van de aanvragen m.b.t. de handelshuurlening als volgt:
- Via het online beschikbare formulier dient de onderneming haar aanvraag en de nodige bijlagen in.
- Dit formulier wordt automatisch geïmporteerd in de applicatie, die voor de behandeling van de aanvragen wordt gebruikt. Indien er informatie ontbreekt in het dossier, ontvangt de aanvrager een e-mail met het verzoek dit binnen
15 kalenderdagen te bezorgen.
- Op basis van het (ver)volledig(d)e dossier stelt de beheerder voor de lening toe te kennen of te weigeren. De coördinator keurt dit voorstel goed, waarna de directeur-diensthoofd van Brussel Economie ondertekent. Met het oog op een vlotte procedure hebben de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel krachtens een ministerieel besluit immers beslissings- en tekenbevoegdheid gekregen.
- Meteen na de ondertekening krijgen de verhuurder en de huurder automatisch een e-mail met de betekening van de beslissing.
- Na een positieve beslissing krijgt de vennootschap PMV/z, die in naam en voor rekening van het Gewest handelt, automatisch de gegevens. De vennootschap stelt de leenovereenkomst op en stuurt dit document ter ondertekening naar de huurder. De huurder heeft 30 dagen tijd om het ondertekende contract aan PMV/z terug te bezorgen.
- Zodra ze over de ondertekende overeenkomst beschikt, verwittigt PMV/z Brussel Economie en Werkgelegenheid, dat het leenbedrag aan de verhuurder uitbetaalt.

Binnen finance&invest.brussels voor de gedelegeerde opdracht

Bij ontvangst van het aanvraagformulier van een lening, speelt de projectmanager “gedelegeerde opdracht” de rol van interface tussen de verschillende betrokken partijen.

Hij controleert de subsidiabiliteitscriteria en vraagt de nodige documenten ter analyse van het dossier aan de onderneming.

Zodra de onderneming de documenten teruggestuurd heeft (finance&invest.brussels heeft geen zeggenschap over de termijn), gaat het dossier over in handen van een boekhouder die een eerste becijferde analyse uitvoert en de kwaliteit van de ontvangen informatie controleert.

Aansluitend gaat het dossier over in handen van een analist die een financiële analyse uitvoert en zich meer bepaald buigt over de levensvatbaarheid van het bedrijf.

De analist brengt een investeringsaanbeveling uit (of niet) die aan het investeringscomité “gedelegeerde opdracht” wordt gericht (dat elke week plaatsheeft).

Indien het investeringscomité akkoord gaat, stelt de analist in samenwerking met de juridische dienst het voorstel van leningsovereenkomst op dat vervolgens naar de onderneming verstuurd wordt voor lezing en ondertekening.
De gemiddelde behandelingstermijn van een leningaanvraag bedraagt 21 dagen tussen het moment waarop een analist het dossier ter analyse ontvangt en de ondertekening van de leningsovereenkomst.

Binnen Brusoc voor de Oxygen-lening

hub.brussels en een filiaal van finance&invest.brussels, Brusoc, behandelen de aanvragen voor de oxygenlening.

De eerste fase bestaat uit de controle van de subsidiabiliteitscriteria door hub.brussels. Het indienen van de aanvraag gebeurt via het adres:
oxygen.brusoc@hub.brussels.

Daarna worden de volledige en in aanmerking komende dossiers aan het team van Brusoc overgemaakt dat belast is met het contact met de onderneming en de analyse van de financiële toestand.

Aansluitend worden de voorstellen van beslissing aan het investeringscomité van Brusoc voorgelegd.

Tot slot, in geval van akkoord, wordt de overeenkomst, na eventuele lezing door de juridische dienst, ter ondertekening verstuurd om te kunnen overgaan tot de zo vlug mogelijke vrijmaking van de fondsen.

Binnen het Brussels Waarborgfonds voor de Proxi-lening

De rol van het BWF bestaat er, overeenkomstig het bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/045 van 19 juni 2020 betreffende de Proxi-lening, enerzijds in de leningen te registreren en anderzijds het leningenregister bij te houden. Overeenkomstig dit besluit en het uitvoeringsbesluit van 1 oktober 2020, beschikt het Fonds over een termijn van twee maanden om de ingediende aanvragen te verwerken. In de praktijk worden alle maatregelen genomen om de binnenkomende dossiers zo vlug mogelijk te verwerken en deze maximumtermijn in te korten.

Wat de duurtijd van de terugbetalingen betreft:

Voor
de handelshuurlening werd de afbetalingsperiode van 2 tot 5 jaar opgetrokken en is er geen kapitaalaflossing gedurende de eerste 24 maanden na de toekenning.

Deze langere afbetalingstermijn is een van de maatregelen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2021 tot wijziging van haar
bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Dit besluit trad in werking op 4 juni 2021.

De handelshuurders die al een lening hadden gekregen voordat dit besluit inging, zijn allemaal aangeschreven om de aflossingstermijn op te trekken van 2 tot 5 jaar. 42% heeft bevestigend geantwoord.

Wat de Gedelegeerde opdracht Horeca betreft, worden hoofdzakelijk leningen van 7 jaar zonder kapitaalaflossing gedurende 24 maanden toegekend (in deze 7 jaar inbegrepen).

De gemiddelde terugbetalingsduur van de
Oxygen-lening (Brusoc) bedraagt 5,5 jaar.
Ze is uiteraard vastgesteld in samenspraak met de financiële ondernemingen al naargelang de terugbetalingscapaciteit. Deze duurtijd integreert een kapitaalvrijstelling van maximum 1 jaar.

Wat de waarborgopdracht van het BWF betreft, voorziet het besluit van de Regering van 20 juni 2013 houdende algemeen reglement van het BWF een maximale interventietijd van 10 jaar voor aflosbare kredieten en een maximale interventietijd van 5 jaar voor niet-aflosbare kredieten. In de meeste gevallen zit het Fonds op één lijn met de leen- (en waarborg) termijnen die door de bank worden voorgesteld.

Wat de Proxi-lening betreft, bedragen de termijnen, overeenkomstig het voornoemde bijzondere-machtenbesluit, 5 of 8 jaar. Zij variëren niet. In deze uitvoeringsfase van de Proxi-voorziening, gaat het eerder om termijnen van 5 jaar.

De voorwaarden zijn vastgesteld door het voornoemde bijzondere-machtenbesluit (5 of 8 jaar). Het komt aan de kredietnemer toe om te overwegen of hij zijn samenwerking met de crowdlening-onderneming al dan niet wenst verder te zetten indien bepaalde voorwaarden hem niet optimaal lijken.